قانون اجرای احکام مدنی

محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، نشر میزان، چاپ چهارم،1382.
وایت تیکر، سیموم، اصول قراردادها در حقوق فرانسه، ترجمه:حسن ره پیک، چاپ اول،انتشارات خرسندی،1385.
مدنی، سیدجلال الدین، آیین دادرسی مدنی، جلدسوم، انتشارات پایدار، چاپ پنجم، 1377.
مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، جلد اول،انتشارات فکرسازان، چاپ چهارم، 1388.
موسسه بین المللی وحدت حقوق خصوصی رم، اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی، ترجمه: محمد علی نوری، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول،1387.
ب) مقالات
احمدوند، ولی‌الله،آثار و احکام شرط تعیین خسارت ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس ، مجله مصباح ، شماره 53 ، مهر و آبان 1383- به نقل از : www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/6138
باقری، احمد،وفای به عهد، مجله مقالها و بررسیها، مقاله 4، دوره 63، تابستان 1377 بنقل از: www.ensani.ir/fa/content/156682/default.aspx
دیانی، عبدالرسول، شرط فعل در حقوق ایران و فرانسه، اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران، مقالات وکلاء و حقوق دانان،شماره 24،1377، به نقل از : http://www.dayani-lawyer.com/article.html
جعفرزاده،عسگر، شرط نتیجه و شرط فعل تعریف و احکام آنها، مجله: کانون وکلا، سال چهل و یکم، دوره دوم، شهریور 1376 به نقل از: http://hoghough82.blogfa.com/post-111.aspx
خزایی،احمد،ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل حقوقی،به نقل از :سامانه ملی مقالات تخصصی رشته حقوق http://hoghooghonly.blogfa.com/post/
سعادت مصطفوی، سید مصطفی،ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل حقوقی، نشریه: فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، زمستان1383،ش 24، صص 171-220. http://thelawportal.persianblog.ir/post/454
صفایی، سید حسین و الفت، نعمت الله،اجرای اجباری عین تعهد و تقدم آن بر حق فسخ قرارداد، نشریه: علوم انسانی، نامه مفید، شهریور 1389- شماره 79 بنقل از : مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی 12/28/2012 – 16: 11ق.ظ. : http://www.noorsoft.or
عنایت، سید حسین،تنظیم معاهدات بین‌المللی در حقوق کنونی ایران، مجله حقوقی، شماره 6.
نعمت اللهی،اسماعیل، ضمانت اجرای شرط فعل حقوقی، فصلنامه حقوق اسلامی ، سال ششم، 1388، شماره23.
ج) رساله ها، فرهنگها و سایر منابع
آذرتاش، آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی فارسی،نشر نی، تهران،1378.
احمدی،حسین علی ، اجرای تعهد قراردادی، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۳.
جعفری لنگرودی،محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش،چاپ دهم،1378.
دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا،جلد 35،زیر نظر محمد معین، تهران، چاپخانه دانشگاه تهران، 1339.
شهابی، محمود، قواعد فقه، خلاصه تقریر و درس سال سوم قضائی دانشکده حقوق، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ چهارم، دیماه 1333.
قانون مدنی فرانسه،(عقود و تعهدات قراردادی و الزامات بدون قرارداد)، ترجمه: محمدعلی نوری،انتشارات گنج دانش،چاپ اول،1380.
معین، محمد، فرهنگ معین(6 جلدی)،موسسه انتشارات امیرکبیر،1376.
دوم: منابع عربی

                                                    .