متن کامل پایان نامه 
صورت های مالی

متن کامل پایان نامه صورت های مالی

تعیینی در امید نامه، متولی باید کنترل نماید که:
فهرست اشخاصی که از طرف مدیر برای اخذ سود تعیین شده، بر اساس اطلاعات و مدارک موجود، منطبق با فهرست دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق است.
مبالغ قابل پرداخت به هر سرمایه گذار با توجه به تعداد واحدهای سرمایه گذاری به طور صحیح محاسبه شده است.
کلیه پرداخت ها صرفاً به حساب بانکی سرمایه گذاران واریز می شود.
ب) در مورد پرداخت به سرمایه گذار بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری، متولی باید کنترل نماید که:
1- سرمایه گذار قبلاً درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را ارائه داده باشد.
2-واحدهای سرمایه گذاری مطابق مفاد اساسنامه و درخواست وی ابطال شده باشد.
3-مبلغ تعیین شده برای پرداخت به وی، بر اساس مفاد اساسنامه و امید نامه باشد.
4-پرداخت صرفاً به حساب بانکی سرمایه گذار واریز شود.
پ)در خصوص پرداخت به کارگزار صندوق به منظور خرید اوراق بهادار به نام صندوق، متولی باید کنترل نماید که:
1-مانده وجوه نقد صندوق نزد کارگزار به تشخیص متولی بیش از حد لازم نباشد.
2-پرداخت صرفاً به حساب جاری معاملاتی کارگزار صورت پذیرد.

