رشته حقوق

قضا و قدر

دانلود پایان نامه

به پیلان گردون کش آن سنگ را که پوشد سر چاه ارژنگ را
بیاور سر چاه او را بپوش بدان تا به زاری بر آیدش هوش
(5/32)
سرانجام بر دست گودرز هوش بر آید تو ای باب چندین مکوش
(5/174)
پراگنده گردد زهر سو سپاه فرود افگند دشمن او را ز گاه
دو چشمش کند کور خویش زنش از آن پس بر آرند هوش از تنش
(8/327)
4-4-2 زمان و زمانه
یکی دیگر از نام ها ی مرگ «زمان و زمانه است» که ترجمه ی واژه ی «اجل» است که تعبیری قرآنی است و به معانی متعددی در قرآن به کار رفته است. این واژه در لغت به معنی غایت و وقت هنگام مردن، سر رسید بدهی و مدت هر چیز است. در قاموس المحیط آمده است «استأجلته فجلنی الی مده (یعنی از او مهلت خواستم، پس مدتی مرا مهلت داد »(القاموس المحیط، ج 3، ص 227). راغب در مفردات گفته است: اجل مدت تعیین شده برای زندگی ا نسان است و هرگاه گفته شود:«دنا اجله عبارت از نزدیک شدن مرگ است. (المفردات،ص 11).
فردوسی زمان و زمانه را بارها در معنای مرگ و قضا و قدر به کار برده است. در زیر به ذکر چند نمونه محدود بسنده می شود. »
به جایی توان مرد کاید زمان به کژی چرا برد باید گمان
(4/102)
بدو نیک هم بگذرد بی گمان رهایی نباشد ز چنگ زمان
(7/6)
غمی گشت هومان از آن کار سخت برآشفت با شنگل شور بخت
به پیران چنین گفت کز آسمان گذر نیست تا بر چه گردد زمان
(4/231)
کسی کو به جنگت نبندد میان چنان ساز کش از تو ناید زمان
که نپسندداز ما بدی دادگر سپنج است گیتی و ما بر گذر
(5/93)
تو چندین به گرد زمانه مپوی که او خود سوی ما نهادست روی
(5/216)
زمانه به زهراب دادست چنگ بدرد دل شیر و چرم پلنگ

مطلب مشابه :  مدیریت اسناد الکترونیکی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید