رشته حقوق

قانون استخدام کشوری

دانلود پایان نامه

چهارم
19/02/1372
نحوه تاثیرسوابق خدمتغیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت
4
چهارم
23/06/1372
نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه(اگر حقوق بازنشستگی و… از حداکثر تعیین شده تجاوز کند، دوسوم مبلغ مازاد بر حداکثر حقوق مطابق نظام هماهنگ به عنوان حقوق بازنشستگیقابل پرداخت است)
5
چهارم
25/11/131372
اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه
6
چهارم
22/02/1372
اصلاح پاره‏ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‏هاو مؤسسات آموزش عالی
بررسی‏ها و تحلیل گفتمان مصوبات مجلس چهارم پیرامون بازنشستگی حاکی از آن است که در این دوره از مجلس نیز همانند دوره قبل، تلاش شده است تا دال‏های خالی ناشی از توسعه اقتصادی که این دال‏هابه صورت نیازها و مطالبات رفاهی بوده است، و در مصوبات پیشین به عنوان کمبود احساس می‏شد، جبران گردد. بر این اساس، از اقشار مختلف از طریق مصوبات بازنشستگی حمایت به عمل آمده است.
بدین ترتیب که نشانه‏های مهم شامل “اصلاح قانون نحوه بازنشستگی کارکنان واحدهای صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح”، “ایجاد تغییرات در مشمولین واجد دریافت حقوق بازنشستگی”، “بکارگیری مجدد از نیروهای بازنشسته کشور”، “تعیین نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی”، “اصلاح قانون استخدام کشوری”، “اصلاح قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‏های دولتی” و “اصلاح قوانین مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی/ شاغل و بازنشسته دانشگاهی” مفصل‏بندی این گفتمان را شکل می‏دهند.
همچنین نشانه اصلی حمایت هر چه بیشتر از بازنشستگان با نشانه‏هایی فرعی چون، “تامین بودجه لازم در حوزه بازنشستگی از سوی دولت”، “احتساب سوابق غیردولتی در حقوق بازنشستگی و مستمری کارکنان دولت”، “پرداخت هماهنگ حقوق بازنشستگی به مشمولین”، قابل معنایابیمی‏باشد.شکل 4-8 مفصل‏بندی بازنشستگیدر گفتمان سازندگیبر اساس مصوبات مجلس چهارم شورای اسلامی را نشان می‏دهد.
شکل (4-8) مفصل‏بندی بازنشستگیدر گفتمان سازندگی(بر اساس مصوبات مجلس چهارم شورای اسلامی)
در توضیح نشانه‏های فوق، باید گفت که برخی از این نشانه‏هادر پاسخ گویی به شرایط توسعه اقتصادی معنایابی شده‏اند.نشانه ممنوعیت بازنشستگی فرهنگیان،وبکارگیری مجدد بازنشستگان، با توجه به نیاز کشور بهنیروهای متخصص برای تحقق تولید و توسعه اقتصادی، به معنایتامین نیرو تثبیت شده است. با توجه به استثنای ممنوعیت بازنشستگی(یعنی افرادی که با حکم هیات‏های رسیدگی به تخلفات اداری بازنشسته می‏شوند مشمول این قانون خواهند بود)،معلوم می‏شود که بازنشستگی به معنای تنبیه و مجازات هم بکار می‏رود. یعنی افرادی که مرتکب تخلف اداری می‏شوند با بازنشسته شدن تنبیه و مجازات می‏گردند.. همچنین نشانه بکارگیری مجدد بازنشستگان می‏تواند به معنای حمایت از بازنشستگان از طریق پرداخت مستمری علاوه بر حقوق آنها، تلقی شود.شکل4-9 مفصل‏بندی بازنشستگی را بر مبنای گفتمان سازندگی براساس مصوبات مجالس سوموچهارم نشان می‏دهد.
شکل (4-9) مفصل‏بندی بازنشستگی بر مبنای گفتمان سازندگی براساس مصوبات مجالس سوموچهارم

مطلب مشابه :  قتل ترحم آمیز فعال و غیر فعال

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید