سبز اندیشان امروز

لایه، پیکسل، لغزش‌های، m

زش‌های موجود در پهنه “استعداد خیلی زیاد” در مقایسه با درصد سطح اشغالشان است. بنابراین پهنه بندی‏های مختلفی را با mهای متفاوت انجام داده و با برهم نهی لایه زمین لغزش‌های موجود با پهنه بندی‏ها پیکسل‏های قرار گرفته در هر پهنه را می‏سنجیم. نتایج در جدول 4-2 آورده شده است.
جدول 4-2- برهم نهی لایه زمین لغزش‌های موجود و پهنه بندی‏ها
m = 0.2
m = 0.25
لایه
پیکسل
لایه
پیکسل
لایه
پیکسل
لایه
پیکسل
VHS
2061913
زمین لغزش‌های موجود
19739
VHS
1903068
زمین لغزش‌های موجود
19624
HS
405218

19
HS
505332

133
MS
365757

227
MS
474006

228
LS
320445

4
LS
394422

4
VLS
1972347

0
VLS
1848852

0
m = 0.3
m = 0.35
لایه
پیکسل
لایه
پیکسل
لایه
پیکسل
لایه
پیکسل
VHS
1761038
زمین لغزش‌های موجود
19591
VHS
1634062
زمین لغزش‌های موجود
19435
HS
598705

154
HS
686514

310
MS
561153

240
MS
629920

240
LS
476287

4
LS
556473

4
VLS
1728497

0
VLS
1618711

0
m = 0.4
m = 0.45
لایه
پیکسل
لایه
پیکسل
لایه
پیکسل
لایه
پیکسل
VHS
1510849
زمین لغزش‌های موجود
19262
VHS
1381800
زمین لغزش‌های موجود
18823
HS
735740

483
HS
818992

922
MS
746643

240
MS
830751

240
LS
612542

4
LS
668764

4
VLS
1519906

0
VLS
1425373

0
m = 0.5
m = 0.55
لایه
پیکسل
لایه
پیکسل
لایه
پیکسل
لایه
پیکسل
VHS
1270582
زمین لغزش‌های موجود
18680
VHS
1159244
زمین لغزش‌های موجود
18427
HS
876678

1065
HS
944384

1318
MS
913996

240
MS
1005672

240
LS
712897

4
LS
769576

4
VLS
1351527

0
VLS
1246804

0

ادامه جدول 4-2- برهم نهی لایه زمین لغزش‌های موجود و پهنه بندی‏ها
m = 0.6
m = 0.65
لایه
پیکسل
لایه
پیکسل
لایه
پیکسل
لایه
پیکسل
VHS
1057045
زمین لغزش‌های موجود
18175
VHS
927841
زمین لغزش‌های موجود
17574
HS
1004868

1564
HS
1088715

2159
MS
1091420

246
MS
1177512

255
LS
795803

4
LS
835870

1
VLS
1176544

0
VLS
1095742

0
m = 0.7
m = 0.75
لایه
پیکسل
لایه
پیکسل
لایه
پیکسل
لایه
پیکسل
VHS
823518
زمین لغزش‌های موجود
16561
VHS
726349
زمین لغزش‌های موجود
15843
HS
1138898

3172
HS
1176719

3781
MS
1276695

256
MS
1373760

365
LS
871471

0
LS
897000

0
VLS
1015098

0
VLS
951852

0
m = 0.8
m = 0.85
لایه
پیکسل
لایه
پیکسل
لایه
پیکسل
لایه
پیکسل
VHS
625148
زمین لغزش‌های موجود
15599
VHS
550365
زمین لغزش‌های موجود
15152
HS
1223839

4012
HS
1254070

4459
MS
1472858

378
MS
1558324

378
LS
943671

0
LS
975653

0
VLS
860164

0
VLS
787268

0
m = 0.9
m = 0.95
لایه
پیکسل
لایه
پیکسل
لایه
پیکسل
لایه
پیکسل
VHS
464134
زمین لغزش‌های موجود
14288
VHS
390064
زمین لغزش‌های موجود
13730
HS
1296904

