ماتریس همبستگی، ضرایب رگرسیونی

ماتریس همبستگی، ضرایب رگرسیونی

زمانیکه در خصوص ماتریس همبستگی، مدل عاملی و روش استخراج، تصمیم مناسب اتخاذ گردید، زمینه برای استخراج عاملهای اولیه چرخش نیافته فراهم می گردد. با بررسی ماتریس چرخش نیافته محقق می تواند به جستجوی روشهای تلخیص داده ها و تعیین عاملهای استخراجی بپردازد، اما تعیین نهایی تعداد عاملها پس از دستیابی به ماتریس عاملی چرخش یافته امکان پذیر می باشد.
Widget not in any sidebars

در تحلیل عاملی به بررسی معنی داری شاخص ها پرداخته می شود. بدین جهت در این بخش ابتدا به صورت کلی مراحلی را که تا پایان فصل طی خواهیم نمود، بیان می نماییم.
در این فصل در شش بخش به بررسی رابطه هر یک از شاخص ها با متغیرهای مستقل تحقیق در مدل های تحلیل عاملی مجزا پرداخته می شود. در هر بخش یکی از این عوامل به همراه متغیرهای تشکیل دهنده آنها و نیز شاخص های مربوطه بررسی می شوند.
برای هر مدل تحلیل عاملی، یک نمودار با بارهای عاملی برازش یافته استاندارد شده (ضرایب رگرسیون استاندارد شده)، و یک نمودار با مقادیر آماره t-استیودنت رسم شده است.
در نمودار بارهای عاملی استاندارد شده، میزان ارتباط متغیرهای مستقل با متغیر وابسته نشان داده می شود. با توجه به اینکه مقادیر تخمین ها به صورت استانداردشده هستند به راحتی قابل قیاس با یکدیگرند. بنابراین به راحتی می توان بیان نمود که کدام متغیرهای مستقل تأثیر بیشتری بر متغیر وابسته دارند. لازم به ذکر است که علاوه بر بارهای عاملی مقادیر خطای هر بار عاملی نیز در این نمودار نشان داده می شود که قاعدتاً هر چه مقدار این خطاها کمتر باشد، مدل برازش یافته مناسب تر است.
برای تعیین معنی داری هر یک از روابط رگرسیون مذکور، از مقدار آماره t-استیودنت استفاده می شود. بدین صورت که اگر مقدار آماره t-استیودنت بین 1.96- و 1.96+ نباشد، نشان می دهد که پارامتر مربوطه در سطح 5% تفاوت معناداری با صفر دارد یعنی فرض صفر رد می شود و درنتیجه وجود رابطه مزبور رد نمی شود. در واقع این آماره فرض برابری پارامتر با صفر را مورد آزمون قرار می دهد.
در مدل تحلیل عاملی مطلوب است که فرض برابری روابط رگرسیون با صفر رد شود، بنابراین آزمون فرض عبارت است از:
با توجه به مقدار آماره t-استیودنت برای هر یک از شاخص ها که در نمودار دوم موسوم به نمودار t-استیودنت نشان داده می شود، اگر مقدار آماره بیش از 1.96 باشد، درنتیجه فرض صفر رد می شود. یعنی روابط رگرسیون معنادار هستند. اما اگر مقدار آماره کمتر از 1.96 باشد، فرض صفر رد نمی شود. یعنی روابط رگرسیون معنادار نیستند.
اما علاوه بر بررسی معناداری روابط رگرسیون، باید به بررسی مقادیر خطاها نیز بپردازیم. برای خطاهای نشان داده شده در نمودار بارهای عاملی، مطلوب آن است که این خطاها برابر صفر باشند. بنابراین انتظار داریم که فرض صفر زیر رد نشود:
با توجه به نمودار مقادیر آماره t-استیودنت، اگر مقدار آماره t-استیودنت بیش از 1.96 باشد، فرض صفر رد می شود و نشان دهنده این مطلب است که با مقدار معناداری از خطا مواجه هستیم اما اگر مقدار آماره t-استیودنت کمتر از 1.96 باشد، فرض صفر رد نمی شود و نشان می دهد که مقدار خطا معنادار نیست. البته در بیشتر مواقع این خطاها معنادار هستند که در صورتیکه بارهای عاملی مربوط به آن متغیر یا شاخص، بیش از 0.5 باشد، این خطاها قابل چشم پوشی هستند.
پس از بررسی ضرایب رگرسیونی و خطاهای مدل، به بررسی برازش کلی مدل می پردازیم. در ابتدا ضریب تعیین چندگانه مدل برازش یافته بررسی می شود. ضریب تعیین چندگانه، مقدار واریانس تبیین شده متغیرهای وابسته توسط متغیر مستقل مربوط در مدل را نشان می‌دهد. مقدار این آماره برای هر یک از شاخص ها به طور مجزا محاسبه می شود. این ضرایب نشان می دهند که هر شاخص به تنهایی چند درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می نماید.
برازش مدل
وقتی یک مدل دقیقاً مشخص و دارای ویژگی همانندی و برآورد بوده و آزمون آن امکان پذیر باشد، برای ارزشیابی برازندگی آن راه‌های زیادی وجود دارد. در ادامه مهمترین شاخص‌های برازندگی به شکل خلاصه معرفی می‌شوند.
مجذورکای
وقتی حجم گروه نمونه برابر با 75 تا 200 باشد، مقدار مجذورکای یک اندازه معقول برای برازندگی نیست. مجذورکای تحت تأثیر مقدار همبستگی‌های موجود در مدل نیز هست. هر چه این همبستگی‌ها زیادتر باشد، برازش ضعیف‌تر است. به همین دلیل برای برازش مدل‌ها،اندازه‌های دیگری توسعه یافته است.
نسبت کای دو بر درجه آزادی
نسبت ، شاخص است که فاقد یک معیار ثابت برای یک مدل قابل قبول است.
ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب (RMSEA)
این اندازه مبتنی بر پارامتر غیرمرکزی بوده و فرمول آن چنین است.
در مرحله بعد به بررسی معنی داری مدل با استفاده از معیارهایی چون کای دو و RMSEA پرداخته می شود. جهت بررسی کای دو از سطح معنی داری یا p-value استفاده می شود. چنانچه سطح معنی داری بیش از 0.05 باشد بدین معنا است که مدل برازش یافته مناسب و قابل استناد است. معیار بعدی یعنی RMSEA باید کمتر از 0.05 باشد تا بتوان از مدل استفاده نمود. (هومن، 1387، ص 48).
3-5 قلمرو تحقیق
3-5-1 دوره های زمانی انجام تحقیق
این تحقیق در دوره زمانی نیمه اول سال 1390 انجام خواهد گرفت.
3-5-2 مکان تحقیق

Share