قانون مجازات اسلامی مصوب

قانون مجازات اسلامی مصوب

بند سوم : جرم انگاری مرتبط………………………………………………………………………………………………..110
3-1-2 مسولیت ها………………………………………………………………………………………………………………111
بند اول : مفهوم مسولیت……………………………………………………………………………………………………….112
بند دوم : مسولیت در قرآن کریم …………………………………………………………………………………………..113
بند سوم: مسولیت اخلاقی ……………………………………………………………………………………………………115
بند چهارم : مسولیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………….116
بند پنجم : مفاهیم مسولیت کیفری………………………………………………………………………………………….116
بند ششم : مقایسه مسولیت با تکلیف …………………………………………………………………………………….117
بند هفتم : تفاوت مسولیت با مجرمیت……………………………………………………………………………………119
بند هشتم: اختلاف میان مسولیت و قابلیت انتساب…………………………………………………………………..119
3-1-3 سابقه تاریخی مسولیت………………………………………………………………………………………………119
بند اول: مسولیت کیفری در قدیم الایام………………………………………………………………………………….121
بند دوم: مسولیت کیفری در ایران باستان ………………………………………………………………………………..124
بند سوم : مسولیت کیفری در روم باستان……………………………………………………………………………….125
بند چهارم: مسولیت کیفری در ایران معاصر……………………………………………………………………………126
3-1-4 مسولیت کیفری در اسلام…………………………………………………………………………………………..128
بند اول : تعریف و خصوصیات مسولیت کیفری در اسلام…………………………………………………………128
بند دوم : اصول حاکم بر مسولیت کیفری در اسلام…………………………………………………………………..131
3-1-5 مسولیت کیفری در مقررات جزایی ایران……………………………………………………………………..136
بند اول: مسولیت در قانون مجازات عمومی مصوب 1304………………………………………………………..136
بند دوم : مسولیت در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339…………………………………………………………137
بند سوم : مسولیت در قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352……………………………………………………138
بند چهارم: مسولیت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370…………………………………………………….138
3-1-6 ارکان مسولیت کیفری……………………………………………………………………………………………….139

Share