سبز اندیشان امروز

مجازات مقرر در ماده

‌تبصره 2 – مدار یکپارچه (Integrated Circuit) یک جزء الکترونیکی با نقشه و‌منطقی خاص است که عملکرد و کارائی آن قابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادی از‌اجزاء الکترونیکی متعارف را داراست. طراحی‌های نقشه، جانمائی و منطق این مدارها‌براساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310.4.1 و آئین‌نامه اصلاحی اجرای‌قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 1337.4.14 مورد حمایت می‌باشد.
‌ماده 63 – اعمال موقت تکثیر، اجراء و توزیع اثر که جزء لاینفک فراگرد فنی‌پردازش «‌داده پیام» در شبکه‌هااست از شمول مقرره فوق خارج است.
‌فصل دوم – حمایت از اسرار تجاری (Trade Secrets)
‌ماده 64 – به منظور حمایت از رقابتهای مشروع و عادلانه در بستر مبادلات‌الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و مؤسسات برای خود و‌یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به‌مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
‌ماده 65 – اسرار تجاری الکترونیکی «‌داده پیام»ی است که شامل اطلاعات،‌فرمولها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روشها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشر‌نشده، روشهای انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی،‌فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش‌اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای معقولانه‌ای برای حفظ و حراست‌از آنها انجام شده است.
‌فصل سوم – حمایت از علائم تجاری (Trade Names)
‌ماده 66 – به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع‌در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه (Domain Name) و یا هرنوع نمایش بر خط (Online) علائم تجاری که موجب فریب یا‌مشتبه‌شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این‌قانون خواهد رسید.
‌باب چهارم – جرایم و مجازات‌ها
‌مبحث اول – کلاهبرداری کامپیوتری
‌ماده 67 – هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء‌استفاده و یا استفاده‌غیرمجاز از «‌داده پیام»‌ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و‌ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «‌داده پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم‌رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر‌آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و‌اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا‌سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود.
تبصره – شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در‌این ماده می‌باشد.
‌مبحث دوم – جعل کامپیوتری
‌ماده 68 – هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف«‌داده پیام» و مداخله در پردازش «‌داده پیام» و سیستم‌های رایانه‌ای، و یا استفاده از وسایل‌کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضاء – مثل کلید اختصاصی – بدون مجوز‌امضاء‌کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم‌انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به‌جعل «‌داده پیام»‌های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری،‌قضایی، مالی و غیره به عنوان «‌داده پیام»‌های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به‌مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (000 000 50) ریال محکوم می‌شود. ‌تبصره – مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می‌باشد.
‌مبحث سوم – نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک
‌فصل اول – نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ
‌ماده 69 – تأمین کننده متخلف از مواد (33)، (34)، (35)، (36) و (37) این قانون‌به مجازات از ده میلیون (000 000 10) ریال تا پنجاه میلیون (000 000 50) ریال‌محکوم خواهد شد.
‌تبصره – تأمین کننده متخلف از ماده (37) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
‌ماده 70 – تأمین کننده متخلف از مواد (39)، (50)، (51)، (52)، (53)، (54) و(55) این قانون به مجازات از بیست میلیون (000 000 20) ریال تا یکصد میلیون (000 000 100) ریال محکوم خواهد شد.
‌تبصره 1 – تأمین کننده متخلف از ماده (51) این قانون به حداکثر مجازات در این‌ماده محکوم خواهد شد.
‌تبصره 2 – تأمین کننده متخلف از ماده (55) این قانون به حداقل مجازات در این‌ماده محکوم خواهد شد.
‌فصل دوم – نقض حمایت از «‌داده پیام»‌های شخصی.‌حمایت از داده
‌ماده 71 – هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرر در مواد (58) و (59)‌این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می‌شود.
‌ماده 72 – هرگاه جرایم راجع به «‌داده پیام»‌های شخصی توسط دفاتر خدمات‌صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسؤول ارتکاب یابد، مرتکب به حداکثر‌مجازات مقرر در ماده (71) این قانون محکوم خواهد شد.
‌ماده 73 – اگر به واسطه بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی‌الکترونیکی جرایم راجع به «‌داده پیام»‌های شخصی روی دهد، مرتکب به سه ماه تا یک‌سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (000 000 50) ریال محکوم‌می‌شود.
‌مبحث چهارم – نقض حفاظت از «‌داده پیام» در بستر مبادلات الکترونیکی
‌فصل اول – نقض حق مؤلف
‌ماده 74 – هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع (‌عرضه و‌نشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب1348.9.3 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352.9.26 و‌قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 1379.10.4، منوط‌بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتی‌که حق تصریح شده مؤلفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای‌نقدی به میزان پنجاه میلیون (000 000 50) ریال محکوم خواهد شد.