3-کارگزار دارای مجوز کارگزاری از سازمان بورس باشد و به عنوان کارگزار صندوق قبول سمت کرده باشد.
لازم به ذکر است که به منظور اجرای این امر، متولی باید معاملات روزانه هر یک از کارگزاران صندوق را از طریق سامانه مکانیزه بورس دریافت کرده و حساب وجوه نقد صندوق نزد هر یک از کارگزاران صندوق را جداگانه نگه دارد.
ت)در خصوص پرداخت کارمزدها و هزینه های صندوق،متولی باید کنترل نماید که:
1-پرداخت مطابق با مفاد اساسنامه بوده و به طور صحیح محاسبه شده است.
2-این پرداخت ها به حساب های بانکی اشخاص مربوطه صورت می پذیرد.
ث)در خصوص پرداخت به منظور خرید اوراق بهاداری که در بورس پذیرفته نشده است، متولی باید کنترل کند که:
1- مشخصات و تعداد اوراق بهادار و فروشنده آنها توسط مدیر معین شده است
2-اوراق بهادار دارای ویژگی های مندرج در امیدنامه است
3-فروشنده معتبر است
4-مبلغ مورد نظر صرفاً به حساب بانکی فروشنده پرداخت شود.
قابل ذکر است که رعایت مفاد این ماده یا سایر مواد این اساسنامه در مورد صدور دستورات پرداخت توسط مدیر نیز الزامی بوده و مسئولیت متولی در تأیید دستورات پرداخت، رافع مسئولیت مدیر نمی باشد. این امر بدان معناست که مدیر و متولی می بایست در پرداخت های صندوق نهایت دقت را به عمل آورند. زیرا در صورت وقوع اشتباه در این امر مسئولیت متوجه هر دو آنها می باشد و صندوق حق رجوع به هر دو نفر را دارد.
5-پیشنهاد نصب، عزل و میزان حق الزحمه حسابرس صندوق به مجمع صندوق جهت تصویب
6-نظارت مستمر بر عملکرد مدیر و ضامن به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و امید نامه صندوق و عنداللزوم مطالبه هرگونه اطلاعات و مدارک در رابطه با صندوق از مدیر در اجرای وظایف خود و بازرسی از دفتر کار مدیر یا شعب آن
7-بررسی و حصول اطمینان از ارائه به موقع گزارش ها و نظرات حسابرس
8-نظارت و حصول اطمینان از انتشار به موقع اطلاعات صندوق توسط مدیر
9-دعوت و تشکیل مجمع برای انتخاب مدیر جدید در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای مدیر
10-طرح موارد تخلف مدیر، ضامن و حسابرس صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و امید نامه نزد سازمان بورس و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی
11-طرح موارد تخلف مدیر، ضامن و حسابرس صندوق نزد مراجع صالح قضایی در صورتی که تخلف یاد شده جرم محسوب شود و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی
لازم به ذکر است که بر اساس تبصره 1 ماده 42، در راستای اجرای بندهای 9 و 10 مطروحه فوق، متولی طبق اساسنامه وکیل سرمایه گذاران و وکیل در توکیل آنها محسوب می شود و می تواند از جانب سرمایه گذاران با دارا بودن کلیه اختیارات لازم (از جمله اختیارات مندرج در قوانین آیین داد رسی مدنی و کیفری) برای اقامه هر گونه دعوای کیفری در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع اختصاصی یا عمومی و مراجعه به مقامات انتظامی اقدام نماید. البته در خصوص وکالت متولی نیز همان مشکلاتی که در خصوص وکالت مدیر مطرح شد وجود دارد که با تصریح قانونگذار می بایست در مورد آن تعیین تکلیف شود.
در رابطه با مسئولیت متولی نیز باید بیان داشت، در صورتیکه متولی در اجرای وظایف خود اهمال ورزد یا قصور داشته باشد یا از اجرای آنها خودداری نماید و از این بابت خسارتی به صندوق وارد شود، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود که حدود مسئولیت متولی در این گونه موارد را مراجع صالح به رسیدگی تعین می نماید. لازم به ذکر است که این موضوع جزو قواعد عمومی بوده و حتی در صورتی که به این موضوع اشاره نمی شد نیز از باب قواعد عمومی مسئولیت مدنی ، متولی در صورت اهمال یا قصور مسئول جبران خسارت محسوب می گردید.
بند دوم- حسابرس
حسابرس صندوق، دیگر رکن نظارتی است که از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و توسط متولی، جهت تأیید به مجمع صندوق معرفی می گردد. مدت مأموریت حسابرس توسط مجمع صندوق تعیین و حق الزحمه او نیز توسط متولی پیشنهاد گردیده و به تصویب مجمع صندوق می رسد و بر اساس قرار داد منعقده بین صندوق و حسابرس در حدود مصوبات مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت می شود. حسابرس می بایست کتباً قبول سمت نموده و این قبولی خود را برای سازمان بورس، مدیر و متولی هرکدام یک نسخه ارسال نماید. حسابرس در واقع با این قبولی کتبی متعهد می شود تا کلیه وظایف حسابرس صندوق را طبق اساسنامه و مقررات و با رعایت اصول، استانداردها و ضوابط حسابرسی که به تصویب مراجع ذی صلاح رسیده است، به انجام رساند. پس از انتخاب حسابرس و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر در امید نامه صندوق قید و ظرف یک هفته نزد سازمان بورس ثبت شده و در تارنمای صندوق منتشر شود. عزل حسابرس نیز به تقاضای متولی و با ذکر دلایل و تصویب مجمع صندوق ممکن بوده، مشروط به اینکه همزمان جایگزین او و مدت مأموریت حسابرس جایگزین تعیین شود. در این صورت مؤسسه حسابرسی جانشین باید بلافاصله از حسابرس قبلی دلایل تغییر را استعلام نموده و نتیجه را به سازمان بورس اطلاع دهد.
قابل توجه است که متولی و حسابرس که ناظران صندوق محسوب می شوند نمی توانند در زمان تصدی خود مالک واحدهای سرمایه گذاری صندوق باشند. این امر از بابت نظارت هر چه دقیق تر آنها مؤثر است زیرا به علت در گرو بودن منافعشان، از نظارت دقیق کوتاهی نکرده و با نهایت دقت به این امر اهتمام می ورزند.
وظایف حسابرس به عنوان رکن نظارتی در ماده 46 اساسنامه نمونه بدین شرح مطرح می گردد:
1-بررسی اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و اظهار نظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول و رویه ها و ارایه راه حلهای پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی، که این کنترل های داخلی باید به گونه ای باشد که از ثبت گواهی های سرمایه گذاری صادره در حساب های صندوق و گزارش آنها و همچنین ثبت کلیه وقایع مالی مربوط به صندوق وگزارش آن اطمینان معقولی حاصل شود.
2-بررسی به منظور حصول اطمینان از اینکه اصول و رویه های کنترل داخلی طراحی شده برای اجرای وظایف مدیر و متولی، در عمل رعایت می شود و تهیه گزارش لازم در این خصوص؛

