قراردادهای نفتی ایران

قراردادهای نفتی ایران

2- اخلاقی، بهروز، بهینه سازی قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ایران، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 13، سال 1387،ص16
3- اسرافیلی دیزجی، مخازن نفتی و گازی مشترک ایران با کشورهای همسایه در حوزه زاگرس www.Naftnews.ir .
4- افشارنیک، مهدی، فرصت را غنیمت بشماریم، ضرورت تسریع در توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور، هفته نامه تخصصی فروش نفت www.Daneshnaft.ir
5- انبار لوئی، محمد صادق، لزوم اهتزاز پرچم ایران بر فراز سکوی نفت و گاز مبارک، آدرس www.Tabnak.com ، 14/1/89.
6- پور کاظمی، محمد، منابع دریای خزر و کنوانسیون محیط زیست، دو فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، سال اول شماره 1، زمستان و بهار 7-1386، ص 2.
7- جالینوسی،احمد- براری آرایی، وحید، جزایر سه گانه ابوموسی تنب بزرگ و کوچک بخش های جدا ناشدنی از ایران، ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی شماره 244-243، آذرودی 1386، ص50.
8- خدمتی، بهبود، طرح توسعه فازهای 9 و 10 پارس جنوبی، نشریه تخصص-فنی اکتشاف و تولید، شرکت ملی نفت ایران، شماره 59، مرداد 1388
9- دانشفر، محمدحسین، نگاهی به مدیریت و صیانت از مخازن نفت و گاز در کشور، پایگاه اینترنتی اندیشکده اعتلای صنعت نفت به نشانی www.Pina.ir
10- خرازی، رها، الگوی اعتمادسازی برای استفاده از منابع مشترک، پایگاه اینترنتی www.Assaluyeh.com
11- دخانی، وحید، وضعیت بهره برداری قطر از میدان گازی پارس جنوبی، پایگاه خبری تحلیلی اراده مردم، www.Erademardom.com 28 اردی بهشت 1388..
12- دمیرچی لو، مجتبی، نگاه ایرانی به سیر تحولات رژیم حقوقی دریای خزر، دو فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، سال اول، شماره 1، زمستان و بهار 7-1386، ص 23.
13- راستی، احمدرضا، رئیس مجتمع نفتی سلمان، پایگاه خبری وزارت نفت www.Shana.ir ، تاریخ اول خردادماه سال 1389
14- سلیمی بروجنی، مجید، جایگاه میادین مشترک نفت و گاز در برنامه های وزارت نفت، پایگاه اینترنتی www.Daneshnaft.ir .
15- صابر، محمدرضا، مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی قراردادهای بیع متقابل و جایگاه قانونی آن، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره 37، پاییز و زمستان 1386،صص 276-275
16-صحرا نورد،اسدالله،تاملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران،مجله پژوهشهای حقوقی،شماره 2،سال 1382،صص104
17- عرفانی، محمود، مشارکت تجاری بین المللی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 3 دی ماه 72، ص 63.
18- غیبی، رضا، کاهش روز افزون سهم ایران در میدان گازی سلمان، روزنامه سرمایه، پنجشنبه 10 اردی بهشت سال 1388. پایگاه اینترنتی روزنامه سرمایه www.Sarmayeh.net
19- فردرس،آلفرد، اصول کلی حقوق بین الملل در نظام منابع حقوق بین الملل عمومی، ترجمه اردشیر امیرارجمند، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 17-16، پاییز تا بهار 75، صص 358-341.
20- فطرس، محمد حسین، معبودی، رضا ، وابستگی نفتی و تقاضای نفت، ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 250-249 ص 164.
21- کاشانی، جوا د،وضعیت حقوقی منابع نفت و گاز در مرز بین کشورها، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره 39، تهران: 1387،.
22- کسمتی، زهرا، قواعد حقوق بین الملل درخصوص توسعه مخازن نفتی مرزی مشترک، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و یک شماره دوم، تهران: تابستان 1386.صص387-386.
23-ممتاز ،جمشید،کنوانسیون چارچوب تهران در خصوص حمایت از محیط زیست دریای خزر ،ترجمه معصومه سیف افجه ای،فصلنامه سیاست خارجی ،شماره 4،زمستان 1385.
24- ممتاز، جمشید، نظام حقوقی منابع آب آبراههای بین المللی خاورمیانه، مجله حقوقی. دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره هجدهم و نوزدهم، تهران 74-1373، ص 83.
25- موسوی، سید رسول، آینده دریای خزر، فصل نامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 65، بهار 1388،ص 2.
26- مولائی، یوسف، دریای کاسپین و حاکمیت ایران، بولتن مرکز مطالعات عالی بین المللی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال دوم، شماره سوم، 1381
27- ناظمی،مهرداد، دریای خزر و حقوق بین الملل،مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره 27-26 سال 1381-1380.ص162
28- نوازنی، بهرام – نجومی، احسان، الگوی حقوقی برداشت از مخازن مشترک هیدروکربوری خلیج فارس، ماهنامه اطلاعات سایسی- اقتصادی، شماره 248-247، فروردین و اردیبهشت 1387، ص 163.

Share