متون پهلوی

متون پهلوی

تهدید می کند » . ( همان ، ص 493 ) .
« آن گاه
یک خوشه یاس تر بردارم
بر بینی هوا بتکانم
ورد بشوم
میدان ها و چراغانی تان
ارزانی تان !
مرا به کوره راه خودم بگذارید » . ( همان ، ص 740 ) .
« امروز اگر نگویم آن ستاره ی ناپیدا
چه راز نازک
دمساز یاس بر گه ای نزدیک است
فردا شاید
بسیار دیر باشد » . ( همان ، ص 1155 ) .
2-2-4-4- اسطوره ی درختان
1-2-2-4-4- انار
«دراساطیرایرانی، انار میوه ای معجزه گر و مقدس است. به روایتی زردشت دانه های اناری را به اسفندیار، پسر گشتاسب داد و او را رویین تن کرد. همچنین در تهیه پراهوم و آب زوهر از شیر و موم و آب و معمولاً انار استفاده می کنند . شاخه های مقدّس برسم قبلاً از درخت انار درست می شد ». (قلی زاده ، 1388 ، ص 92 ) .
انار از مقدّس ترین درختان است . در تورات چند بار از آن یاد شده است .در اساطیر یونان نیز انار مظهر باروری و فراوانی است و آفرودیت الهه ی عشق و شهوت به دست خوددرخت انار را در جزیره ی قبرس کاشت .
هر چند در اوستا نامی از انار برده نشده ولی در متون پهلوی و از جمله بندهشن چند بار از این میوه یاد شده است و در فردگر 27 آن را جزو میوه های خوب قلمداد کرده است. در آتشکده ها درخت انارمی کاشتند تا شاخه های آن را به عنوان برسم در مراسم در دست گیرند. امروز هم تک درخت انار نزدیک امام زاده ها و بالای تپه ها ، مقدس است و به آن دخیل می بندند .
پردانگی انارنماینده ی برکت و باروری و نمادی است از باروری ناهید.( یاحقی ، 1375 ، ص 106 )
به روایت حافظ در سرخوان نوروز و مهرگان چند شاخه از درخت مورد و بید و زیتون و انار می گذاشتند .در قرآن دو بار نام رمان ( انار )در سوره ی«انعام»و سوره ی «الرحمن» به عنوان میوه ی بهشتی آمده است .
درفرهنگ ایران اناربه لحاظ رنگ سبزتندبرگ هایش و نیز برای رنگ وشکل و غنچه و گل آن که شبیه آتشدان است، همیشه تقدیس می شده است.در زردشت نامه که روایت خود را ازمأخذ کهن تری گرفته است، آمده است که زردشت پیامبر، انار را به اسفندیارداد که او را رویین تن می کردو انار را نماینده ی جنگاوری دانسته اند.درباره ی انار که میوه اسفندیار و مسبب رویین تنی اوست سخن بسیار رفته است .
انار از زمان کهن میوه ی مقدس شناخته می شده و یکی از مظاهر فراوانی و باروری بوده است( شاید به سبب دانه های فراوانی که دارد ). در برنزهای لرستان هزاره ی دوم ق . م ، نقوشی از پروردگار باروری دیده می شود که شاخه های انار را در دست داردو درحال دویدن است .نیز بر مهر طلایی مربوط به اوایل هزاره ی اول ق . م ، نقش شاخه ی انار نقره است .

Share