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-بررسی کلیه گزارش ها، صورت های مالی و اطلاعاتی که مدیر طبق اساسنامه موظف است در رابطه با عملکرد یا وضعیت صندوق یا خالص ارزش روز، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری تهیه کند و حسب مورد به سرمایه گذاران، مجمع صندوق، سازمان بورس، متولی یا ضامن ارایه دهد یا منتشر نماید و اظهار نظر در خصوص آنها به استثنای گزارش های سه ماهه و نه ماهه موضوع بند 7 ماده 54؛

4-نظارت بر کلیه عملیات مالی صندوق به منظور حصول اطمینان از این که وقایع مالی صندوق به طور کامل و به روش صحیح در حساب های صندوق ثبت می شود و کلیه مدارک و مستندات مربوطه جمع آوری و به روش صحیح نگهداری می شود؛
5-اظهار نظر در خصوص محاسبات خالص ارزش روز، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در گزارش های دوره ای خود؛
قابل ذکر است که مسئولیت حسابرس در انجام وظایف خود مسئولیت شخصی است که به موجب بند 3 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه سال 1384، مسئولیت بررسی و اظهار نظر در خصوص مستندات و اطلاعات را بر عهده دارد که در واقع با توجه به اینکه حسابرس یک شخصیت حقوقی است، نماینده آن شخص حقوقی، مسئولیت این امر را بعهده خواهد داشت.
در ایالات متحده آمریکا نیز حسابرس یکی از ارکان صندوق می باشد. بدین صورت که قانون اوراق بهادار سال 1933 این کشور الزام می نماید که هر شرکتی که سهام خود را در معرض عموم قرار می دهد باید با حسابداران مستقل وارد عمل شود که اظهارنامه های مالی سالانه شرکت را مورد حسابرسی قرار دهند. بر اساس بخش 32 الف قانون 1940 همچنین لازم است که هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری به طور سالانه برای انتخاب حسابداران رأی گیری کند که این انتخاب عموماً با رأی سهامداران تأیید می شود. حسابرسی شرکت سرمایه گذاری، یک اقدام تخصصی است که حسابرسان را ملزم می سازد با قوانین بر قرار شده برای صندوق های سرمایه گذاری مشترک آشنا باشند. (Gremillion, 2005: 46)رکن حسابرس در ایالات متحده آمریکا وظیفه بررسی، تطابق و هماهنگی ثبت ها و گزارش های مالی صندوق با قوانین و استانداردهای حسابداری و سپس ارائه گزارش به مدیران را بر عهده دارد.
در فرانسه، حسابرس به وسیله هیأت مدیره یا مدیر عامل پس ازموافقت نهاد ناظر بازار سرمایه انتخاب می شود. این حسابرس موظف به رعایت اسرار تجاری نسبت به نهاد ناظر بازار بوده و باید به محض اطلاع موارد ذیل را به آگاهی نهاد ناظر برساند:
تخلف از قوانین و مقررات در صورتی که دارای اثر قابل توجه به وضعیت مالی، دارایی و یا نتیجه فعالیت صندوق می باشد.
عملی که به ادامه فعالیت صندوق لطمه می زند.
در صورتی که حسابها مشروط یا مردود اعلام شده باشد. (برگرفته از بند 5 ماده 17-214L قانون پولی و مالی فرانسه )

Share