قیمت و رضایت مشتری

قیمت و رضایت مشتری

نوع پاسخ کمیت پاسخ کمتر از 5 سال 10-5 سال 15-10 سال 15 سال به بالا جمع
فراوانی 33 8 2 1 44
درصد 75 2/18 5/4 3/2 100
نمودار شماره 4-5 : درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال وضعیت سابقه کار

نتایج حاصله از جدول و نمودار فوق نشان می دهد که:
75 درصد از نمونه ی مورد مطالعه دارای سابقه ی کمتر از5 سال،2/18 درصد بین 5 تا10 سال؛5/4 درصد بین 10 تا 15 سال و 3/2 درصد بیش از 15 سال سابقه ی کار دارند. در مجموع داده ها نشانگر این است که تقریبا 75 درصد افراد مورد مطالعه در تحقیق حاضر از سابقه ی کار نسبتاً پایینی برخوردارند.این نتایج در نمودار همین صفحه قابل مشاهده است .
4-4) فرضیه 1:
بین محصول و رضایت مشتریان مرکز ارائه خدمات سیمان غرب در شهرستان کرمانشاهرابطه وجود دارد.
به منظور بررسی رابطه بین محصول و رضایت مشتریان مرکز ارائه خدمات سیمان غرب در شهرستان کرمانشاه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتایج آن در جدول زیر منعکس گردیده است
جدول شماره 4-6 : ضریب همبستگی بین محصول و رضایت مشتریان
متغیر پیش بین متغیر ملاک ضریب همبستگی سطح معناداری
محصول رضایت مشتریان 757/0 000/0
چنانچه در جدول فوق ملاحظه می گردد در سطح معنی داری دو دامنه ای آزمون r پیرسون 000/0 بوده و این سطح از حداقل سطح معنی داری 05/0 کوچکتر بوده و نیز با توجه به مقدارr محاسبه شده که 757/0 می باشدو این مقدار از مقدار بحرانی r پیرسون درسطح اطمینان ٩۵درصد(312/0) بزرگتر می باشد،رابطه معنی‌داری بین دو متغیر مذکور در فرضیه فوق وجود دارد. پس فرض H1 تائید و فرض H0 رد می گردد، به عبارتی بین محصول و رضایت مشتریان مرکز ارائه خدمات سیمان غرب در شهرستان کرمانشاهرابطه معنی داری وجود دارد. نمودار پراکنش صفحه بعدی گواه این ادعا است.
نمودار شماره 4 –6 :پراکنش محصول و رضایت مشتریان مرکز ارائه خدمات سیمان غرب در شهرستان کرمانشاه

4-3) فرضیه 2:
بین قیمت و رضایت مشتریان مرکز ارائه خدمات سیمان غرب در شهرستان کرمانشاهرابطه وجود دارد.
به منظور بررسی رابطه بین قیمت و رضایت مشتریان مرکز ارائه خدمات سیمان غرب در شهرستان کرمانشاه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتایج آن در جدول زیر منعکس گردیده است
جدول شماره 4-7 : ضریب همبستگی بین قیمت و رضایت مشتریان
متغیر پیش بین متغیر ملاک ضریب همبستگی سطح معناداری
قیمت رضایت مشتریان 491/0 001/0
چنانچه در جدول فوق ملاحظه می گردد در سطح معنی داری دو دامنه ای آزمون r پیرسون 001/0 بوده و این سطح از حداقل سطح معنی داری 05/0 کوچکتر بوده و نیز با توجه به مقدارr محاسبه شده که 491/0 می باشدو این مقدار از مقدار بحرانی r پیرسون درسطح اطمینان ٩۵درصد(312/0) بزرگتر می باشد،رابطه معنی‌داری بین دو متغیر مذکور در فرضیه فوق وجود دارد. پس فرض H1 تائید و فرض H0 رد می گردد، به عبارتی بین قیمت و رضایت مشتریان مرکز ارائه خدمات سیمان غرب در شهرستان کرمانشاهرابطه معنی داری وجود دارد. نمودار پراکنش صفحه بعدی گواه این ادعا است.
نمودار شماره 4 –7 :پراکنش قیمت و رضایت مشتریان مرکز ارائه خدمات سیمان غرب در شهرستان کرمانشاه

Share