قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی

7-شنود دادههای موجود بر روی امواج نیز تحت شمول ماده می باشد. در واقع شنود امواج رادیویی نیز در صورتی که حامل داده باشند مشمول ماده می‌گردند و درغیر این صورت یعنی در صورتی که حامل صوت باشند، این امر از موارد استراق سمع خواهد بود. همچنین شنود امواج الکترومغناطیسی ممکن است در یک سیستم رایانه ای یا مخابراتی بوده یا میان دو یا چند سیستم صورت پذیرد.
8-قطع داده های در حال انتقال شامل این ماده نمی شود؛ زیرا شنود غیر مجاز مفهوماً خارج از قطع یا اختلال در داده های درحال انتقال می باشد. این موضوعات تحت شمول مواد دیگر قانون پیشنهادی قرار میگیرند.
9-این جرم ازجرائم عمدی و آنی و گاهاً مستمر محسوب می شود. مرتکب می بایست دارای اراده ارتکاب جرم باشد و علم به غیر مجاز بودن شنود داشته باشد. فلذا سوء نیت عام برای ارتکاب این جرم کافی نیست و اما این جرم از جمله جرایم مقید محسوب نمی شود و صرف شنود جرم ارتکاب و جرم از جرایم مطلق با قیود فوق و دیگر شرایط می باشد. مطلب مهم دیگرکه نوعی شنود و از زمره این جرم خارج می نماید، شنودی است که با مجوز قانونی و یا قضایی صادر می شود که با این شرایط موارد قانونی و یا با مجوز قضایی از حالت مجرمانه خارج می گردد.
10- مجازارت مرتکب حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10000000) ریال تا چهل میلیون(40000000)ریال یا هر دو مجازات حکم خواهد بود.
گفتار سوم :جاسوسی رایانه‌ای
ماده 3: « هر کس به طور غیر مجاز نسبت به داد های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود به مجازاتهای مقرر محکوم خواهد شد.
الف) دسترسی به داده های مذکور، با تحمیل آنها یا شنود محتوای سری رد حال انتقال به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون 20000000) ریال تا شصت میلیون (60000000ریال) یا هر دو مجازات
ب) در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت به حبس از دو تا ده سال
ج) افشا و یا در دسترس قراردادن داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت، یاگروه بیگانه یا عاملان آنها به حبس از پنج تا پانزده سال
تبصره 1 : داده های سری، داده هایی هستند که افشای آنها به امنیت کشور و یامنافع ملی لطمه می‌زند.
تبصره 2 : آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده های سری و نحوه طبقه بندی وحفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه های دادگستری کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده4:« هرکس به قصد دسترسی به داده های سری موضوع ماده 3،این قانون با نقض تدابیر امنیتی، به سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون(10000ریال) تاچهل میلیون(40000000 ریال) یا هر دو مجازات محکوم خواهند.
ماده5 :«چنانچه مأموران دولتی که مسئوول حفظ داده های سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سامانه های مربوط هستند و به آن ها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حاملهای داده یا سامانه مذکور شوند، به حبس از نودو یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (500000ریال) تا چهل میلیون(40000000) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد».
