سبز اندیشان امروز

قانون جدید مجازات اسلامی

3-1-7 مسولیت کیفری دولتمردان ………………………………………………………………………………………..142
3-2- مجازات ها ……………………………………………………………………………………………………………………142
3-2-1نوع و میزان مجازات ها………………………………………………………………………………………………142
3-2-2 سرعت و حتمیت در رسیدگی و اجرای مجازات ها…………………………………………………….144
3-2-3ایجاد آیین دادرسی ویژه مراجع قضایی تخصصی ………………………………………………………….145
3-2-4 مجازات های اصلی…………………………………………………………………………………………………..146
3-2-5 مجازات های تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی در قانون جدید مجازات اسلامی…………151
3-2-6 مجازات های تکمیلی و تبعی……………………………………………………………………………………..152
بند اول: انتشار حکم محکومیت ……………………………………………………………………………………………153
بند دوم:سلب امتیازات………………………………………………………………………………………………………….153
بند سوم: مجازات انفصال موقت و دایم از خدمات عمومی ………………………………………………………154
3-2-7 مجازات های تبعی……………………………………………………………………………………………………155
3-2- 8 رویکرد ارفاقی………………………………………………………………………………………………………..155
بنداول : معاذیر قانونی معاف کننده وتخفیف دهنده………………………………………………………………….155
3-2-9 کیفیات مخففه………………………………………………………………………………………………………….157
3-2-10 اجرای حکم…………………………………………………………………………………………………………..157
3-2-11 واکنش غیر سرکوب گرانه ……………………………………………………………………………………..159
3-2-12 اقدامات اداری انتظامی…………………………………………………………………………………………….159
3-2-13 پاسخ های مدنی(حمایت ز بزه دیدگان فساد)…………………………………………………………….160
بند اول : جبران خسارت دولت ویا نهاد متبوع شخص فاسد …………………………………………………….160
بند دوم:جبران خسارات از شهروندان در مقابل فساد ……………………………………………………………….161
3-2-14 منابع قانونی جبران خسارت با منشاء فساد…………………………………………………………………162
بند اول: قانون اساسی ………………………………………………………………………………………………………….162
بند دوم: قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………………………………………..162

                                                    .