قانون اساسی

قانون اساسی

2-4-2-3-4-2)جستجو و بازرسی با حکم:
به منظور اخذ حکم بازرسی معتبر، مأموران باید دو مورد از ملزومات قانونی بسیار مهم را رعایت کنند.
داشتن دلیل احتمالی برای اینکه در مکان مورد نظر شواهد ومدارک دال بر جرم وجود دارد.
آن مدارک را توصیف کنند ( کرارفورد، 1378: 27).
2-4-2-3-4-3)بازرسی با رضایت و کسب اجازه:
بازرسی و جستجوی بدون حکم در صورت رضایت از جانب فردی که صلاحیت انجام چنین کاری را داشته باشد. امکان پذیر است. این فرد می تواند همسر یا هم اتاقی بوده ودر صورت بازرسی مکان تجاری، شریک تجاری یا مالک خودرو و غیره باشد.
2-4-2-3-4-4)بازرسی همراه با بازداشت:
هر گونه بازداشت قانونی که همراه بازرسی فرد بازداشتی صورت گیرد جهت محافظت مأموران بازداشت کننده و دیگران و همچنین جلوگیری از امحاء شواهد و مدارک است. ممکن است هر گونه سلاح یا مواد یا شیء خطرناک که در طول بازرسی کشف می شود، جمع آوری و توقیف گردد (ام.هس و بنت،1385: 211-213).
2-4-2-3-4-5)بازرسی در یک وضعیت اضطراری:
در مواردی که مأموران پلیس به وجود موردی احتمالی اعتقاد دارند اما زمانی برای اخذ حکم ندارند. توضیح اینکه شرایط اضطراری که نیاز به بازرسی آنی را ایجاب می کند زمانی به وجود می آید که خطر خشونت یا جراحت برای مأموران یا دیگران، خطر فرار سوژه یا احتمال امحا یا پنهان کردن مدارک وجود داشته باشد ( هال,1375: 25).
2-4-2-3-4-6)انواع بازرسی:
انواع بازرسی عبارتند از : بازرسی ساختمان- بازرسی زباله یا سطل های زباله- بازرسی خودرو- بازرسی مضنون- بازرسی بدنی- بازرسی دقیق- بازرسی دانش آموزان- بازرسی و باز بینی اجساد (ام.هس و بنت،1385: 228-245).
2-4-2-3-4-7)محدودیت اصلی در بازرسی:
تمام بازرسی ها یک محدودیت دارند. و آن اینست که حیطه آن باید محدود شود. بازرسی کلی بر خلاف قانون اساسی است. با در نظر داشتن محدودیت های قانونی در بازرسی، اکنون خود بازرسی را مد نظر داشته و با بازرسی و جستجوی صحنه جرم آغاز کنید. گرچه هر صحنه جرمی منحصر به فرد است، اما از برخی راهکار های کلّی می توان بهره برد (ام.هس و بنت،1385: 215).
2-4-2-3-4-8)جستجوی صحنه جرم:
یکی از وظایف اصلی مأموران کشف جرم، جستجوی بازرسی قانونی و کامل صحنه جرم است. هر چند شواهد ومدارک در ابتدا قابل روئیت نیستند، اما در اکثر صحنه های جرم به نوعی وجود دارند. هدف از جستجو و بازرسی در طول یک تحقیق، در صحنه جرم یا جای دیگر، کشف شواهد و مدارکی است. که در موارد ذیل کمک می کند:
تشخیص وقوع یک جرم و نوع خاص آن.
تشخیص زمان وقوع جرم
شناسایی مجرم
توضیح چگونگی وقوع یک جرم
پیشنهاد و ارائه دلایل وقوع جرم
طی یک جستجو یا بازرسی موفقیت آمیز از صحنه جرم، تمام شواهد و مدارک موجود بایستی مشخص، شناسایی و حفظ شوند.
2-4-2-3-4-9)سازماندهی جستجوی صحنه جرم:
پس از رسیدگی به موارد اضطراری، محافظت از صحنه جرم، یافتن و فراخواندن شاهدان برای مصاحبه، تکمیل عکس برداری و ترسیم کروکی صحنه جرم، باید یک برنامه جستجو تنظیم گردد. همچنین باید یک ستاد جستجو خارج از صحنه برای جلوگیری از امحاء شواهد و مدارک تشکیل شود. لذا سازماندهی جستجو شامل تقسیم وظایف، انتخاب الگوی جستجو، به کارگیری نیروها و تجهیزات و دادن دستورات لازم می شود (همان:216-217).

Share