5303
HS
1340531

5793
MS
1636145

398
MS
1707585

466
LS
1031271

0
LS
1049650

0
VLS
697226

0
VLS
637850

0

ادامه جدول 4-2- برهم نهی لایه زمین لغزش‌های موجود و پهنه بندی‏ها
m = 1
m = 1.05
لایه
پیکسل
لایه
پیکسل
لایه
پیکسل
لایه
پیکسل
VHS
321082
زمین لغزش‌های موجود
13159
VHS
270464
زمین لغزش‌های موجود
12820
HS
1369851

6289
HS
1363598

6615
MS
1780965

541
MS
1872907

554
LS
1124001

0
LS
1168469

0
VLS
529781

0
VLS
450242

0
m = 1.1
m = 1.15
لایه
پیکسل
لایه
پیکسل
لایه
پیکسل
لایه
پیکسل
VHS
221577
زمین لغزش‌های موجود
11967
VHS
174052
زمین لغزش‌های موجود
11220
HS
1378329

7465
HS
1388816

8058
MS
1931861

557
MS
2002383

711
LS
1212382

0
LS
1247568

0
VLS
381531

0
VLS
312861

0
m = 1.2
m = 1.25
لایه
پیکسل
لایه
پیکسل
لایه
پیکسل
لایه
پیکسل
VHS
144225
زمین لغزش‌های موجود
10467
VHS
113073
زمین لغزش‌های موجود
10044
HS
1366624

8795
HS
1354674

9218
MS
2094925

727
MS
2167041

727
LS
1255149

0
LS
1294325

0
VLS
264757

0
VLS
196567

0
m = 1.3
m = 1.35
لایه
پیکسل
لایه
پیکسل
لایه
پیکسل
لایه
پیکسل
VHS
85884
زمین لغزش‌های موجود
8946
VHS
64975
زمین لغزش‌های موجود
8431
HS
1334653

9969
HS
1316825

10392
MS
2251607

1074
MS
2318507

1166
LS
1293033

0
LS
1304439

0
VLS
160503

0
VLS
120934

0

ادامه جدول 4-2- برهم نهی لایه زمین لغزش‌های موجود و پهنه بندی‏ها
m = 1.4
m = 1.45
لایه
پیکسل
لایه
پیکسل
لایه
پیکسل
لایه
پیکسل
VHS
51841
زمین لغزش‌های موجود
7430
VHS
35398
زمین
لغزش‌های موجود
6668
HS
1303038

11317
HS
1277696

12079
MS
2372045

1242
MS
2434945

1242
LS
1320283

0
LS
1321925

0
VLS
78473

0
VLS
55716

0

در جداول فوق:
101VHS نشانه پهنه “استعداد خیلی زیاد”، 102HS نشانه پهنه “استعداد زیاد”، 103MS نشانه پهنه “استعداد متوسط” LS104 نشانه پهنه “استعداد کم” و 105VLS نشانه پهنه “استعداد خیلی کم” هستند.
گفتنی است که در مقادیر پایین‏تر از 0.2 و بالاتر از 1.45 برای m، با توجه به نزدیک شدن کران پهنه‏ها به مقادیر کمینه و بیشینه LSI مساحت‏ها بسیار کوچک شده و امکان تشکیل معادله برای درون‌یابی وجود ندارد.

