رشته حقوق

قانون استخدام کشوری

دانلود پایان نامه

از کار افتادگی، بازنشسته، بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی، حقوق بازنشستگی، کارگر، مقرارت مغایر، تجاوز، کسور بازنشستگی و قسط
قطب‏بندی‏ها
کارمندان در تقابل با بازنشستگان، کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری در تقابل با کارکنان غیرمشمول قانون استخدام کشوری، حداکثر حقوق بازنشستگی در تقابل با مابه التفاوت حقوق بازنشستگی، مقررات پاکسازی در تقابل با قانون اعاده به خدمت کارکنان بازنشسته دولت، اعاده خدمت به مستخدمین بر طبق مقررات خاص استخدامی در تقابل با اعاده به خدمت مستخدمین بر طبق قانون استخدام کشوری، مرخصی استعلاجی در تقابل با مرخصی استحقاقی، کارمند در تقابل با کارگر، ملغی اعلام شدن قانون حداکثر حقوق بازنشستگی(مصوب 26/1/1359) در تقابل با تصویب قانون حداکثر حقوق بازنشستگی(مصوب 30/3/1361) و در آخر، معاف از خدمت در تقابل با اعاده به خدمت
مفهوم بازنشستگی در متن
برخورداری آحاد جامعه از حمایت‏های دولت در حوزه بازنشستگی در راستای عدالت اجتماعی و رفع دوگانگی طبقاتی
جان کلام متن
عمدهوظایف دولت در حوزه بازنشستگی، حمایت از بازنشستگان در قالب پرداخت حداکثر حقوق و مستمری بازنشستگی به آنها و فراهم نمودن شرایط به منظور برخورداری از رفاه بیشتر(از طریق اعاده به خدمت آنان) می‏باشد، تا باتامین اجتماعی عدالت اجتماعی تحقق یابد و دوگانگی طبقاتی که امری غیر طبیعی واز سرمایه‏داری پهلوی برجای مانده از جامعه انقلابی و اسلامی ریشه کن گردد.
در ضمن، بررسی نظام آوایی و دستوری متن گفتمان مصوبات مجلس اول حاکی از آن است که علیرغم غلبه‏ی وجه امری در متن به واسطه ماهیت الزام آور و امری بودن قوانین و مقررات، در کنار استفاده از وجه امری یا دستوری در متن، شامل افعالی چون «می‏تواند»، «نمی‏تواند» و «مجاز است»، شاهد کاربرد وجوهی غیردستوری چون «ضرورت» و «نیاز» می‏باشیم.
گام میانه: تفسیر متن
با بررسی دقیق مفاد مصوبات مطروحه، می‏توان پیش‏فرض‏های اولین مجلس شورای اسلامی در متن این مصوبات را که در اصل زمینه‏ساز تدوین و تصویب قوانین و مقرراتی در حوزهتامین اجتماعی در اعمّ و مقوله بازنشستگی در اخصّ، بوده است را بدین شرح بیان نمود:
تمامی آحاد جامعه باید از حمایت‏هایتامین اجتماعی در حوزه بازنشستگی برخوردار شوند.
در دوره پهلوی، آحاد جامعه ازتامین اجتماعی برخودار نبوده واین نیاز برای سالها مسکوت مانده بود که مجلس انقلابی باید این خلاء تاریخی را با تصویب قوانین انقلابی جبران سازد
حمایت‏های دولت در قالب بازنشستگی(ارتقاء رفاه بازنشستگان و مستمری بگیران) از برنامه‏های محوری برای رفع محرومیت‏های تاریخی است
حمایت از بازنشستگان در قالب دریافت مزایا مستمری نیازمند سازوکارهایی قانونی و شفاف و الزام آوراست.
دریافتیبرخی بازنشستگان بالاتر از میزان مصوب است، و این اختلاف مغایر با عدالت و یکسان‏سازی و کاهش فاصله طبقاتی است.
ضرورت اعمال قانون اعاده به خدمت بازنشستگان، به منظور ارتقاء رفاه(افزایش دریافتی‏های آنها) هرچه بیشتر بازنشستگان از سویی و نیاز به تخصص آنان از سویی دیگر.
برخی مشاغل خاص(از جمله پرسنل نظامی و غیرنظامی ارتش)، نیازمند به حمایت‏های ویژه از طریق قوانین خاص و صندوق‏های بازنشستگی خاص، دارند و باید این حمایت‏هابطور مجزا انجام گیرد.
پیش‏فرضها مشخص می‏کند که مجلس اول با اعتقاد به لزوم برخوداری همگان از عدالت اجتماعی بر این باور است که حمایت‏های دولت از اقشار بازنشسته و ازکارافتاده جامعه در قالب پرداخت مستمری و حقوق بازنشستگی تبلور عدالت و رفع دوگانگی طبقاتیاست.
این مصوبات که بیانگر جهت‏گیری‏های اصلی مجلس اول پیرامون موضوع بازنشستگی است، می‏تواند به اپیزودهای معنایی زیر تقسیم شود:
1. بیان رویکرد سیاست‏گذار نسبت به عدالت. این که مساوات، یکسان‏سازی، و برابری مصداق عدالت است و در مقابل فاصله حقوق بازنشستگی مصداق بی‏عدالتی، بنابراین باید حقوق بازنشستگی یکسان‏سازی گردد.
2. برقراری عدالت و کاهش فاصله طبقاتی نیازمند قوانین الزام‏آور است. تحقق عدالت را نمی‏توان به سازوکارهایی از قبیل بازار،سپرد، بلکه مجلس باید با وضع قوانین مسیر را مشخص سازد.
3. تلاش در جهت بهبود وضعیت رفاهی بازنشستگان. همگام با وضع قوانین در راستای کاهش فاصله طبقاتی، باید برای ارتقاء وضعیت رفاهی اقشار محروم از قبیل بازنشستگان اقدام کرد. فراهم کردن شرایط برای اعاده به خدمت بازنشستگان و دریافت حقوق از نهادها علاوه بر مستمری ماهیانه، موید همین مطلب است.
4. چهارچوب گذاری و تعیین محدودیت برای بازنشستگی. بر مبنای این اپیزود معنایی، از آنجا که توان و امکان دولت در راستای خدمات دهی به آحاد جامعه در حوزه بازنشستگی محدود است و با توجه به جنگ، در عمل دولت امکان تحت پوشش بازنشستگی قرار دادن تمامی اقشار جامعه را ندارد، لازم می‏باشد با مشخص نمودن چهارچوبی بر نظام پرداخت حقوق موجود و در راستای آن تعیین حداکثر حقوق پرداختی، در عمل با اعمال محدودیت‏هایی در این خصوص، حدودی را مشخص سازد.
5. حال پس از بیان این توضیحات، لازم است در راستای شیوه تحلیل گفتمان فرکلاف، به تبیین متن مصوبات اولین دوره مجلس شورای اسلامی پرداخت.
گام آخر: تبیین متن
بررسی و موشکافی مصوبات مجلس اول بازگو‏کننده تاثیرپذیری گفتمان این متن از شرایط اجتماعی و گفتمانی حاکم بر کشور در دولت سوم و تسلط گفتمانی گفتمان انقلاب اسلامی و نیز اثرگذاری شرایط سیاسی خاص کشور در دوران پس انقلاب از سویی و شرایط ورود کشور به جنگ تحمیلی از سوی دیگرمی‏باشد.

مطلب مشابه :  ادبیات فرانسه

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید