قانون استخدام کشوری

قانون استخدام کشوری

تشویق معلمانی(که با 30 سال خدمت بازنشستهشده اند) به انصراف از بازنشستگی و ادامه همکاریبه دلیل نیاز به تخصص آنها. تشویق مثل عدم کسر کسورات بازنشستگی و تعلق مالیات فقط به فوق العاده ثابت شغل
4
سوم
13/12/1368
اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری(میزان معدل خالص حقوق… در سه سال آخر)
5
سوم
16/12/1368
اصلاح پاره‏ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضاء رسمی هیأت علمی(آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
6
سوم
24/06/1370
تمدید مهلت قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگانتامین اجتماعی
7
سوم
03/10/1370
اصلاح بند ب تبصره 1 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگیو وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/12/1368 مجلس شورای اسلامی. بازنشستگی مستخدمین زن با 20 سال سابقه خدمت به تایید شورای نگهبان رسید
در توضیح نشانه‏هایی که در مصوبات مجلس سوم، باید گفت در این مصوبات تلاش شده است تا دال‏های خالی مصوبات پیشین در زمینه حمایت از بازنشستگان جبران گردد. با توجه به شرایط پس از جنگ، بروز مطالبات رفاهی،و عدم توجه مصوبات دوم به این دال‏های خالی ناشی از توسعه اقتصادی، سوژه سیاست‏گذار مجلس، تحت تاثیر گفتمان سازندگی و در قالب مصوبات مجلس سوم، توجه ویژ‏های بر ابعاد حمایتی داشته است. بر همین اساس،، «کاهش سن بازنشستگی جانبازان جنگ تحمیلی، معلولین و شاغلین در مشاغل سخت و زیان‏آور»، «اعطای حقوق بازنشستگی به والدین شهدا، جانبازان و مفقودین جنگ تحمیلی»، «اصلاح قانون بازنشستگی»، «اصلاح پایه حقوق اعضاء رسمی هیأت علمی(آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی» و «تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگانتامین اجتماعی»، در قالب حمایت‏های اجتماعی دولت از اقشار خاص و «فراهم نمودن امکان تداوم همکاری برای معلمان بازنشسته»، در قالب کاهش تنش‏های سیاسی و انتقادی و ایجاد شرایط آرام و مطمئن جهت توسعه اقتصادی و تولید، به عنوان نشانه‏های مهم، مفصل‏بندی این گفتمان را سامانداده‏اند. شایان ذکر است، هر یک از نشانه‎ها، با توجه به ساختار معنایی حاکم بر گفتمان، مدلولهایی سازگار و معانی‏ای مناسب با آن را انتخاب و بقیه را طرد کرده تا بدین واسطه تثبیت معنایی صورت پذیرد.
بدین ترتیب که، کاهش سن بازنشستگی جانبازان جنگ تحمیلی، معلولین و شاغلین در مشاغل خاص، از جمله نشانه‏های مهم گفتمان حاکم بر مجلس سوم در حوزه بازنشستگی بوده که با نشانه‏های فرعی ذیل خود شامل “احتساب 20 سال خدمت به منظور بازنشستگی برای جانبازان، معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان‏آور”، “افزایش سنوات خدمت جانبازان به مدت حداقل سه و حداکثر شش سال”، “افزایش سنوات خدمت معلولینبه مدت حداقل دو و حداکثرپنج سال” و “افزایش سنوات خدمت شاغلین مشاغل سختبه مدت حداقل دو و حداکثرسه سال” مفصل‏بندی این گفتمان را شکل می‏دهند.
همچنین نشانه دیگر، اعطای حقوق بازنشستگی به والدین شهدا، جانبازان و مفقودین، در راستای قانون استخدام‏کشوری یا قانونبرقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهدایانقلاب‏اسلامی ایران، به عنوان نشانه‏هایی فرعی، قابل تعریفمی‏باشند.
از سویی دیگر، گفتمان سازندگی، در صدد برآمد با فراهم نمودن امکان بازگشت به کار مجدد بازنشستگان، شرایطی را ایجاد نماید که خود نیز در راستای بهبود شرایط زندگی و برطرف نمودن معضلات و مشکلات رفاهی خود، همگام با دولت، فعالیت نمایند.مجلس سوم فراهم نمودن امکان تداوم همکاری برای معلمان بازنشسته را بعنوان دیگر نشانه‏ی اصلی گفتمان حاکم بر خود به شمار آورده و نشانه‏هایی فرعی چون، “اتمام سی سال خدمت”، “نیاز جامعه جهت تدریس در دوره‏های تحصیلییا مراکز تربیت معلم”، “18 ساعت کار در هفته”، “برخورداری از مزایای ویژه” و… را برای این نشانه اصلی تعریف نمود و درصدد تثبیت معنایی در قالب گفتمان سازندگی حاکم بر مجلس سوم برآمد.

Share