منحنی‏های نرخ موفقیت
در مرحله بعد برای انتخاب بهترین مقدار m و به تبع آن بهترین نقشه پهنه بندی، از منحنی‏های نرخ موفقیت بهره می‏بریم. بدین منظور پس از محاسبه درصدهای تجمعی هر ستون به عنوان داده‏های ورودی، از نرم‌افزار CurveExpert و در آن برای درون‌یابی از مدل رشد MMF106 برای رسم منحنی‏ها استفاده می‏نماییم.
معادله کلی مدل MMF به صورت زیر است.
y=(ab+?cx?^d)?(b+x^d ) رابطه4-1

در ادامه منحنی نرخ موفقیت برای mهای متفاوت آورده و ضرایب a، b، c و d برای هر یک به همراه ضریب همبستگی و خطای استاندارد ذکر شده است. مطابق شکل‏های 4-3.

a = -1.01514729065E-004 b = 6.55167154285E+001
c = 1.00546816012E+002 d = 2.19022560576E+000
Standard Error: 0.4163620 Correlation Coefficient: 0.9999790
a = -7.58549292102E-005 b = 2.16622325068E+001
c = 1.00563224294E+002 d = 1.91516784639E+000
Standard Error: 0.4854909 Correlation Coefficient: 0.9999714

a = -1.28133904745E-004 b = 5.21532940367E+001
c = 1.00577609641E+002 d = 2.11756981483E+000
Standard Error: 0.3623889 Correlation Coefficient: 0.9999840
a = -9.72500149641E-005 b = 1.57496998325E+001
c = 1.00662665892E+002 d = 1.80061096742E+000
Standard Error: 0.4177977 Correlation Coefficient: 0.9999788

a = -5.51198712931E-004 b = 4.37446575321E+002
c = 1.00517849181E+002 d = 2.66946503196E+000
Standard Error: 0.3234419 Correlation Coefficient: 0.9999871
a = -1.98745843857E-004 b = 1.02521831812E+002
c = 1.00535506945E+002 d = 2.30009940942E+000
Standard Error: 0.3104936 Correlation Coefficient: 0.9999882

a = -5.26309024411E-004 b = 3.97914156663E+002
c = 1.00396721102E+002 d = 2.69713342905E+000
Standard Error: 0.2437267 Correlation Coefficient: 0.9999926
a = -4.99938540341E-004 b = 3.92674396787E+002
c = 1.00449410773E+002 d = 2.67115457272E+000
Standard Error: 0.2760450 Correlation Coefficient: 0.9999906
شکل 4-3- منحنی‏های نرخ موفقیت برای mهای متفاوت

a = -6.71438958660E-004 b = 3.26938912559E+002
c = 1.00342309339E+002 d = 2.67583452797E+000
Standard Error: 0.2070133 Correlation Coefficient: 0.9999946
a = -5.21397717527E-004 b = 3.18203336800E+002
c = 1.00366902898E+002 d = 2.65399942147E+000
Standard Error: 0.2166632 Correlation Coefficient: 0.9999942

a = 3.42306911943E-005 b = 2.87020080900E+002
c = 1.00288569794E+002 d = 2.63512612373E+000
Standard Error: 0.1485735 Correlation Coefficient: 0.9999975
a = -1.20516674162E-003 b = 5.52465123793E+002
c = 1.00308138987E+002 d = 2.83560143341E+000
Standard Error: 0.2140260 Correlation Coefficient: 0.9999942

a = 7.17435624604E-005 b = 6.84961224850E+001
c = 1.00338842516E+002 d = 2.25578319159E+000
Standard Error: 0.1760285 Correlation Coefficient: 0.9999961
a = 7.29335316094E-005 b = 1.04362896154E+002
c = 1.00336416284E+002 d = 2.35909921372E+000
Standard Error: 0.1870093 Correlation Coefficient: 0.9999956

a = 1.38812761171E-004 b = 2.05082187555E+001
c = 1.00533500947E+002 d = 1.86720036733E+000
Standard Error: 0.2214656 Correlation Coefficient: 0.9999939
a = 8.82870285857E-005 b = 4.41441334991E+001
c = 1.00369973507E+002 d = 2.13009222669E+000
Standard Error: 0.1794728 Correlation Coefficient: 0.9999960
ادامه شکل4-3- منحنی‏های نرخ موفقیت برای mهای متفاوت

a = 2.13793737977E-004 b = 7.38925411128E+000
c = 1.00789954045E+002 d = 1.53875069748E+000

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *