رشته حقوق

قانون تجارت الکترونیکی

دانلود پایان نامه

مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه (موضوع بند الف ماده 4 آیین نامه)
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی (موضوع بند ب ماده 4 آیین نامه)
دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی (موضوع بند ب ماده 4 آیین نامه)
اصول کلی حاکم بر جنبه اثباتی امضای الکترونیکی عبارتند از :
الف – اصل پذیرش امضای الکترونیکی در محاکم
ب- اصل عدم تبعیض بین امضای الکترونیکی ساده و مطمئن
ج – اصل در حکم نوشته بودن داده پیام
د – اصل برابری آثار امضای دستی و امضای الکترونیکی
هـ – اصل اصیل بودن داده پیام

4-2. پیشنهادات
برای جلوگیری از تصویب دستورالعمل ها و سیاست ها و آیین نامه های معارض، پیشنهاد می شود قانونی تحت عنوان «قانون امضاء و اسناد الکترونیکی» با الهام از قانون نمونه ی امضای الکترونیکی آنسیترال و قوانین فرانسه در زمینه امضا و اسناد الکترونیکی تصویب گردد که طی آن جزئیات مربوط به امضای الکترونیکی، اسناد الکترونیکی، تعارض اسناد مزبور، آئین دادرسی و ادله اثبات الکترونیکی و قوانین مسئولیت مدنی و انتظامی معین شود.
از آنجا که مسئله صدور و تصدیق و تایید امضای الکترونیکی و دیجیتالی مساله ای است که جنبه حقوقی و قضایی آن بر سایر جنبه های علمی، فنی، تجاری و اقتصادی آن بر سایر جنبه های علمی، فنی، تجاری و اقتصادی قضیه اولیت و ارجحیت دارد، بنابراین شایسته بود که تصدی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی با تحصیل کردگان رشته حقوق باشد که از دانش و اطلاعات کافی در خصوص جنبه های حقوقی و قضایی موضوع برخوردار هستند و کارشناسان رشته های دیگر که مرتبط با موضوع قعالیت دفاتر مذکورند از قبیل کارشناسان امور رایانه و فناوری اطلاعات را می توان در کنار تحصیل کردگان رشته حقوق برای تصدی و انجام امور فنی و تکنیکی وظایف محوله به کار گرفت. بنابراین با توجه به پتانسیل دفاتر اسناد رسمی، پیشنهاد می شود امور مربوط به امضای الکترونیکی و صدور گواهی الکترونیکی صرفا به دفاتر اسناد رسمی محول گردد تا علاوه بر اینکه امکان تحقق سریع تجارت الکترونیکی با استفاده از ظرفیت و تجارب این دفاتر فراهم گردد، همچنین از صدور اسناد معارضی که هر دو می توانند اعتبار سند رسمی را داشته باشند جلوگیری گردد.
پیشنهاد می گردد، اداره کلی به منظور تصدی امور اسناد الکترونیکی تحت معاونت اسناد و امورسردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک تاسیس گردد که وظیفه انجام امور نظارتی در این حوزه را برعهده بگیرد
توسعه کمی و کیفی شبکه ی اطلاع رسانی ملی و تامین انواع خدمات و امکانات این شبکه برای کلیه متقاضیان به تناسب نیاز آنها و ارائه آموزش عمومی از طریق رسانه ای جمعی برای آشنایی آحاد جامعه با تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی.
در پایان عناوین زیر برای پژوهشگران علاقه مند به موضوع امضای الکترونیکی پیشنهاد می گردد:
مطالعه مقایسه ای جایگاه دفاتر خدمات صدور گواهی و دفاتر اسناد رسمی
امضای الکترونیکی و نقش آن در تحقق دولت الکترونیکی
مسئولیت مدنی و کیفری دفاتر صدور گواهی امضای الکترونیکی
بررسی امکان ایجاد یک مرجع صدور گواهی الکترونیکی بین المللی
مسئولیت انتظامی دفاتر صدور گواهی الکترونیکی
بررسی موانع و راهکارهای ادغام دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و دفاتر اسناد رسمی
ضمائم
پیوست شماره 1
قانون تجارت الکترونیکی ایران
‌قانون تجارت الکترونیکی ایران مشتمل بر هشتاد و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز‌چهارشنبه مورخ هفدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1382.10.24 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌باب اول – مقررات عمومی

مطلب مشابه :  تاریخ

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید