ماهیت حقوقی عمل واگذاری حق انتفاع

پس از بررسی مفهوم و اقسام وموضوع حق انتفاع به بیان ماهیت حقوقی واگذاری حق انتفاع می پردازیم:

گفتار نخست – عمل حقوقی واگذاری حق انتفاع

در کتب حقوقی، امور مربوط به ایجاد و تغییر وضعیت و شرایط حقوقی را به دو بخش مهم، «وقایع حقوقی» و «اعمال حقوقی» تقسیم می نمایند. «واقعه حقوقی، رویدادی است که بوسیله انسان (بطور ارادی یا غیرارادی) و یا عامل دیگر، در عالم خارج، تحقق می یابد و اثر یا آثاری حقوقی بدون این که انسان آنرا خواسته باشد با خود می آورد، مانند فوت انسان، غصب مال غیر.»[1] در نتیجه در وقایع حقوقی آثار حقوقی بدون اینکه اراده شخص دخالتی در آن داشته باشد به حکم قانون بوجود می آید.

اما، «عمل حقوقی، عبارت از ماهیتی است که منحصراً به اراده انسان (و به هدف تحقق آثار حقوقی آن) در عالم اعتبار ایجاد می گردد، مانند قرارداد اجاره و ابراء»[2] بنابراین اعمال حقوقی با اراده شخص و با هدف مشخص انجام می شود.

برقراری واگذاری حق انتفاع در تقسیم بندی فوق در بخش اعمال حقوقی می گنجد چرا که به اراده اشخاص و جهت هدف مشخصی که از قبل پیش بینی می شود برقرار می گردد. لذا وقایع حقوقی از بحث ما خارج بوده و در ذیل به بحث در مورد اعمال حقوقی می پردازیم.

به عمل حقوقی که با همکاری اراده دو یا چند شخص بوجود آید «عقد» یا قرارداد می گویند. و در صورتی که با اراده یک شخص بوجود آید «ایقاع» نامیده می شود.

حقوقدانها برای تحقق عقد، گذشته از ضرورت وجود دو یا چند اراده، دو شرط را لازم می‌دانند:[3]

1- اراده هایی که با هم توافق می کنند باید جنبه انشایی داشته باشند نه جنبه اخباری، یعنی اثری را بوجود آورند. همانگونه که در ماده 191 ق.م بدان تصریح شده است.

2- اثر دلخواه باید ناشی از توافق دو یا چند اراده باشد، به بیان دیگر، توافق اراده ها باید سبب ایجاد اثر حقوقی باشد نه شرط بقای آن مانند وصیت عهدی. بنابراین از برخورد حداقل دو انشاء که هیچیک به تنهایی برای ایجاد آن کافی نیست اثر معهود بوجود می آید.

اما انتشار اثر حقوقی توسط یک اراده را «ایقاع» گویند و در این واقعه حقوقی نیاز به توافق یا اراده دیگر نمی باشد مانند ابراء (ماده 289 ق.م)

ایقاع در لغت عرب از باب افعال به معنی واقع ساختن و تحقق بخشیدن آمده است. ایقاعات آثار حقوقی مختلفی دارند: برخی سبب ایجاد مالکیت برای ایقاع کننده است، مانند احیای اراضی و حیازت مباحات (مواد 143 و 147 ق.م)و شفعه (ماده 808 ق.م) ، برخی دیگر سبب زوال مالکیت میشود مانند اعراض (ماده 178 ق.م) و بالاخره برخی دیگر نیز دین را از عهده مدیون ساقط می کند مانند ابراء (ماده 289 ق.م).[4]

تعریفی که قانون مدنی در ماده 183 از عقد بعمل آورده چنین است: «عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.»

