قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی (1383)، چاپ هشتم، تهران: انتشارات مجد.
قنواتی، جلیل؛ وحدتی شبیری، سید حسن و ابراهیم عبدی‌پور(1379)، حقوق قراردادها در فقه امامیه، زیر نظر سید مصطفی محقق داماد، ج1، تهران: انتشارات سمت.
کاظمیان، محمد (1389)، نقش رضایت و برائت آگاهانه در تحقق حقوق بیماران، مقاله ی ارائه شده به سومین کنگره ی بین المللی حقوق پزشکی، اسفند ماه 1389.
کاظمی، محمود (1384)، مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال پزشکی، پایان نامه ی دوره ی دکتری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
کریمی، عباس و آذین، سید محمد (1386)، اعمال قاعده ی غرور در چارچوب مسؤولیت مدنی پزشک، فصلنامه ی حقوق پزشکی، سال اول، شماره ی دوم، پاییز 1386، صص 77- 119.
کریمی، نسرین (1386)، تأثیر شرط برائت بر رفع مسؤولیت پزشک، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، س 37، ش 1، بهار 86، صص 59- 80 .
لطفی، احسان (1389)، ضرورت دادن اطلاعات به طرف قرارداد، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تهران.
موسوی بجنوردی، سید محمد (1381)، مسئولیت کیفری و مدنی پزشک، پژوهش نامه ی متین، ش 14، بهار81، 5-34.
موسوی بجنوردی، سید محمد (1387)، تقریرات درس قواعد فقه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شاهد، نیمسال دوم سال تحصیلی 88- 89.
موسوی نسب، سید مسعود و جلالی جهرمی، مریم، بررسی نگرش اساتید و دستیاران بالینی دانشکده پزشکی شیراز در رابطه با گفتن تشخیص به بیماران غیر قابل درمان، مجله پزشکی قانونی، 1381، 27: 38-34.
المراجع العربیه
توحیدی، محمد علی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، تقریرات درس ابحاث آیت الله خوئی، ج 2، ص 315.
جواهری حسن، (بی تا)، بحوث فی الفقه المعاصر، مجله فقه اهل بیت (ع)، ش 35، صص 41 تا 72.
حسینی روحانی، سید صادق (بی تا)، منهاج الفقاهه (شرح بر مکاسب شیخ انصاری)، ج3، چاپ ششم، قم: انتشارات کلبه ی شروق.
الحسینی المراغی، میر عبدالفتاح (1429)، العناوین، مجلد الثانی، الطبعه الثالثه، قم المشرفه، موسسه النشر الاسلامی.
الحسینی المراغی، میر عبدالفتاح (1429)، العناوین، مجلد الاول، الطبعه الثالثه، قم المشرفه، موسسه النشر الاسلامی.
حکیم، عبدالمجید(1383ق)، الموجز فی شرح القانون المدنی، طبعه الثانی، مجلد الاول، بغداد.
خوئی، سید ابوالقاسم (1423)، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج 2، قم: موسسه احیاء آثار امام خوئی.
خوئی، سید ابوالقاسم (1428)، مبانی تکمله المنهاج، ج 43، قم: انتشارات مؤسسه ی احیاء آثار امام خوئی.
طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم (1410)، العروه الوثقی، ج2، الطبعه الاولی، بیروت: مکتبه الدار الاسلامیه.
قرافی: شهاب الدین ابوالعباس احمد بن ادریس بن عبد الرحمن صنهاجی (بی تا)، الفروق، ج1، بیروت، عالم الکتب.
محقق حلی، سید ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن(1403ق)، شرایع الاسلام، ج4، چاپ سوم، انتشارات استقلال.
مقدس، اردبیلی، ملا احمد (1416)، مجمع الفائده و البرهان، ج14، الطبعه الاولی، قم، جامعه المدرسین.

Share