قراردادهای نفتی ایران

قراردادهای نفتی ایران

– Kilu ange Tiny, the JDZ model PSC: A Legal Analysis, available at: http://www.juristep.com/doc/jda_model_psc.pdf, August 2005.latest access:9 march 2010.
1- موحد، محمدعلی، پیشین، صص 251-246- عندلیب، مجید، سیر وقایع و تحولات مربوط به نفت پس از جنگ جهانی دوم، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال 1347، ص 42 به بعد.
– Christain Ule and Alexander Brexendoff.op.cit.P.20.
3- صابر، پیشین، ص275.
– Joint Venture.
5- کلا یو، ام، اشتیموف، حقوق تجارت بین الملل، ترجمه دکتر بهروز اخلاقی، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1378، جلد اول ص 519.
6- عرفانی، محمود، مشارکت تجاری بین المللی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 3 دی ماه 72، ص 63.
1- صابر پیشین،ص274.
2- عالم دوست، فریبا، بررسی قراردادهای نفتی ایران در ده سال اخیر از حیث منافع و حاکمیت دولت ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران: زمستان 1387، ص 60.
1- مطابق قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/75 حداقل ارزش کار طرف ایرانی در مشارکت 51% و با تصویب شورای اقتصادی می باشد.
– Buy Back Contracts.
3- اخلاقی، بهروز، بهینه سازی قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ایران، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 13، سال 1387،ص16- کمسیون اقتصادی اروپا، قراردادهای بین المللی با ی بک، ج3، ترجمه حمیدرضا اشراف زاده، تهران مؤسسه مطالعات و پزوهشهای بازرگانی چاپ اول 1372 ص2.- صحرا نورد،اسدالله،تاملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران،مجله پژوهشهای حقوقی،شماره 2،سال 1382،صص104-102.
4- اشرف زاده، حمیدرضا، خادم سری مسعود، مجموعه آشنایی با تعاریف و اصطلاحات بازرگانی- اقتصادی، تهران، مؤسسه انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1374، ص 234- حسن بیگی، ابوالفضل، نفت، بای یک و منافع ملی، تهران ، انتشارات آوای نور، 1381، ص7.
5- اصغرزاده، عبدالله، آشنایی با تجارت متقابل، تهران ، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشتهای بازرگانی، 1374، صفحه5.
1- مؤسسه تدبیر اقتصاد، آسیب شناسی قراردادهای نفتی ایران، تهران- دفتر مطالعات اقتصاد ایران، 1380، صص 165-156 . (ماده 1 آئین نامه معاملات متقابل مصوب 20/1/1369 : معامله متقابل عقدی است که بین دو شخص حقیقی یا حقوقی منعقد می گردد و ضمن آن یک طرف (تأمین کننده) در مقابل عمل طرف دیگر (صادرکننده) مبنی بر تولید و تحویل از کالا یا کالاهای مشخص جهت صدور به خارج از کشور طی زمان مورد توافق، تعهد می نماید مواد، ابزار، ماشین آلات، قطعات و خدمات مورد نیاز آن طرف را برای ایفای تهدش در اختیار وی قرار دهد).
2- مبصر، داریوش، کالبد شکافی سرمایه گذاری های صنعت نفت، تهران، نشرکویر، 1379، ص150.
3- اشرف زاده، حمیدرضا، پیشین، ص45.
1- دریاباری وشتانی- بکی حسکویی، مرتضی، پیشین، ص170.
– Finance Contracts.

Share