با دقت در تعریف فوق به نظر می رسد این تعریف به جهاتی قابل انتقاد باشد:

نخست اینکه تعریف فوق شامل عقود عهدی است و عقود تملیکی را دربرنمی گیرد.  تعهدی که بوجود می آید نسبت به اثر تملیکی عقد یک اثر فرعی است مانند تعهد بایع به تسلیم مبیع. ثانیاً این تعریف شامل عقود غیرمعوض است و عقود معوض را در برنمی گیرد. چرا که تعهد یک یا چند نفر دیگر در عوض تعهد یک یا چند نفر نخست قرار نگرفته است. ثالثاً در تعریف مذکور تعهد و قبول فقط به نفر که واحد انسان است نسبت داده شده، در صورتیکه امروزه عقود مهم توسط اشخاص حقوقی منعقد می گردد، پس بهتر بود از واژه «شخص» به جای «نفر» استفاده می شد.[5]

در مورد عقد یا ایقاع بودن حق انتفاع، با بررسی کتب فقهی مشاهده می شود بحث از حبس و وقف در بخش عطایا (هبه و صدقه) مطرح گردیده است و طبیعت همه آنها مجانی بوده و در زمره عقود دسته بندی شده است.

ونیزاز آنجا که وقف کاملترین نوع و شکل حق انتفاع می باشد در اکثر کتب فقهی بحث از شرایط وقف مطرح گردیده و در ضمن آن اشاره ای نیز به حبس گردیده است.

در شرایع آمده است: «وقف عقدی است که ثمره آن حبس کردن اصل و رها کردن منفعت است… هرگاه بی قرینه باشد احتمال دارد غیروقف را، یعنی مانند سکنی و عمری».[6]

و در شرح لمعه قید شده است: «عقد وقف بدون قبض توام با اذن واقف لازم نمی شود…»[7]

از آنجا که مسایل وقف در قانون مدنی، کاملاً از فقه امامیه برگرفته شده لذا در کتب حقوقی نیز حق انتفاع را در ردیف عقود مطرح کرده اند. مرحوم امامی در بیان احکام حق انتفاع بیان می کند: «حق انتفاع بوسیله عقد برقرار می گردد زیرا حق انتفاع به تبع عین از آن مالک است و باید به وسیله عقد به دیگری واگذار شود.»[8]

و همچنین گفته شده است وقف عمل حقوقی خاصی است که در شمار عقود معین قرار دارد و مالک به منظور رسیدن به هدف معنوی و اخلاقی، مالی را حبس و منافع آنرا اختصاص به مصرف مشخص قرار میدهد.[9]

از مسایل مطرح شده در فقه اسلامی و کتب حقوقی که بگذریم قانون مدنی نیز به صراحت در مواد 41 و 56 از عقد بودن حق انتفاع سخن گفته و آنرا بیان نموده است.

اما مطلبی که در این قسمت قابل ذکر می‌باشد این است که در برقراری حق انتفاع از مباحات نیازی به وجود عقد نمی‌باشد زیرا که شخص همانطوریکه با رعایت مقررات قانونی، اموال مباحه را به تملک در می‌آورد پس می‌تواند این اموال را به قصد حق انتفاع تصرف نماید.[10]

پس، می‌توان گفت برقراری حق انتفاع بوسیله ایقاع و بطور یکطرفه نیز با تصرف شخص می‌تواند برقرار شود.

گفتار دوم – عقد معین یا نامعین بودن واگذاری حق انتفاع

پس از بررسی این موضوع که ابزار و وسیله عمل حقوقی لازم برای واگذاری حق انتفاع معمولاً عقد می باشد حال باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا این عقد جزء عقود معین می باشد یا غیرمعین؟

عقد از لحاظ نام و شکل سند به دو عنوان مهم «عقود معین» و «عقود نامعین» تقسیم می شوند. «عقود معین» قراردادهایی هستند که منبعث از فقه و شریعت اسلام بوده و به سبب آنکه در قرآن و سنت منصوص بوده و اصطلاح فقهی خاصی در مورد آنها بکار گرفته شده است به همان ترتیب در حقوق و قوانین موضوعه نیز دارای نام خاص بوده و قانونگذار نیز شرایط ویژه و آثار آنها را بیان کرده است مانند عقد بیع و اجاره. در این نوع عقود نیازی نیست تمام حقوق و تکالیف و آثار ناشی از پیمان ذکر گردد زیرا این موارد در قانون پیش بینی و قید گردیده است. اما، در مقابل، «عقود نامعین» در قانون عنوان و صورت ویژه ندارند و آثار این قراردادها نیز براساس اصل حاکمیت اراده و قواعد عمومی قراردادها معین می شود و شمار آنها بسیار زیاد است مانند قرارداد مربوط به تشریفات و اقامت در مهمانخانه و غیره که زیر عنوان ماده 10 ق.م قابل بحث و بررسی می باشند.[11]

با توجه به مراتب فوق و با بررسی قانون مدنی چنین استنباط می شود که برقراری و واگذاری حق انتفاع به طرق مختلفی میسر است که تحت عنوانهای خاص عمری و رقبی و سکنی و حبس مطلق و وقف نام گذاری شده و شرایط و آثار هر کدام نیز در قانون مدنی مطرح و بیان گردیده است لذا می توان آنها را جزء عقود معین به شمار آورد فلذا نیازی نیست که تمامی شرایط خاص و آثار هر کدام از قراردادها را در سند واگذاری قید کرد مانند اینکه، منتفع نباید از موضوع حق انتفاع سوء استفاده نموده یا تعدی و تفریط نماید ویا مخارج نگهداری مال موضوع حق انتفاع بعهده منتفع نمی‌باشد. بنابراین علاوه بر اینکه وقف را می‌توان جزء عقود معین به حساب آورد.[12] سایر انواع حق انتفاع که به موجب عقد برقرار می‌شوند را نیز می توان جزء عقود معین دسته بندی کرد.[13] تنها یک دسته از این عنوان مستثنی می‌باشد و آن موردی است که حق انتقاع به موجب ایقاع برقرار می‌شود.

گفتار سوم  – بررسی قبض و اثر آن در حق انتفاع

یکی از شرایط صحت عقد انتفاع ، قبض مورد انتفاع می‌باشد.

در مورد قبض گفته شده است عناصر تشکیل دهنده آن عبارتند از:

  • قرار گرفتن مال مورد معامله تحت اختیار طرف دیگر همان معامله ولو اینکه این کاربه فعل معامل نباشد.
  • توجه طرف مذکور به قرار گرفتن مال مورد معامله تحت اختیار خود.[14]

در خصوص اثر و ماهیت حقوقی قبض در حق انتفاع  علماء و فقها بر دو دسته اند: عده ای قبض را شرط صحت عقد دانسته اند[15]  و قانون مدنی نیز ازهمین نظر تبعیت کرده است اما، عده ای دیگر معتقدند قبض شرط لزوم عقد می باشد.[16]

فایده بحث در این است که اگر قبض، شرط لزوم عقد باشد برقراری حق انتفاع از زمان وقوع عقد حاصل می شود و حق انتفاع از مال، متعلق به منتفع می شود در نتیجه هر یک از طرفین قبل از قبض حق فسخ آنرا خواهند داشت. ولی اگر قبض شرط صحت عقد باشد از زمان قبض، حق انتفاع به منتفع تعلق می‌گیرد و می‌تواند از منافع مال استفاده کند ولیکن قبل از آن متعلق به مالک است بنابراین قبل از قبض، آثار حقوقی عقد انتفاع ایجاد نخواهد شد.

شهید ثانی در شرح لمعه، عدم قبض عین موقوفه را باعث عدم لزوم عقد ذکر کرده است و فوت واقف قبل از قبض را باعث ابطال وقف دانسته است.[17]

صاحب شرایع نیز آن را شرط لزوم عقد دانسته است.[18]

باید در نظر داشت که در قراردادهایی که قبض از شرایط انعقاد آن است ناتوانی در تسلیم و عدم قابلیت قبض باعث بطلان عقد می گردد (مواد 772 و 774 و 67 ق.م)

سوال دیگری که در مورد قبض قابل ذکر می باشد اینست که آیا قبض در حق انتفاع فوری است یا خیر؟

به مستفاد از ماده 60 ق.م با توجه به اینکه وقف کاملترین شکل حق انتفاع است در قبض فوریت شرط نیست و تا زمانیکه مالک از حق انتفاع رجوع ننموده، هر وقت عین مال را قبض بدهد، عقد کامل و تمام خواهد شد و ازطرفی لزوم فوریت، محتاج به دلیل است و چون به فوریت اشاره ای نشده لذا فوریت در قبض موضوع حق انتفاع شرط نمی باشد.

گفتار چهارم – شرط عوض در حق انتفاع

شرط آزادی قراردادها در حقوق ما بوسیله ماده 10 ق.م بیان شده است و عبارت معروف (المومنون عند شروطهم، الا شرطاً احل حراماً او حرم حلالاً) نزد فقهای امامیه و نیز آیه معروف (یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود)[19] همه بیانگر اصل حسن نیت و اصل لزوم و اصل آزادی اراده در قراردادها و پیش بینی شروط طرفین در ضمن عقود منعقده فیمابین طرفین می باشد.

اما آزادی گنجاندن شروط در عقود، مطلق نمی باشد چرا که شرط ضمن عقد نباید خلاف صریح قوانین آمره و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد والا یا شرط مزبور باطل و یا خود عقد نیز باطل خواهد شد (مواد 10 و 233 و 975 ق.م)

از شروط مهمی که می توان ضمن عقد نام برد «شرط عوض» می باشد.

نقش اصلی قراردادها در زندگی اجتماعی برای توزیع و مبادله اموال و تنظیم روابط مردم و تامین احتیاجات بشری می باشد. اگر کسی مالی به دیگری می دهد یا تعهدی می کند اغلب برای اینست که معادل یا بیشتر از آنچه داده، بدست آورد، به این نوع از قراردادها «عقود معوض» گفته می شود. اما در همه قراردادها هدف سودجویی و دادوستد نیست، بلکه اخلاق و معنویات و احسان نیز در روابط مردم ملاحظه گردیده و مبنای بعضی از قراردادها قرار می گیرد مانند هبه، که این قراردادها در زمره «عقود مجانی» قرار می گیرند.

پاره ای از قراردادها به منظور احسان به دیگران و کمک به امور خیر بوجود می آیند، این نوع عقود نیز خود به دو نوع قابل تقسیم می باشد:

نخست اینکه، شرط عوض  جنبه فرعی و تبعی داشته باشد و دوم اینکه مجانی بودن از شرایط اصلی عقود باشد. در صورت نخست می توان در عقد شرط عوض ولو بصورت ناچیز نمود مانند هبه(ماده 801 ق.م) اما در صورت دوم هیچ عوضی برای عقد نمی توان شرط نمود و در صورت شرط نمودن، عقد باطل می شود مانند عقد وقف (مواد 55 و 72 ق.م)[20]

بعضی از عقود نیز اقتضایی نسبت به معوض یا مجانی بودن ندارند و تابع توافق طرفین می باشند مانند عقد صلح و عمری و رقبی و سکنی و حبس مطلق.

بنابراین در بررسی شرط عوض در حق انتفاع باید قایل به تفکیک شد بدین معنی که در عقد وقف با توجه به نفس عمل و مفهوم تسبیل، نمی توان شرط عوض نمود. (تسبیل منفعت به معنی صرف در راه خدا است)

حتی در موردی هم که واقف به متولی دستور می دهد که بخشی از منافع وقف را صرف اداء دیون یا تامین معیشت او کند، در بطلان آن نباید شک کرد.[21] (ماده 72 ق.م)

با وجود آنکه مقصود از وضع و برقراری حق انتفاع در شرع مقدس اسلام صرف منافع اموال در راه خدا و جلب رضایت خداوند است ولیکن نظربه اینکه شرط عوض در واگذاری حق انتفاع به معنی خاص، خلاف مقتضای عقد نیست، با در نظر گرفتن مواد مربوط به شروط ضمن عقد و ماده 10 ق.م، نتیجه گرفته می شود که شرط عوض در این موارد صحیح میباشد.[22] اما در غالب موارد مجانی بودن حق انتفاع مورد توجه و توافق طرفین عقد می‌باشد.

گفتار پنجم – انتقال حق انتفاع به ثالث

در خصوص قابل انتقال بودن حق انتفاع از طرف منتفع به ثالث، نظر واحدی وجود ندارد. عده ای آن را جایز دانسته و عده ای دیگر جایز نمی دانند.

