قانون استخدام کشوری

قانون استخدام کشوری

از مضمون مصوبات برنامه دوم اینگونه استنباط می‏گردد که،تامین رفاه و حمایت‏های اجتماعی از افراد جامعه، صرفاً وظیفهتامین اجتماعی عنوان نگردید بلکه با تعریف خط‏مشی‏ها و اصولی برای دیگر ارگان‏ها، آنان را نیز در این امر دخیل دانسته؛ بطوریکه این برنامه وزارت آموزش و پرورش، را مسئولتامین اجتماعی و بهبود وضعیت رفاهی فرهنگیان تلقی نموده است.
در آخر، با توجه به بستر و زمینه اجتماعی و سیاسی‏ای که متن برنامه دوم توسعه بر مبنای آن مدوّن، مصوّب و اجرایی گردید و نیز با توجه به تاثیراتی که متن از شرایط و فضای گفتمانی جامعه پذیرفته است. باید اظهار داشت، در گفتمان متن برنامه دوم توسعه، برغم پایبندی به اصول و باورهایی از قبیل اصل 29 قانون اساسی، بر اساس شرایط و فضای پس از جنگو استیلای گفتمان سازندگی، رویکردی اصلاحی در جهت‏گیری‏های بازنشستگی از قبیلتمرکز بر اقشار خاص، به جای آحاد همه جامعه، سرمایه‏گذاری و غیره قابل تعریف است.
4-3-2- 3- تحلیل متون مصوبات مجالس سوم و چهارم شورای اسلامی بررسی شدهبر مبنای روش فرکلاف
4-3-2- 3-1-تحلیل متون مصوبات مجلس سوم شورای اسلامی بررسی شدهبر مبنای روش فرکلاف
متن مبنای تحلیل بازنشستگی در مصوبات سومین دوره مجلس
سومین دوره مجلس شورای اسلامی، اولین دوره مجلس بوده است که مصوباتش در راستای اجرایی نمودن اولین قانون برنامه توسعه مدوّن و مصوّب جمهوری اسلامی ایران بوده است. بر این اساس، بی‏شک، مصوبات این مجلس نه تنها در مسیر اجرایی شدن برنامه اول توسعه اثر گذار بوده، بلکه در پاره‏ای از موارد، مصوبات آن تحت تاثیر این قانون برنامه، طرح، بررسی و مصوّب گردیده است.
توصیف، تفسیر و تبیین بازنشستگی در مصوبات سومین دوره مجلس شورای اسلامی
گام آغازین: توصیف متن
براساس جدول 4-20، مجموعه ویژگی‏های صوری‏(واژگانی و دستوری) در متن مصوبات سومین مجلس شورای اسلامیبدین شرح است:
جدول (4-20) تحلیل گفتمان مصوبات مجلس سوم
واژگان کانونی
بازنشستگی، جانبازان، معلولین عادی، شاغلین مشاغل سخت و زیان‏آور، کارگر، سابقه خدمت، سنوات خدمت ارفاقی، بازنشسته، حقوق بازنشستگی، از کار افتادگی، کسور بازنشستگی، مفقودین انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، والدین شهدا، معلمان، وزارت آموزش و پرورش، مالیات، لیسانسیه‏ها، مستخدم، وزارت خانه‏ها، موسسات، شرکت‏های دولتی، شهرداریها، سابقه خدمت، کارفرما، صندوق بازنشستگی، صندوق رفاه بازنشستگان، ساعت کار، وظیفه از کار افتادگی، وراث، وظیفه وارث، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، سازمانتامین اجتماعی، بدهی معوقه قانون بودجه، اعضای رسمی هیأت علمی، دانشگاه‏هاو مراکز آموزش عالی، بازنشستگی پیش از موعد، اصلاح مقررات بازنشستگی، اصلاح قانون استخدام کشوری، بنیاد شهید، بهزیستی و…
واژگان سلبی
، بازنشستگی، معلولین، جنگ تحمیلی، مشاغل سخت و زیان‏آور، جانباز، حوادث ناشی از کار، بیماران، کارگران، درجه معلولیت، کسور بازنشستگی، مفقودین، نقص عضو، کاهش تواناییها، از کار افتادگی، ناراحتیهای جسمانی و روحی، نیاز، فوت، وارث و بدهی‏های معوقه
قطب‏بندی‏ها
قانون بازنشستگی جانبازان انقلاب در مقابل معلولین عادی، بازنشستگی معلولین عادی در مقابل بازنشستگی افراد عادی، مشاغل سخت و زیان‏آور در مقابل مشاغل عادی، بازنشستگی زود هنگام در مقابل بازنشستگی طبیعی، تشویق به همکاری در مقابل تشویق به بازنشستگی و رهایی، کاهش سن بازنشستگی در مقابل افزایش سن بازنشستگی، حداکثر حقوق بازنشستگی در مقابل حداقل حقوق بازنشستگی، ارفاق سنواتی در مقابل عدم ارفاق سنواتی، معلولین عادی در تقابل با بیماران ناشی از شرایط خاص، کارگران در تقابل با کارفرما، مستخدم در تقابل با از کار افتاده، انصراف در تقابل با دعوت، پرداخت در تقابل با بدهی‏های معوقه، اعضای هیأت علمی در تقابل با اعضای غیرهیأت علمی و مقررات بازنشستگی در تقابل با قانون استخدام کشوری
مفهوم بازنشستگی در متن
اصلاح قوانین بازنشستگی با رویکرد حمایتی
جان کلام متن
باید از اقشار انقلابی و مستضعف حمایت شود تا زمینه برای تولید و توسعه اقتصادی فراهم گردد. پیش زمینه حمایت‏های بیشتر در حوزه بازنشستگی از تمامی اقشار جامعه، اصلاح و بازنگری در قوانین استخدامی و بازنشستگی موجودمی‏باشد.
شایان ذکر است، بررسی متن گفتمان مصوبات مجلس سوم حاکی از آن است که نظام آوایی و دستوری حاکم بر متن، بیانگر گفتمانی غیردستوری و غیرامری می‏باشد چرا که با توجه به حجم مصوبات مربوط به بازنشستگی در متن مصوبات این مجلس، تنها یک عبارتی که رنگ و بوی امری و دستوری به متن بخشیده که عبارت «دولت مکلّف است» می‏باشد. بر این اساس، می‏توان ادعا نمود، وجه غیردستوری، بر وجه دستوری در متن غلبه دارد.

Share