مجتمع های مسکونی

مجتمع های مسکونی

1-4- اهداف تحقیق:
1-4-1-اهداف کلی:
دستیابی به راهکارهایی جهت ارتقای فضای زندگی
الگو سازی برای مسکن پایدار در شهر مشهد
نقش پایداری اجتماعی در طراحی مجتمع های مسکونی
1-4-2-اهداف خاص
بررسی جایگاه سرمایه اجتماعی در مجتمع های مسکونی
بررسی نقش عرصه های گروهی در پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی
دستیابی به ویژه گی های عرصه های گروهی جهت تعامل پذیری بیشتر ساکنین
1-5-سوالات تحقیق:
عرصه های گروهی مجتمع های مسکونی چه نقشی در پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی دارند؟
چگونه می توان از عوامل پایداری اجتماعی (سرمایه اجتماعی ,مشارکت و…) درتعریف الگوی مسکن پایدار استفاده کرد؟
الگوی مسکن پایدار برای شهر مشهد دارای چه مشخصاتی است؟ وچگونه می توان از آن درطراحی معماری استفاده کرد؟
1-6-روش تحقیق:
هدف این تحقیق دستیابی به راهکارهایی برای ارتقای کیفیت فضای زندگی ساکنین مشهد خصوصا دربخش مسکن و فضای عمومی مجتمع های مسکونی وهمچنین پایدارسازی جریان زندگی در آنهاست.
باتوجه به وجود نگرش های مختلف به معماری واینکه تمام آنها درشکل گیری یک اثر دخیل هستند واینکه نگارنده نمی توانست در یک تحقیق به تمام آنها بپردازد رویکرد اصلی مورد مطالعه این پروژه “پایداری اجتماعی” درنظر گرفته شد. و از آنجایی که محدود کردن چارچوب تحقیق به محقق کمک می کند تا متغیرهای کمتری داشته باشد و به این ترتیب با کنترل داده های ورودی و خروجی کمتر, به نتایج دقیق تری دست یابد, سایر موارد چون تاثیر اقلیم, تکنولوژی, تاریخ و…نیز تا جایی که به رویکرد درنظر گرفته شده ارتباط داشتند مورد مطالعه قرار گرفته اند.
روش تحقیق این پایان نامه برمبنای روش پیمایشی از نوع اکتشافی است که بر مبنای تحلیل, توصیف و استخراج نتایج حاصل از پرسش نامه ها و کشف اصول پایداری و روابط بین این اصول از دید جامعه صاحب نظران انجام می گیرد تا در نهایت, اصول نظری پایداری مجتمع های مسکونی تعیین شود. درمرحله بعد, بامقایسه آن با واقعیت خارجی می توان به اصول عملی و راهکارهای معماری دست یافت. این مهم از طریق تحقیقات میدانی وتنظیم پرسش نامه و توزیع آنها میان ساکنان مجتمع ها انجام خواهد گرفت. درنهایت الگوهایی جهت ارتقاء پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی باتوجه به نقش عرصه های گروهی ارائه شده است.
1-7-پیشینه تحقیق:
برای دستیابی به راهکارهای طراحی مسکن پایدار به لحاظ اجتماعی, مستلزم استفاده از مطالعات انجام شده توسط دیگران می باشیم که در جدول زیر بصورت خلاصه ارائه شده است:
پرسش آغازین
صاحب نظر
فضای مناسب زندگی – مسکن- باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟
کریستوفرالکساندر-فرانسیس تیبالدز- آنی ین بنتلی
معماری پایدار چیست؟
یانگ ییم کیم
دیدگاه اجتماعی چگونه به معماری می نگرد؟

Share