همانند جرایم دیگری که ممکن است در محیط های رایانه ای واقع شوند، امکان وقوع برخی از مصادیق جرایم علیه امنیت نیز در فضای سایبر وجود دارد. بدین مفهوم که عناصر مادی اینگونه جرایم کلاً یا بعضاً درمحیط غیرملموس رایانه ای یا علیه محتویات فضای مذکور که داده ها هستند، رخ می‌دهد. آنچه که جاسوسی کامپیوتری را ازجاسوسی سنتی متمایز میسازد، در درجه اول موضوع و هدف جرم است که از اطلاعات موجود دراشیای ملموس، به اطلاعات الکترونیکی غیر ملموس که عمدتا درمحیطی غیرملموس موجود یا درجریان می باشند، تغییر یافته است. برخی از جرایم جاسوسی و علیه امنیت هستند که تنها به صورت فیزیکی قابل ارتکاب هستند و همچنین برخی از اعمال علیه امنیت نیز هستند که امنیت کشور را مختل می نمایند اما با قوانین مندرج در قانون مجازات اسلامی منطبق نبوده و قابلیت مجازات را ندارند و از سوی جرایمی نیز هستند که در قانون مجازات اسلامی در خصوص آن جرم انگاری صورت پذیرفته است و اما درفضای سایبر و قابل ارتکاب نمی باشد مثلاً جرم اختفای جاسوسی مورد اشاره در ماه 510قانون مجازات اسلامی در محیط رایانه های قابل ارتکاب نیست. همچنین موضوع ماده 503 قانون مزبور که ورود به مواضع نظامی به قصد سرقت، نقشه برداری است که باید در محیط مادی تحقق یابد. با توجه به این توضیح مهمترین جرایم علیه امنیت که قابل تحقق در محیط های رایانه ای می باشد، جاسوسی و افشای اطلاعات است. با این مقدمه به بررسی ماده فوق در ارتباط با جاسوسی می پردازیم. جاسوسی در مفهوم سنتی ناظر به معنای تجسس به منظور کسب اطلاعات است هرچند که این جرم بدون انتقال اطلاعات، علی الاصول کامل نیست، لیکن تجسس وجمع آوری اطلاعات رکنی مهم رادر جاسوسی تشکیل میدهد. علاوه بر این مشاهده شده که درقوانین مختلف هر یک از اجزای جرم جاسوسی به تنهایی، جاسوسی شناخته شده است. با این دیدگاه شقوق مختلف جاسوسی در بندهای سه گانه ماده باتوجه به ارکان و شرایط لازم برای تحقق جرم پیش بینی شده است.
بند الف) دسترسی به داده های موضوع صدر ماده، به تنهایی رفتار مجرمانه، شناخته شده است.منظوراز دسترسی، مواردی چون بدست آوردن، تحصیل و کسب اطلاع بوده و اعم از این است که فرد داده های مزبور راکلاً یا جزئاً به رایانه خود یا دیگری منتقل یا بر روی حامل های داده، ذخیره نماید یا از طریق سیستم رایانه ای به آنها دسترسی پیداکند و یا از مفاد آنها اطلاع حاصل نماید. البته رویت نمودن صرف اتفاقی و بدون قصد تجسوس را بنظر می رسد باید از مشمول این بند خارج نمود.
بند ب) قرار دادن این داده ها در اختیار هرفرد فاقد صلاحیت نیز رفتار مجرمانه جرم جاسوسی شناخته شده است. منظوراز دسترسی قرار دادن داده های موضوع این بند، هر نوع انتقال داده ها یامطلع ساختن فرد فاقد صلاحیت است. اعم از اینکه خود شخصا اطلاعات راتحصیل کرده یا دسترسی یافته باشد یا اینکه توسط شخصی دیگری که آنها را بدست آورده، تحصیل کرده و در اختیار دیگری قرار دهد بر همین اساس بندهای الف و ب ماده از یکدیگر تفکیک شده اند.
بند ج) طبق این بند که شدیدترین حالت جرم جاسوسی رایانه ای محسوب می شود، افشاء یا قرار دادن دادههای موضوع ماده در اختیار هردولت، سازمان، شرکت یا هر قدرت یاگروه بیگانه یا عاملان آنها، رفتار مجرمانه جاسوسی را تشکیل می‌دهد.
منظور از دولت، هر دولت خارجی دوست یا دشمن یادولت متخاصم یا غیرمتخاصم است که از نظر بین المللی واجد شرایط دولت بوده و به رسمیت شناخته شده باشد. منظور از سازمان خارجی، هر ارگانی است که تحت قالب و تعریف سازمان بوده و واجد ویژگی های یک سازمان باشد. منظور از شرکت خارجی نیز هر شرکت یاموسسه ای است که اقامتگاه آن در خارج از کشور باشد. همچنین این بند، قدرت یا گروه، هر دسته یا جمعیت بیگانه ای را شامل می شود که قدرت و مرکزیتی داشته و فاقد ویژگی های گزینه های دیگر (سازمان، شرکت و …) باشد ؛ به عنوان مثال گروههای مافیا شامل عنوان اخیر میگردد. همچنین منظور از عاملین دراین بند، شامل مواردی است که اطلاعات مع الواسطه و به وسیله اشخاصی که نماینده وعامل دولت، سازمان، شرکت یا قدرت و گروه بیگانه هستند به آنها منتقل شود.
