قراردادهای تجاری الکترونیکی

قراردادهای تجاری الکترونیکی

مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه (موضوع بند الف ماده 4 آیین نامه)
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی (موضوع بند ب ماده 4 آیین نامه)
دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی (موضوع بند ب ماده 4 آیین نامه)
3-2-1-1 شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی
مطابق ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 32 و بند 1-3-1-1 سند سیاست گواهی به منظور حفظ یکپارچگی و جلوگیری از تفکیک راهکارها و استانداردهای به کار گرفته شده در مراکز صدور گواهی ریشه و میانی، و نیز سیاستگذاری در زمینه فعالیت های مرکز صدور گواهی ریشه و به روز رسانی سیاست های گواهی مرکز ریشه و تایید تطابق دستورالعمل اجرایی تمام مراکز صدور گواهی با این سند، شورایی به نام شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی تشکیل می گردد. در ماده 2 این آیین نامه آمده است :
«به منظور حفظ یکپارچگی و سیاستگذاری در حوزه زیرساخت کلید عمومی کشور شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی مرکب از اعضای زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ وزیر بازرگانی یا معاون ذی‌ربط وی (رییس).
ب ـ معاون ذی‌ربط وزیر دادگستری.
پ ـ معاون ذی‌ربط وزیر اطلاعات.
ت ـ معاون ذی‌ربط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
ث ـ معاون ذی‌ربط وزیر امور اقتصادی و دارایی.
ج ـ معاون ذی‌ربط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
چ ـ معاون ذی‌ربط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.
ح ـ معاون ذی‌ربط رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
خ ـ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
د ـ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
ذ ـ رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای.
ر ـ دبیر شورای‌عالی انفورماتیک.
ز ـ دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات.
ژ ـ رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی به عنوان دبیر شورا (بدون حق رأی).
س ـ یک تا سه نفر مشاور خبره با پیشنهاد رییس و تأیید اکثریت سایر اعضای شورا».
مهمترین ایرادی که به تشکیلات شورا مندرج در آیین نامه به عنوان عالی ترین مرجع در ارتباط با ارائه خدمات صدور گواهی می توان وارد دانست، ابتدا نحوه تصمیم گیری و تعداد آراء لازم جهت تصویب تصمیمات شورا معین نشده است. دوم اینکه باتوجه به اینکه هدف صدور گواهی الکترونیکی برای امضای الکترونیکی استفاده از آن در قراردادهای تجاری الکترونیکی است و قراردادها ماهیتا امور قضایی و حقوقی و ثبتی هستند و امنیت این قراردادها عامل اصلی توسعه تجارت الکترونیکی می گردد بنابراین، به نظر می رسد واگذار کردن این امور به وزارت بازرگانی خالی از ایراد نیست که در بخشی از این فصل به تفصیل در مورد آن بحث خواهد شد.
همچنین در تبیین وظایف این شورا ماده 3 آیین نامه مذکور بیان میدارد:
«وظایف شورا به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ بررسی سیاستهای کلان و برنامه‌های مربوط به حوزه زیرساخت کلید عمومی کشور و ارایه آن به شورای‌عالی فناوری اطلاعات کشور جهت تصویب.
ب ـ صدور مجوز ایجاد مرکز ریشه.
پ ـ تصویب و به‌روزرسانی سیاستها و دستورالعمل گواهی مراکز ریشه و میانی.

Share