سبز اندیشان امروز

قانون دیوان عدالت اداری

2-10-1 محتوا و منابع اصل قانونی بودن در حقوق اداری…………………………………………………………86
2-10-2 اصل قانونی بودن در رویه قضایی دیوان عدالت اداری…………………………………………………..87
2-10-3 دیوان عدالت اداری وایجاد حاکمیت قانون…………………………………………………………………..87
2-10-4 مبانی و بنیان های باز نگری قضایی دیوان عدالت اداری………………………………………………..91
2-10-5 نمونه های از ابطال آیین نامه ها ، مصوبات و….. توسط دیوان عدالت اداری…………………….91
2-10-6 دیوان عدالت اداری و حوزه مصون مانده از کنترل قضایی……………………………………………..93
2-10-7 اصل برابری و منع تبعیض در رویه قضایی دیوان…………………………………………………………95
بند اول : جایگاه اصل برابری در دیوان عدالت اداری………………………………………………………………….95
بند دوم: رانت مصداق بارز نقص اصل برابری………………………………………………………………………….95
بند سوم: نمونه امتیاز ابطال شده توسط دیوان عدالت اداری ……………………………………………………….95
2-10-8 محدودیت های در قانون دیوان عدالت اداری………………………………………………………………96
بند اول:محدودیت حق دادخواهی …………………………………………………………………………………………..96
بند دوم: محدود نگری در جایگاه شاکی و مشتکی عنه……………………………………………………………….97
2-11-دستگاه های نظارتی و نوع نظارت محوله به آنها…………………………………………………………………..98
2-12-هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و نظارت هیئت عالی نظارت ودیوان……………………………..98
بنداول:نظارت دیوان عدالت اداری بر آراء قطعی دادگاه های اداری…………………………………………….100
بنددوم:صلاحیت وحدود اختیارات دیوان عدالت اداری که در ماده 13قانون دیوان ………………………100
بند سوم:صلاحیت دیوان عدالت اداری در رابطه با شاکی،خواندهوموضوع دعاوی………………………..101
بند چهارم: تعریف دادگاه اختصاصی اداری……………………………………………………………………………..102
فصل سوم:پیشگیری های کیفری از جرایم اداری
3-1- واکنش های کیفری در برابر جرم………………………………………………………………………………………105
3-1-1 جرم انگاری……………………………………………………………………………………………………………106
بند اول: جرم انگاری ابتدایی………………………………………………………………………………………………….109
بند دوم: جرم انگاری تکمیلی………………………………………………………………………………………………..109

                                                    .