استدلال کسانی که آنرا جایز می دانند این است که حق انتفاع، مالی است که از طرف مالک برای منتفع برقرار شده و به همین جهت آنرا اصولاً قابل انتقال می دانند و بر این نظرند که اگر حق انتقال به غیر از منتفع سلب نشده باشد، یا از اوضاع و احوال برنیاید که مقصود مالک، انتفاع شخص او است، منتفع میتواند امتیازی را که به دست آورده است به دیگری واگذار کند.[23]

اما عده ای نظرشان بر این است که درحق انتفاع، منتقل الیه نمی تواند استیفاء منفعت را به دیگری بدون عوض یا با عوض منتقل نماید زیرا انتقال حق انتفاع به خود او شده و مفید همین معنی است.[24]

صاحب تحریر الوسیله نیز نظر اخیر را برگزیده اند و در صورت اطلاق سکنی، سکونت شخص و همسر و اولاد وی را جایز دانسته و ساکن کردن غیر آنها را منوط به رضایت مالک کرده است.[25]

با بررسیهای فقهی و حقوقی و استدلال ایشان به نظر می رسد در صورتی که حق انتفاع بطور مطلق برقرار شده باشد منتفع حق واگذاری حق انتفاع از مال را به غیر نداشته باشد چرا که در حق انتفاع معمولاً جنبه معنوی و احسان و نیکی مدنظر بوده و شخصیت طرف، علت عمده این انتقال است. بنابراین حق انتفاع را علی الاصول چنانچه بطور مطلق برقرار شده باشد نمی توان به دیگران انتقال داد مگر آنکه مالک بطور صریح و یا ضمنی این حق را به منتفع داده باشد. از طرفی انتقال وقتی میسر است که حق مزبور از قبیل مالکیت باشد یعنی باید مالکیتی وجود داشته باشد تا قابل انتقال باشد در حالیکه در مورد حق انتفاع، مسئله مالکیت مطرح نیست بلکه تنها اجازه استفاده از مالی که مالکیت آن متعلق به دیگری است به شخص داده می شود و این حق مالکیتی برای صاحب آن ایجاد نمی کند تا قابل انتقال به غیر باشد.

دلایل ذیل میتواند این نظر را تقویت نماید:

1- در وقف تنها بیع عین موقوفه، آن هم فقط در موارد خاص مجاز دانسته شده است ولی سایر معاملات اجازه داده نشده است (ماده 88 ق.م). همچنین به موجب ماده 61 ق.م وقف بعد از وقوع آن به قبض لازم میشود و واقف نمی تواند از موقوف علیهم کسی را خارج یا داخل کند و موقوف علیهم نیز در این خصوص حق و اختیاری ندارند و نمی توانند با انتقال حقوق خود به دیگران آنها را جزء موقوف علیهم داخل کنند.

2- در مورد به اجاره واگذار نمودن منافع موقوفه توسط متولی که به موجب ماده 499 ق.م مجاز دانسته شده باید قایل به تفکیک شد و آنرا با واگذاری حق انتفاع اشتباه نگرفت چرا که متولی به نیابت از عین موقوفه که شخصیت حقوقی مستقلی دارد به این عمل اقدام می کند. در نتیجه چنانچه تامین مقصود واقف منوط به انتقال منافع به موجب عقد اجاره به غیر باشد این عمل بلامانع و بلکه ضروری می باشد.

3- در عقد عاریه نیز به تصریح ماده 647 ق.م مستعیر (منتفع) نمی تواند مال مورد عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر، به عبارت دیگر مستعیر حق انتقال حقوق خویش را نسبت به منافع مورد عاریه به هیچ صورتی ندارد. حتی نمی تواند آنرا به دیگران عاریه هم بدهد، مگر آنکه مالک صریحاً این اجازه را به او داده باشد. بنابراین در صورتی که حق انتفاع به طور مطلق برقرار شود مباشرت منتفع در حق انتفاع شرط است مگر آنکه در قرارداد فی مابین مالک صریحاً حق انتقال و واگذاری به منتفع داده باشد. این امر اختصاص به عاریه ندارد و با استفاده از وحدت ملاک  سایر عقود جایز مانند (حبس مطلق) نیز می توانند از این قاعده متابعت کنند.

