رشته حقوق

قانون استخدام کشوری

دانلود پایان نامه

دوم
17/7/1363
انتقال حق بیمه سهم مستخدمین شاغل ارتش از سازمانتامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی ارتش‏جمهوری اسلامی ایران
2
دوم
1/4/1365
نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی
3
دوم
28/2/1367
بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگانتامین اجتماعی
بررسی‏هاو تحلیل گفتمان مصوبات مجلس دوم پیرامون بازنشستگی حاکی از آن است که دال خالی مصوبات مجلس پیشین در عدم توجه به برخی نکات هنگام تصویب قوانین جدید پیرامون بازنشستگی در کشور و احساس نیاز به تکمیل و یا تصویب مصوباتی در راستای مصوبات پیشین، در قالب مصوبات مجلس دوم، گفتمان انقلاب اسلامی حاکم بر قوه مقننه در این برهه زمانی را حول خود ساماندهی کرده است.
در این راستا، بازنگری و تکمیل قوانین پیشین به واسطه تصویب تبصره‏هایی و اضافه نمودن آنها به اصل قانونی تصویب شده پیش از این، برجسته‏سازی گردید. برهمین اساس، با توجه رویکرد اصلی “رفع دوگانگی طبقاتی”ونشانه‏های اصلی حمایتی، در مجلس دوم تکمیل حمایت‏های قانونی، سایر مدلول‏های سازگار با این معانی، از جمله “انتقال حق بیمه وصولی سهم مستخدمین شاغل درواحدهای مختلف ارتش وصنایع وابسته از سویتامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی ارتش”، “در نظر گرفتن امکان بازنشستگی پیش از موعد برای بیمه شدگانتامین اجتماعی”، “بازنشستگی مردان با حداقل 55 سال تمامسن و سابقه پرداخت 20‏سال یا بیشتر حق بیمه” و “بازنشستگی زنان با حداقل 45 سال تمامسن و سابقه پرداخت 20‏سال یا بیشتر حق بیمه” مفصل‏بندی این گفتمان را مطابق شکل 4-3شکل می‏دهند.
شکل (4-3) مفصل‏بندی بازنشستگی در گفتمان جبران نیازهای مسکوت مانده(براساس مصوبات مجلس دوم)
شکل (4-4) مفصل‏بندی بازنشستگی بر مبنای گفتمان جبران نیازهای مسکوت مانده براساس مصوبات مجالس اول و دوم
نتایج حاصل از تحلیل گفتمان مصوبات مجلس اول و دوم بر اساس روش لاکلاو و موفه حاکیاز آن است که این گفتمان تلاش کرده است تا دال‏های خالی، کمبودها و نقصان‏های گفتمان قبل از انقلاب را در زمینه حمایت از آحاد مردم، و فقدان عدالت اجتماعی، و نیازهای مسکوت مانده اقشار محروم را جبران سازد. شکل 4-4نشان می‏دهد که بازنشستگی در دوره گفتمان جبران با توجه مهمترین دغدغه و نشانه این دوره یعنی ” دوگانگی طبقاتی برجای مانده از سرمایه‏داری پهلوی”، مفهوم بازنشستگی نیز، به معنای ” رفع دوگانگی طبقاتی ” بازنمایی شده است، که مدلول‏های سازگار با این معنا از قبیل “یکسان‏سازی حقوق”، ” اعاده به خدمت بازنشستگان و پرداخت حقوق علاوه بر مزایای بازنشستگی”، “حمایت از باز نشستگان از طریق بازنشستگی پیش از موعد”، ایجاد صندوق‏های خاص”، “گسترش شمول بازنشستگی”، و غیره این دال مرکزی مفصل‏بندی شده، و مفصل‏بندی بازنشستگی را شکل می‏دهد.
4-2-2-3-تحلیل بازنشستگی در مصوبات مجلس اول و دوم بر اساس روش فرکلاف
4-2-2-3-1- تحلیل گفتمان مصوبات دوره اول مجلس شورای اسلامی بر اساس روش فرکلاف
اولین مجلس شورای اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مقوله بازنشستگی و حقوق آحاد جامعه (اصل 29) در این خصوص را از نظر دور نداشت؛ گواه این مدعا مصوباتی چند در این مجلس پیرامون موضوع بازنشستگی می‏باشد که در کل در برگیرنده 6 مصوبه در متن مصوبات مجلس اول است.
توصیف، تفسیر و تبیین بازنشستگی در مصوبات اولین دوره مجلس شورای اسلامی
گام آغازین: توصیف متن
مطابق جدول 4-8، مجموعه ویژگی‏های صوری‏ای(واژگانی و دستوری) که در متن مصوبات مطرح شده یافت می‏شوند و در کنار ارتباط با یکدیگر، کلیتی را می‏سازند که بدان متن یا گفتمان مصوبات مجلس اول شورای اسلامی پیرامون بازنشستگی گفته می‏شود، بدین شرح است:
جدول (4-8) تحلیل گفتمان مصوبات مجلس اول
واژگان کانونی
حقوق بازنشستگی، از کار افتادگی، کارمندان دولتی، قانون، قانون استخدام کشوری، حداکثر حقوق، صندوق بازنشستگی، کارکنان بازنشسته، بازنشستگی، پایه حقوق، اعاده به خدمت، صندوقتامین اجتماعی، مستمری بازنشستگی، کسور بازنشستگی و سنوات خدمت
واژگان سلبی

مطلب مشابه :  صندوق بازنشستگی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید