لیلی و مجنون

لیلی و مجنون

نامه ی فرخ لقا برای امیر ارسلان
بهتر به آن می پردازد.» (آتشی، 1386، ص 1793)
4-4-3-4- لیلی و مجنون
«لیلی و مجنون» داستانی عربی است که حقیقت یا افسانه بودن آن جای بحث دارد در ادبیات عرب شعرها ی زیادی در وصف لیلی و عشق سوزناک او وجود داردکه به «مجنون»یا«قیس بنی عامر» نسبت می دهند. داستان لیلی و مجنون در ادبیات فارسی نیز مشهور بوده است تا این که درسال 584 ه.ق نظامی گنجوی آن را به نظم در آورد. این داستان جز نمایه ی آن که افسانه ای عربی است بیشتر آفریده یذهن خلّاق و طبع موزون نظامی استاد بزرگ شهر گنجه است. و آن چنان در ادبیات فارسی و کشورهای همسایه مورد توجّه قرار گرفته است که پس از او 378 شاعر فارسی زبان 13شاعر ترک زبان و 1شاعر اردو زبان به تقلیداز نظامی این داستان رابه نظم درآورده اند مثنوی لیلی و مجنون نظامی شامل4500 بیت است که در سال 584 ه،ق به نام شرط نشاط ابوالمظفر احتشان سروده شده است .در این مثنوی داستان پر سوز و گدازعشق مجنون ( قیس بنی عامر) از قبیله ی بنی عاکر و لیلی دختر سعد به رشته ی نظم درآمده است که از داستان های مشهور عامیانه ( فولکور) تازی پیش از اسلام می باشد.«لیلی» دختر سعد زنی از قبیله بنی عامر عرب است که طرف عشق مجنون قرار گرفت.«مجنون»لقبی است که به قیس ملوح ( رئیس قبیله ی بنی عامر) داده اند.
برطبق روایات نظامی مجنون به هفت سالگی که رسید از سوی پدر به مکتب سپرده شد و در آن جا با لیلی از قبیله ی دیگر همدرس شد و کم کم سن آن دو به جایی رسید که آتش عشق در دل آنها خانه کرد و شعله ی آن گاه و بی گاه بر زبان زبانه می زد. پدر و مادر لیلی برای حفظ آبرو او را از مکتب گرفتند. پدر و مادر قیس برای تسکین دل فرزند به خواستگاری لیلی رفتند ولی از پدر و مادرش جواب رد شنیدندو از این جا قیس به مجنون بدل شد پدرش اورابرای گرفتن شفا به کعبه بردو از اوخواست که از خداونددوای درد خود را بخواهد تاشاید خداوند از درد عشق او بکاهد مجنون از خداوندخواست تا شعله ی عشق اورابه لیلی فروزان تر کند .بلالاخره لیلی رابه عقد ابن اسلام ( یکی از ثروتمندان عرب)درآوردن و مجنون سر بهکوه و بیابان گذاشت و با وحوش محشور شد از این غم جانگاه پدر و مادرش یکی پس ازدیگری رهسپار دیار عدم گشتند از سوی دیگر لیلی از دوری مجنون بیمار گشت وجان بداد.وقتی خبر مرگ لیلی را به مجنون دادند به سر قبر معشوق رفت و آن قدر شعری را که دوسیت داشت خواند و گریه کرد تا همان جا مرد وبه معشوقه پیوست و اورا کنار قبر لیلی دفن کردند. فوت مجنون را بین سالهای 65 یا 68 یا 80 هجری نوشته اند .(اردلان جوان، 1385، صص 134- 136)
نمونه اشعاری که آتشی از این دلدادگان استفاده کرده است.
« سال افسانه هایی تازه
که شتر جای اسب
مرد را اهتزار خواهد داد
که خیال مریض مجنون را
پسری نو دمیده خط لیلا است.» (آتشی ، 1386، ص 266 )
« در انحنای جاده ی تاریخ
ارّابه ای غبار نیفشاند
از بیستون سرخ حکایت ،تا ما ،‌ تا … هیچ
ما باز باختیم
اسب کرند مجنون
وناقه ی سفید لیلا را
با تیشه ی کذایی استاد
در کاروانسرای دیدار
دربازگشت.» ( همان، ص 280 )
« روح غریب مجنون هر شب

Share