قرآن مجید

قرآن مجید

به خاطر مؤمنان ببخش قوم مرا
یهوه غرید در آذرخش :
یک مؤمن از ذریّه خود نشانم بده ، چنان خواهم کرد»
لوط به دنبال کاهنی فرستاد که
کنشت بزرگ را می گرداند
چون فراز آمد و جامه ی زربفت به تن داشت و خشمگین می نمود ، گفت :
مرا بازداشتی از خط . . . چه می خواهی ؟ » (همان ،ص1895)

10-3-3-4- موسی
«وَ اذکُر فی الکتابِ مُوسی ! نَّهُ کَانَ مخلَصاً کَاَنَ رَشو لاَ نَّبِیاً وَ نَادَیناهُ مِن جَانِبِ الُّر الأَیمَنِ و قَرَّ بناهُ نَجِیاً و وَهَبنَا لَهُ مِن رَحمَتِنا أَخَاهُ هارُونَ نَبِیاً
و در این کتاب از موسی یاد کن ، که اخلاص او مورد پذیرش ما بود بنده ای مخلص و فرستاده و پیام آور حق برای مردم بود و او را از جانب راست کوه طور ندا کردیم و او را مقرب خود نمودیم که با مناجات می کرد . و به او رحمت خویش برادرش هارون پیامبر را عطا کردیم .»
«حضرت موسی(ع)» از پیامبران اولوالعزم ملقّب به «کلیم الله» است . او پیامبر و رهبر قوم یهود بود که ایشان را از مصر از اسارت مصریان بیرون آورد . خداوند به وسیله ی او دین یهود را ارزانی داشت . نام پدرش بر در کوه طور سینا به نبی اسرائیل «عمرام» است که در عربی به صورت«عمران» در آمده ، اساس تورات است . نام مادر حضرت موسی(ع) را نیز «یوکابد» یا «یوکبد» نوشته اند . زمان بعثت حضرت موسی(ع) در قرن های 13 تا 15 پیش از میلاد مسیح بوده است . نام حضرت موسی 136 بار در قرآن مجید ذکر شده و در بیست سوره از او سخن گفته شده است . بخشی از زندگی موسی با استناد به آیات قرآن نقل می شود . فرعون مصر خوابی دیده بود که طفلی در بنی اسرائیل به دنیا خواهد آمد که حکومت او را نابود خواهد ساخت . بنا براین دستور داد همه ی فرزندان پسر بنی اسرائیل به دنیا خواهد آمد که حکومت او را نابود خواهد ساخت . بنابراین دستور داد همه ی فرزندان پسر بنی اسرائیل را هنگام تولد بکشد . مادر موسی او را از بیم کشته شدن بر اساس الهام الهی در آسیه همسر فرعون او را دید. انداخت صندوقی نهاد و در رود نیل و از آب گرفت موسی به امر الهی هیچ پستانی به دهان نمی گرفت تا اینکه مریم خواهر حضرت موسی ،مادر خودش را به عنوان دایه ی خاندان فرعون معرفی کرد . بدین ترتیب موسی در خاندان فرعون ولی در دامن مادر خودش پرورش یافت.
موسی در نوجوانی ، در حادثه ای ، هنگام دفاع مردی از بنی اسرائیل یک قطبی را به ضربه مشت کشت . سپس در مصر ازدواج کرد . شعیب مهر دخترش را مدین گریخت ، در آن جا به خانه شعیب راه یافت و با دختر شعیب (ع) از ده سال خدمت موسی در خانه آنان قرار داد و موسی(ع) پس از پایان دوره ی خدمتگزاری اش ، با همسش ، صفورا ، عازم مصر شد . در وادی ایمن طور ، در شبی سرد که راه گم کرده بود ، با دیدن نور تجلی الهی ، هدایت یافت و به رسالت مبعوث شد . او مأموریت یافت به مصر برود و دو فرعون را به توحید و خدا پرستی دعوت کند . او از خداوند در خواست کرد که برادر کاردان و سخنورش ، هارون (ع)، را نیز به دستاوری او در انجام رسالت بگمارد ، خداوند پذیرفت. زیادی نمایان کرد تا او را به خشوع وا دارد . از جمله آن که عصایش را به صورت موسی در برابر فرعون آیات و معجزات اژدها در آورد یا از دستش فروغی همچون خورشید تاباند . امّا فرعون همه این معجزات را را سحر و جادو خواند و ساحران کشورش را به مقابله با موسی دعوت کرد . ساحران شکست خوردند و به خدای موسی ایمان آوردند . به دعای موسی(ع) بنی اسرائیل را کوچاند و فرعونیان که در تعقیب ایشان بودند در بحر احمر غرق شدند . . . و سرانجام حضرت موسی(ع) در 120 یا 126 سالگی در شب 21 رمضان خاک سپرده شد .
نمونه ی اشعاری که آتشی از این واژه استفاده کرده است:
«کجا که یونسی از موج و کف نلغزد پیش
بدون کشیده تن از غار نرم و تیره ی حوت ؟
کجا که تن نسپرده به نیل موسایی
خوش و سبک نخزد روی سینه ام تابوت ؟ » (آتشی ،1386، ص88)
«موسی شدن را هم فراموش کن
(آن نهر مقدّر خشکیده است)
از دورتر ببین

Share