موضوع جرم دراین ماده، داده های واجد ارزش اطلاعاتی برای امنیت داخلی و خارجی است و داده در اینجا شامل داده های ذخیره شده یا در حال انتقال در سیستم های رایانه ای یا حاملهای داده می باشد. مشروط بر این که داده ها بتوانند بیانگر اطلاعاتی باشند و داده های ناقص و داده هایی که به هر دلیل فاقد قابلیت استفاده اطلاعاتی باشند از شمول ماده خارج اند.
داده های امنیتی، داده هایی هستند که موضوع جرم جاسوسی رایانه ای شناخته شوند وعلاوه بر سری بودن، مشمول عنوان امنیتی نیز می‌گردند. سایر داده ها که متضمن اطلاعاتی غیر از این هستند، موضوع جرم جاسوسی نمیباشند. نظر به این که نوع وسیله یا طریق ارتکاب جرم، علی الاصول درتحقق جرم بی تاثیر است لذا طریق تحصیل داده یا انتقال آنها خصوصیتی نداشته و ممکن است از طریق سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یاغیر انها واقع شود.
در اینجا لازم به ذکر است که جرم جاسوسی در هریک از بندهای سه گانه این ماده، قصد به حصول نتیجه نشده است، چرا که علی الاصول به جهت سنگینی وعواقب جرم جاسوسی نباید آن را مرکب و مستلزم ارتکاب رفتارهای محرمانه متفاوت دانست همچنانکه مقنن نیزدرقوانین جزایی دیگر مانند قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، چنین قیدی را مقرر نساخته است.
نتیجتاَ در بند الف، صرف تحصیل یا دسترسی به داده ها و دربند ب و ج، صرف در اختیار قراردادن یامطلع ساختن اشخاص مذکور دراین بندها، صرفنظراز این که منجر به اقدامی از ناحیه دریافت کننده بشود یاخیر، جرم انگاری شده است. به تعبیری دیگر، جرایم موضوع ماده 3مطلق هستند. رکن معنوی جرم عبارتست از سوء نیت عام مذکور در صدر ماده که بیانگر عمدی بودن جرم جاسوسی است و همچنین عبارت «علم به سری بودن» که نشانگر لزوم سوء نیت خاص یعنی اطلاع مرتکب ازماهیتو وصف واقعی داده موضوع دسترسی یا انتقال است. به علاوه عبارت«بدون مجوز» اشخاص مجاز را از شمول ماده خارج میکند. لازم به ذکر است که فقدان مجوز مواردی راکه مجوز ناقص بوده و اجازه دسترسی یاتحصیل در محدوده مشخصی وجود دارد و شخص از محدود مجاز فراتر رفته را نیز در بر گرفته و این موارد نیز بدون مجوز شناخته
میشود. به همین جهت از عبارت «بدون مجوز» استفاده شده است. در تعیین مجازات سعی شده است که تناسب بین میزان و نوع مجازات با جرم ارتکابی رعایت شود وهمچنین مجازات جرایم سنتی نیز مدنظر باشد. برای توضیح دربند الف، به جهت خفیف بودن جرم ارتکابی (دسترسی) وهمچنین قابلیت کم اصرار جرم به منافع مورد حمایت، میزان حبس خفیف تر درکنار جزای نقدی، درنظر گرفته شده است ودربندهای ب و ج حسب سنگینی جرم ارتکابی، مجازات شدت یافته و فقط مجازات حبس مقرر شده است.
ماده 4 :« هرکس به قصد دسترسی به داده های مسری موضوع ماده 3 بااین قانون، تدابیر امنیتی به سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی ازده میلیون(10000000ریال ) تا چهل میلیون(40000000 ریال) محکوم خواهد شد. »

Share