قانون استخدام کشوری

قانون استخدام کشوری

بررسی و تفسیر بخشی از واژگان سلبی یاد شده در متن نظیر، از کار افتادگی، بازنشسته، بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی، حقوق بازنشستگی، نیز مؤید این موضوع است که سیاست‏گذارمردم به این مهم توجه ویژه داشته‏اند.
مهمترین ایناصل قانون اساسی که مهمترین اصل زیربنایی در جمهوری اسلامی در خصوص بازنشستگی بشمار می‏رود، بیانگر جهت‏گیری‏های اصلی سیاست‏گذار پیرامون موضوع بازنشستگی است، می‏تواند به اپیزودهای معنایی زیر تقسیم شود:
1. تامین اجتماعی (از جمله بازنشستگی) امری عمومی و دولتی.
بر مبنای این اپیزود معنایی، در راستای عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی بایدتامین اجتماعی با تمام زیر مجموعه‏هایش در مدیریت دولتی تمرکز یابد. و نباید این امر خطیر را به خصوصی واگذار کرد.
2. تامین اجتماعی (از جمله بازنشستگی) مقوله اجتماعی است.
یعنی دغدغه‏های اقتصادی از قبیل تعادل منابع ومصارف در اولویت نیست، بلکه دولت باید از طریق بودجه عمومی همه مردم را برخودار سازد.
گام آخر: تبیین متن اصل 29 قانون اساسی
بررسی و موشکافی متن بازگو‏کننده تاثیرپذیری این متن از شرایط اجتماعی و گفتمانی حاکمبرجهان و کشور است. این متن تحت تاثیر گفتمان تجدد از نوع نظام رفاهی سوسیال- دمکرات است که در برهه زمانی شکل‏گیری متن برجهان آن روز هژمونیک داشته بود، واغلب کشورها بویژه کشورهای انقلابی تحت تاثیر بودند. اما قرابت زمانی این متن با دوره انقلاب اسلامی و ارزش‏های اسلامی از قبیل حمایت از مستضعفین بیشترین تاثیررا تاثیر داشته است.مجلس، در راستای تحقق تحقق عدالت اجتماعی در حوزه بازنشستگی که بیان‏کنندهلزوم برخورداری همگان در جامعه اسلامی از حمایتی‏های خاص، این اصل راتصویب کرده است. بنابراین می‏توان ادعا کرد که سیاست‏گذاران(نمایندگان مجلس) در این دوره تحت تاثیر چندین گفتمان بوده‏اند.چراکهدر آن برهه زمانی 1358، گفتمان‏های مختلف هنوز به مرحله تقابل و طرد نرسیده بودند، این متن حاصل چند پاره گی گفتمانی است.
4-2-2-2-تحلیل بازنشستگی در مصوبات مجلس اول و دوم بر اساس روش لاکلاو و موفه
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با آرام شدن شرایط انقلابی در کشور و برقراری ثبات نسبی در فضای سیاسی و اجتماعی جامعه، اولین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1359 فعالیت خود را آغاز و تا سال 1363 به کار خود ادامه داد.
از منظر زمانی، اولین دوره مجلس شورای اسلامی، همزمان بوده با برهه زمان دولت آیت الله خامنه‏ای و حاکم بودن گفتمان شرایط انقلابدر کشور و نیز آغاز جنگ تحمیلی هشت ساله با عراق که به طور غیر قابل اجتنابی تمامی حوزه‏های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… را در کشور تحت الشعاع موضوع درگیری با دشمن و دفاع از میهن نمود.
گفتمان هژمونی یافته در قوه مجریه (دولت سوم) پس از پیروزی انقلاب، هژمونی خود را بر فضای قوه مقننه نیز برقرار نمود، بگونه‏ای که اولین مجلس شورای اسلامی، گفتمان حاکم را مبنای تصمیم گیریها و قانون گذاری‏های خود قرار داد و در راستای اصول اولیه و اجتناب ناپذیر این گفتمان، حمایت از مستضعفان و برقراری امنیت اجتماعی را بعنوان سرلوحه برنامه‏هاو اقدامات خود مدّنظر قرار داد.
این در حالی بود که دوره اول مجلس که به ریاست هاشمی رفسنجانی فعالیت نمود؛ به این واسطه که اولین تجربه قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران بود، تغییر در قوانین قدیم و تصویب قوانینی جدید بر مبنای اسلامیت و ایرانیت را به عنوان اهمّ وظایف و کارویژه‏های خود، در دستور کار داشت. اولین مجلس شورای اسلامی به دلیل حضور نمایندگانی از طیف‏هاو گروه‏های مختلف در آن که هر یک جهت‏گیریها و موضع گیریهای خاص خود را داشته و بدین واسطه، پراکندگی آراء میان نمایندگان بسیار و در برخی موارد اجماع آراء میانشان مشکل ساز و غیر ممکن بود، در عمل، در اجرای نقش‏های تعریف شده برای خود بعنوان یکی از قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران با مشکلاتی مواجه بود. اما با تمام مشکلات بازنگری در قوانین کشور، بخصوص در قانون اساسی که مهمترین قانون یک کشور به شمارمی‏آید صورت پذیرفت. حال در خصوص آشنایی با رویکرد مجلس اول به مقوله «بازنشستگی» و تحلیل گفتمان مصوبات مجلس پیرامون موضوع، در ابتدای امر، بررسی مصوبات ضروریمی‏باشد.
4-2-2-2-1- تحلیل گفتمان مصوبات مجلس اولبه روش لاکلاو موموفه
بررسی‏های به عمل آمده بر روی مصوبات مجلس اول، بطورکلی، حاکی از آن است که با رجوع به جدول 4-7 صرفاً 5 مصوبه در خصوص بازنشستگی در میان مصوبات این مجلس به چشم می‏خورد که به قرار زیر است:
جدول (4-7) بازنشستگی در مصوبات مجلس اول
ردیف
مجلس
تاریخ تصویب
مضمون مصوبات
1
اول
26/11/1359
تعیین حداکثر حقوق بازنشستگیبر اساس قانون استخدام کشوری
2
اول

Share