سبز اندیشان امروز

قراردادهای

مسأله ای نیست نه/ پذیرفتن درخواست بدیعی
درختان و نهر آب زیر آن اشاره شمنی به بهشت دارد
صدای پرندگان خوش آواز و صدای باقری اشاره به احساس خوب بدیعی از گفته های باقری
طعم گیلاس و همزمانی با نمای کودک در حال بازی در کنار مادرش / طعم گیلاس طعم زندگی در کنار خانواده
سنگ ریزه زدن و تکان دادن شانه/ تردید در انجام تصمیم
وجود سالم/ فکر مریض
دنیا/ آخرت
تغییر فکر / تغییر مسیر زندگی
جاده سر سبز و رسیدن به خواسته / جاده خاکی و خشک و سرگردانی بدیعی
محل کار باقری موزه تاریخ طبیعی/ خشک کردن پرندگان
کشتن پرندگان برای کار / قبول کار برای نجات فرزند بیمار
پیرمرد بدیعی را منصرف می کند.
بدیعی دچار تردید شده است
پیرمرد لهجه آذری دارد
باقری چون پیر است با تجربه است
لحن صحبت بدیعی با پیرمرد آرام تر است ارجاع به فرهنگ احترام به بزرگتر
باقری برخلاف میل قلبی خواستۀ بدیعی را می پذیرد/ حب فرزند
اگه به قولت عمل نکنی خیر نمی بینی/ مال حلال
من سرم بره قولم نمیره/ وفای به عهد
برخلاف دو شخصیت قبلی که از سوی بدیعی به صحبت کشیده میشد، در شخصیت سوم، باقری است که بدیعی را به گفتوگو می کشاند. « شما وقتی مطرح نمیکنین که مشکلاتتان چیه، کی میتونه به شما کمک کنه؟ باقری تنها کسی است که بدیعی را از راه دیگر باز میگرداند. سرباز فرار میکند طلبه هم به همان جایی که سوار شده برگردانده میشود. بدیعی: من این راه را بلد نیستم. باقری: من بلدم. این راه طولانیتره ولی راهش راحتتر و قشنگتره.
در ادامه پیرمرد خاطرۀ خودکشی خودش و چگونگی انصرافش از مرگ را برای بدیعی تعریف می کند که چطور طعم شیرین یک توت زندگی او را نجات داد. اینجا برای اولین بار است که چهرۀ پیرمرد که در ادامه معلوم می شود باقری نام دارد نشان داده می شود. بدیعی در مقابل می گوید: توت رو خوردی و خانم هم توت رو خورد و همه چیز خوب شد! – خوب نشد، فکرم عوض شد. البته اینکه اون ساعت خوب شد، ولی فکرم عوض شد. حالم عوض شد… در ادامه برای تکمیل صحبت خود لطیفهای تعریف می کند که از آن هم نتیجه می گیرد -… شما وجودت سالمه فکرت مریضه. پاشو برو عوض کن فکرتو آقا. دنیا جور دیگریه وقت دیگریه. دنیا را عوض کن. خوش ببین همه جا رو خوب ببین.
در اینجا می بینیم همانطور که موقعیت، یک سرباز را جنگنده یا کشاورز می کند، فکر انسان نیز نگاهش به زندگی و قرارگیری او در موقعیت ها را تغییر می دهد. اینکه در ابتدای جوانی، ایستگاه آخر قطار زندگی را انتخاب می کنیم فقط به خاطر قرار گرفتن در تنگنای موقعیتهای اجتماعی و قراردادهای مذهبی نیست، بلکه به خاطر فکر و نوع نگرش ما به زندگی و مسائل آن است.

                                                    .