سبز اندیشان امروز

قانون تجارت الکترونیکی

تبصره2ـ مرکز میانی بر عملکرد دفاتر ثبت‌ نام طرف قرارداد خود نظارت داشته و در صورت احراز تخلف طبق ضوابط با آن برخورد کرده و در صورت لزوم با رعایت تمهیدات پیش‌بینی شده در دستورالعمل گواهی نسبت به لغو مجوز دفتر ثبت‌ نام متخلف اقدام خواهد نمود.»
مطابق ماده 9 آیین نامه، مجوز مراکز میانی به طور موقت صادر می شود و به طور ادواری مطابق سیاست های گواهی و با ملاحظه شرایط و تحولات فناوری های جدید و پس از احراز مجدد صلاحیت متقاضیان، توسط مرکز ریشه قابل تمدید می باشد. بنابراین مساله به روز رسانی و پیشرفت و همگامی با تحولات نوین در عرصه تکنولوژی و توسعه استفاده از امکانات الکترونیکی در انجام مبادلات تجاری و اطلاعاتی مستلزم تجدید نظر در عملکرد و فرآیند صدور گواهی های الکترونیکی می باشد. در نتیجه، متصدیان مربوطه در سطوح مختلف صدور گواهی می بایستی خود را با تحولات مزبور همگام سازند و بهترین وسیله برای کسب اطمینان از این همگامی، بررسی و احراز صلاحیت مجدد متصدیان می باشد که از طرق مختلف قابل انجام می باشد و لرا برای آن که این امر به فراموشی سپرده نشود به عنوان یک تکلیف در ماده 9 پیش بینی شده است؛ در نتیجه تنها مجوز کسانی تمدید خواهد شد که از این آزمون با موفقیت خارج شوند.
ماده 10 آیین نامه برای مجوز مراکز میانی ارزش اقتصادی قائل شده است و آن را جزو حقوق صاحبان مراکز میانی به حساب آورده که با تایید مرکز ریشه و رعایت مقررات آیین نامه ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی،قابل واگذاری به غیر می باشد.
در ماده 11 پیش بینی شده است کلیه موسسات اعم از دولتی و غیردولتی می توانند در حوزه فعالیت داخلی خود بدون اخذ مجوز از مرکز ریشه مبادرت به ثبت و صدور گواهی نمایند. گواهی هایی که به این صورت صادر می شود، خارج از شمول مقررات آیین نامه ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی بوده و امضاهایی که به این وسیله تایید می شود خارج از موضوع ماده 10 قانون و صرفا قابل استفاده در همان موسسات خواهد بود.
ضمنا مطابق ماده 2 دستورالعمل اجرایی ساماندهی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی به 4 دسته تقسیم می شوند که عبارتند از :
الف ) مرکز میانی عام
مرکز منحصر به فردی است که به طور عام مبادرت به ارائه خدمات گواهی الکترونیکی برای تمامی کاربردهای مختلف به متقاضیان می نماید.
ب) مرکز میانی دولتی
هر یک از دستگاه های اجرایی، می توانند با کسب مجوز و اخذ گواهی از مرکز ریشه، در حوزه فعالیت خود، مبادرت به تاسیس مرکز میانی دولتی نمایند.
ج) مراکز تابعه
مراکز میانی دولتی یا یک سطح بعدی دستگاه یا دستگاه های متبوع خود در صورت داشتن شرایط مربوط و رعایت ماده 3 همین دستورالعمل، می توانند صرفا در حوزه فعالیت خود، اقدام به ایجاد مراکز تابعه و صدور گواهی برای آنها نمایند.
د) مراکز میانی خصوصی
این مراکز برای صدور گواهی الکترونیکی مورد استفاده در بخش خصوصی برای کاربردهای تعریف شده آنها پس از احراز صلاحیت های کیفی، کمی و حقوقی، مجوز تاسیس از مرکز ریسه خواهند گرفت.
3-2-1-4 دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی
آخرین دسته و گروه در میان مراکز ذی صلاح و ذی مدخل در سلسله مراتب قانونی که به امر صدور گواهی و امضای الکترونیکی اشتغال خواهند داشت، دفاتر ثبت نام گواهی الکترونیکی هستند که مستقیما با مراجعین و متقاضیان صدور گواهی امضای الکترونیکی در ارتباط خواهند بود.
در مورد تشکیلات و مقررات مربوط به نحوه راه اندازی این دفاتر مواد 12 و 14 آیین نامه مقررات مفصلی را در مقایسه با مراکز دیگر تعیین گرده است. ماده 12 آیین نامه می گوید: «دفاتر ثبت نام می‌توانند بنا به مورد توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از
دولتی یا غیردولتی ایجاد شوند. اشخاص حقیقی و نیز صاحبان امضای اشخاص حقوقی متقاضی
دریافت مجوز راه‌اندازی دفاتر ثبت نام در کشور باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ تدین و عاملیت به احکام اسلام یا پیروی از ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی.
پ ـ نداشتن پیشینه کیفری.
ت ـ عدم تجاهر به فسق و داشتن صلاحیت اخلاقی و حُسن سابقه.
ث ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر.
ج ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم.
چ ـ دارا بودن حداقل مدرک کاردانی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ح ـ ارایه ضمانت معتبر.
خ ـ داشتن سابقه کار حداقل سه سال متوالی یا پنج سال متناوب مورد تأیید مرکز میانی در بخشهای مرتبط با فناوری اطلاعات.

                                                    .