قراردادهای نفتی ایران

قراردادهای نفتی ایران

2- عالم دوست، فریبا، بررسی قراردادهای نفتی ایران در ده سال اخیر از حیث منافع و حاکمیت دولت ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران: زمستان 1387، ص 60.
1- مطابق قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/75 حداقل ارزش کار طرف ایرانی در مشارکت 51% و با تصویب شورای اقتصادی می باشد.
– Buy Back Contracts.
3- اخلاقی، بهروز، بهینه سازی قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ایران، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 13، سال 1387،ص16- کمسیون اقتصادی اروپا، قراردادهای بین المللی با ی بک، ج3، ترجمه حمیدرضا اشراف زاده، تهران مؤسسه مطالعات و پزوهشهای بازرگانی چاپ اول 1372 ص2.- صحرا نورد،اسدالله،تاملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران،مجله پژوهشهای حقوقی،شماره 2،سال 1382،صص104-102.
4- اشرف زاده، حمیدرضا، خادم سری مسعود، مجموعه آشنایی با تعاریف و اصطلاحات بازرگانی- اقتصادی، تهران، مؤسسه انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1374، ص 234- حسن بیگی، ابوالفضل، نفت، بای یک و منافع ملی، تهران ، انتشارات آوای نور، 1381، ص7.
5- اصغرزاده، عبدالله، آشنایی با تجارت متقابل، تهران ، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشتهای بازرگانی، 1374، صفحه5.
1- مؤسسه تدبیر اقتصاد، آسیب شناسی قراردادهای نفتی ایران، تهران- دفتر مطالعات اقتصاد ایران، 1380، صص 165-156 . (ماده 1 آئین نامه معاملات متقابل مصوب 20/1/1369 : معامله متقابل عقدی است که بین دو شخص حقیقی یا حقوقی منعقد می گردد و ضمن آن یک طرف (تأمین کننده) در مقابل عمل طرف دیگر (صادرکننده) مبنی بر تولید و تحویل از کالا یا کالاهای مشخص جهت صدور به خارج از کشور طی زمان مورد توافق، تعهد می نماید مواد، ابزار، ماشین آلات، قطعات و خدمات مورد نیاز آن طرف را برای ایفای تهدش در اختیار وی قرار دهد).
2- مبصر، داریوش، کالبد شکافی سرمایه گذاری های صنعت نفت، تهران، نشرکویر، 1379، ص150.
3- اشرف زاده، حمیدرضا، پیشین، ص45.
1- دریاباری وشتانی- بکی حسکویی، مرتضی، پیشین، ص170.
– Finance Contracts.
3- عالم دوست، پیشین، ص48.
4- همان.
– Financer.
1- عالم دوست، پیشین ، ص 50.
2- همان.
– Service Contract.
– Bindemann, Kirsten, production-sharing Agreements: An economic analysis, oxford institute for energy studies, 1999, p.6.
– Pure Service Contract.
– Risk Service Contracts.
– Operation Service Contracts.
4- مبصر، داریوش، پیشین ص34.
5- صابر، پیشین ص 277.
1- صابر، پیشین ، ص279.
– Build Operate Transfer (B.OT.).
3- عالم دوست، پیشین، ص52.- ابراهیمی ،مریم،سرمایه گذاری خارجی در چارجوب درقراردادهای ساخت،بهره برداری و انتقال با نگاهی بر قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ،مجله پژوهشهای حقوقی،شماره 19،سال 1385،صص259-229.
– Build.

Share