4- در عقد عمری یا رقبی نیز چنانچه بطور مطلق منعقد شده باشند، همین قاعده جاری می باشد مگر آنکه صریحاً حق انتقال به منتفع داده شده باشد.[26] همچنین اگر با ملاحظه قراین و امارات احراز شود که قصد مشترک طرفین آن بوده است، مثلاً با حق انتفاع راهی برای تامین معاش منتفع ایجاد گردیده (حق استثمار) و مباشرت منتفع مورد نظر نبوده است، در این صورت نیز منتفع حق واگذاری حقوق خود نسبت به مال مورد انتفاع را به دیگران خواهد داشت. اما منتفع نمی تواند مصرفی را که مالک برای مال موضوع حق در نظر گرفته را تغییر دهد و به منظور انتفاع بیشتر وضع عادی آنرا دگرگون سازد بلکه بایستی در حدود عرف و اذن مالک از آن استفاده کند.

5- از سیاق عبارات مواد 45 و 70 ق.م در بحث حق انتفاع به نفع معدوم به تبع موجود، این طور استنباط می شود که در برقراری حق انتفاع، مباشرت منتفع شرط است مگر آنکه این اجازه به صراحت به منتفع داده شده باشد که حقوق خود را به غیر منتقل کند، در غیر اینصورت تنها خود او می تواند از مال مورد انتفاع استفاده کند و اشخاصی که عرفاً، جزء عائله و وابستگان او محسوب می شوند و این در حالی است که در مورد مالکیت منافع در ماده 474ق.م تصریح شده است که «مستاجر می تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره بر خلاف آن شرط شده باشد». و در ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 نیز که قانون حاکم برای اجاره نامه‌هایی که در حال حاضر تنظیم می‌شوند می‌باشد به مستأجر حق واگذاری منافع داده شده است مگراینکه در قرار داد اجاره این حق سلب شده باشد (هر چند در ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 56 این حق از مستأجر سلب شده بود)

در عقود مزارعه و مساقات نیز به دلالت مواد 541 و 545 قانون مدنی نیز عامل نمی‌تواند بدون رضایت و اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار نماید. نظر به اینکه قانونگذار در مورد حقوق مزبور رویه‌ های مختلفی اتخاذ کرده در مورد اجاره، بر اصل حق واگذاری منافع به غیر تصریح کرده و لیکن در حق انتفاع صحبتی از آن به میان نیاورده و در مقام بیان، سکوت کرده است، پس نتیجه گرفته میشود که در مورد انتقال حق انتفاع، توسط منتفع مجوز قانونی وجود ندارد مگر مالک آن را اجازه نماید، به عبارت دیگر تابع اصل حاکمیت اراده است فلذا منتفع تنها می تواند شخصاً از حق خود استفاده کند و یا آنکه از آن صرف نظر نماید. همانطور که از ماده 94ق.م نیز که در آن مقرر شده است (صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند، در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی خواهد بود که مطابق آن حق داده شده است) استنباط می شود کیفیت استحقاق تابع قراردادی است که مطابق آن حق داده شده است.

6- دلیل دیگری که می توان اقامه کرد اینست که چنانچه مدت حق انتفاع منقضی شود مطابق ماده 51 ق.م حق انتفاع زایل می شود[27] و منتفع نسبت به مورد انتفاع هیچ حقی نخواهد داشت، برخلاف مالکیت منافع که به موجب عقد اجاره به مستاجر واگذار می شود. مثلاً اگر حق انتفاع مربوط به باغ میوه ای باشد، پس از زوال حق، میوه های رسیده به مالک باغ رد می شود و منتفع نمی تواند آنها را بچیند یا اگر ریخته باشد از پای درخت جمع آوری نماید. اما در عقد اجاره، منافع در مالکیت مستاجر تولید شده و بوجود آمده و متعلق به او است و انقضاء مدت اجاره نمی تواند موجب زوال مالکیت او بر میوه های مزبور شود. در ماده 504 قانون مدنی مقرر شده است که «هرگاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضای مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت المثل بنا یا درخت را خواهد داشت» و عقد مزارعه مطابق ماده 540 قانون مدنی «هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آنرا با اخذ اجرت المثل ابقاء نماید» اما در حق انتفاع قانونگذار در قانون مدنی به صراحت یا بطور ضمنی حکم خاصی بیان نکرده است. با توجه به اینکه در موارد اجاره و مزارعه و مساقات برای مستأجر یا عامل، احکام خاصی بیان شده است و قانونگذار در خصوص حق انتفاع سکوت اختیار نموده است ودر مقام بیان ،ساکت میباشد. بنابراین به نظر می‌رسد با انتقضای مدت حق انتفاع هیچگونه حقی برای منتفع نسبت به منافع باقیمانده در ملک متصور نمی‌باشد و رابطه طرفین پایان می‌پذیرد و هر آنچه باقی مانده باشد متعلق به مالک خواهد بود.

بنابر مراتب فوق استنباط می شود چنانچه تکلیف منتفع نسبت به انتقال حق انتقاع روشن نگردد با توجه به اینکه منتفع مالک عین یا منافع نیست حق انتقال آنرا به غیر ندارد بلکه امتیاز ویژه ای دارد که از حق ایجاد شده استفاده نماید و اثر حقوقی آن امتیاز آن است که از مالی که متعلق به دیگری است شخصاً استفاده کند و حق واگذاری آن امتیاز را به ثالث ندارد و اظهارنظر خلاف آن نیاز به دلیل و قرینه دارد. همانطور که دکتر لنگرودی بیان فرموده اند: «صلاحیت، محتاج دلیل است نه عدم صلاحیت»[28] پس حق انتقال محتاج به دلیل است نه عدم حق انتقال.

[1] مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ص 33

[2] همان

[3] ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، چاپ چهارم، (شرکت سهامی انتشار، 76)، ج1 ، ص 7،

[4] مهدی شهیدی، پیشین، ص 43

[5] همان، ش 9

[6] محقق حلی، شرایع الاسلام،(مترجم ابوالقاسم بن احمد یزدی)، پیشین، ج1، ص345

[7] سید مهدی دادمرزی ، پیشین، ص 227

[8] سیدحسن امامی ، پیشین، ص 56

[9] ناصر کاتوزیان ، عطایا، چاپ اول ، نشر گنج دانش، ص 116

[10] محمد باقر پارساپور، پیشین، ص 108.

[11] ناصر کاتوزیان، عقود معین، چاپ هشتم، (چاپخانه بهمن، 1381)، ج 1 ، ص 1

[12] ناصر کاتوزیان ، اموال و مالکیت، چاپ دوم، (نشر دادگستر، 78)، ش 222

[13] برای ملاحظه نظر مخالف، پیشین، ش 224

[14] محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ش 4167

[15] ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج2، ش 401

[16] مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، چاپ ششم،( مجمع علمی فرهنگی مجد، 86.) ش 82

[17] اسداله لطفی، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه، چاپ سوم، (انتشارات مجد،85) ص 46

[18] محقق حلی، پیشین، ص 343

[19] قرآن مجید، آیه اول از سوره مائده

[20] ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، چاپ چهارم، (شرکت سهامی انتشار، 76)،ج1 ، ص 71

[21] پیشین ، ص 137

[22] سید حسن امامی، پیشین، ص 58

[23] ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، چاپ دوم، (نشر دادگستر، 78)، ش 232، و سید حسن امامی، پیشین، ص 66

[24] سیدعلی حایری شاهباغ، شرح قانون مدنی، چاپ اول، (نشر گنج دانش،76)، ج1، ص 14، و محمدجعفر جعفری لنگرودی، رهن‌و صلح، چاپ دوم، (نشر گنج دانش،70)ص 241

[25] سید روح الله موسوی خمینی (ره)، تحریرالوسیله،(قم: انتشارات اسلامی،77) ج 3، ص 157

[26] همان

[27] محمد باقر پارساپور، گزیده‌ای از حقوق اموال،(قم: انتشارات اشراق، پاییز 80)، ص71

[28] محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی،( انتشارات امیرکبیر، سال 76)، ج5، ص 451

                                                    .