مایک

مایک

این ترکیب از واکنش 4-کلرو فنیل گلی اکسال با 2و3-دی آمینو پیریدین به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH/H2O تحت شرایط مایکروویو، به صورت ماده جامد سبز رنگ با نقطه ذوب oC 170 و راندمان %93 حاصل شد (شمای 2-3).
طیف FT-IR نیز باند جذبی C-C دوگانه آروماتیک را درcm-1 1593 و cm-1 1479، باند جذبی مربوط به استخلاف پارا را در cm-1 837 ، باند جذبی مربوط به کششی هیدروژن آروماتیک را درcm-1 3061 و خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm-1788 نشان می‌دهد.
سنتز 3-(4-فلوئور فنیل) پیریدو]2و3- [bپیرازین
این ترکیب از واکنش4-فلوئور فنیل گلی اکسال با 2و3-دی آمینوپیریدین به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH/H2O تحت شرایط مایکروویو به صورت بلورهای قهوه ای رنگ با راندمان 95% و نقطه ذوب oC 143 حاصل شد (شمای2-4).
طیف 1HNMR این ترکیب در حلال CDCl3 شامل یک تک خطی درppm 45/9 =δ برای یک پروتون آروماتیک حلقه پیرازینی، یک تک خطی پهن در ppm 21/9 =δ برای یک پروتون آروماتیک، یک دوخطی درppm 52/8 =δ با Hz4/8J= برای یک پروتون آروماتیک، یک سه خطی پهن در ppm 38/8 =δ با Hz4/8J= برای دو پروتون آروماتیک، یک دوخطی دوخطی در ppm 74/7 =δ باHz 1/8 J1= و Hz 2/4 J2= برای یک پروتون آروماتیک و یک دوخطی ppm 30/7 =δ با Hz 7/8J= برای دو پروتون آروماتیک می‌باشد.
طیف FT-IR نیز باند جذبی C-C دوگانه آروماتیک را درcm-1 1545 و cm-11484، باند جذبی مربوط به استخلاف پارا را در cm-1 840 نشان می‌دهد.
سنتز3- (3-متوکسی فنیل) پیریدو]2و3- [b پیرازین
این ترکیب از واکنش 3-متوکسی فنیل گلی اکسال با 2و3-دی آمینو پیریدین به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH/H2O تحت شرایط مایکروویو، به صورت ماده جامد قهوه ای رنگ با نقطه ذوب oC 97 و راندمان %92 حاصل شد (شمای 2-5).
طیف FT-IR نیز باند جذبی C-C دوگانه آروماتیک را درcm-1 1600 و cm-11465، باند جذبی مربوط به استخلاف متا را در cm-1 793 و cm-1 681 ، باند جذبی مربوط به کششی C-Oرا در cm-11300، باند جذبی مربوط به کششی هیدروژن آروماتیک را در cm-13050 و خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm-1830 نشان می‌دهد.
سنتز 3-(4-متوکسی فنیل) پیریدو]2و3- [b پیرازین
این ترکیب از واکنش4-متوکسی فنیل گلی اکسال با 2و3-دی آمینوپیریدین به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH/H2O تحت شرایط مایکروویو بصورت بلورهای قهوه ای رنگ با راندمان 93% ونقطه ذوب oC 136 حاصل شد (شمای2-6).
طیف FT-IR باند جذبی کششی هیدروژن آروماتیک را در cm-12924، باند جذبی پیوند C=C آروماتیک و باند جذبی C=N را در محدودهی cm-1 1606و cm-11454، باند جذبی C-O اتری در cm-11254 و cm-11022و باند جذبی مربوط به حلقه ی دو استخلاف پارا را درcm-1840 نشان می دهد.
سنتز3-(3و4-دی متوکسی فنیل) پیریدو]2و3- [b پیرازین
این ترکیب از واکنش3و4-دی متوکسی فنیل گلی اکسال با 2و3-دی آمینوپیریدین به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH/H2O تحت شرایط مایکروویو به صورت بلورهای قهوه ای رنگ با راندمان 96% و نقطه ذوب oC 141 حاصل شد (شمای2-7).
طیف FT-IR باند جذبی کششی نا متقارن هیدروژن آروماتیک در cm-12998، باند جذبی C=C آروماتیک و باند جذبی C=N در محدودهی cm-11597 و cm-11453، باندهای جذبی C-O اتری درcm-11250و cm-1 1230و باند جذبی خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm-1841 نشان می دهد.
سنتز 3-(]1و1ّ- بای فنیل[4-ایل)- پیریدو]2و3- [b پیرازین
این ترکیب از واکنش 4-فنیل گلی اکسال با 2و3-دی آمینوپیریدین به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH/H2O تحت شرایط مایکروویو به صورت بلورهای قهوه ای رنگ با راندمان 95% و نقطه ذوب oC 180حاصل شد (شمای2-8).
طیف 1HNMR این ترکیب در حلال CDCl3 شامل یک تک خطی درppm 55/9 =δ برای یک پروتون آروماتیک حلقه پیرازینی، یک تک خطی پهن در ppm 24/9 =δ برای یک پروتون آروماتیک، یک دوخطی پهن درppm 54/8 =δ با Hz 6/7J= برای یک پروتون آروماتیک، یک دو خطی در ppm 49/8 =δ با Hz8J= برای دو پروتون آروماتیک، یک دوخطی در ppm 86/7 =δ باHz 8 J= برای دو پروتون آروماتیک، یک دوخطی ppm 73/7 =δ با Hz 6/7J= برای سه پروتون آروماتیک، یک سه خطی در ppm 53/7=δ با Hz 2/7 J= برای دو هیدروژن آروماتیک و یک دو خطی در ppm 45/7=δ با Hz 2/7 = Jبرای یک هیدروژن آروماتیک می‌باشد.
طیف FT-IR باند جذبی کششی هیدروژن آروماتیک را در cm-13055، باند جذبی پیوند C=C آروماتیک و باند جذبی C=N را در محدودهی cm-11563و cm-11453و باند جذبی خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm-1 842 نشان می دهد.

Share