قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری

نداشتن پروانه معتبر در مواردی که به موجب ماده 4 این قانون ، داشتن پروانه الزامی گردیده است . مجازات این جرم جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پانزده میلیون ریال یا حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا هر دو مجازات است .
بهره برداری از منابع مولد اشعه که توسط واحد قانونی به نحوی ممنوع اعلام شده است . مجازات این جرم ، جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پانزده میلیون ریال یا حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال یا هر دو مجازات است .
تحلیل دقیق این موضوع که آیا مجازات مذکور جامعه و در برگیرنده تمامی تخلفات احتمالی مربوط اند و آیا تناسب میان جرایم و مجازات رعایت شده است ، مستلزم بررسی تفصیلی بیشتری است و از حوصله این نوشته خارج است . اما آنچه به طور کلی می توان بیان کرد ، این است که گذشت زمان و کاهش ارزش پولی ، کارایی برخی از جرایم مالی فوق الذکر را تحت تاثیر قرار داده است .
تعیین و اعمال مجازات کیفری فوق در حیطه صلاحیت محاکم دادگستری است و احد قانونی ، صلاحیتی در این زمینه ندارد . مجازات مقرر در این قانون و احکام صادره محاکم قضایی در این خصوص از حیث مرور زمان تعقیب این جرایم ( آیا مشمول مروز زمان می شود یا مه ) و قابل تجدید نظر بودن احکام صادره تابع قوانین جزایی عمومی کشور ( ماده 173 و 232 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1378 ) می باشند .
3-6 مسئولیت و جبران خسارت مربوط به خسارات زیست محیطی
در دهه های اخیر شمار زیادی از حوادث زیست محیطی رخ داده است که موجب وارد آمدن خسارات شدید به محیط زیست گردیده است و قلمرو کشورها در سرتاسر جهان و منافع مردم جهان از قبیل اقیانوس ها را تحت تأثیر قرار داده است . خسارات وارده مزبور موجب برانگیخته شدن هشیاری عمومی نسبت به پیامدهای جدی که بشری می تواند بر محیط زیست و سلامت انسانی داشته باشد ، گردید . متأسفانه مثال هایی از این حوادث که منجر به خسارات محیط زیست جدی شده اند زیاد است . در حالیکه حوادثی از این قبیل توجه گسترده ای را به خود جلب می کند ، اما خسارات محیط زیستی به طور مرتب در سطوح ملی ، کشوری و منطقه ای رخ می دهد که به طور دائم توسط رسانه های خبری پوشش داده نمی شوند . مثال های مشترکی از جمله آلودگی زمین به عنوان پیامد حوادث صنعتی و مدیریت نامناسب دفع زباله های صنعتی ، آلودگی آب به عنوان نتیجه ی تخلیه فاضلاب صنعتی تصفیه نشده و از بین رفتن تنوع زیستی در نتیجه ی مجموعه گسترده ای از عوامل از قبیل از دست دادن زیستگاه و معرفی گونه های غیر بومی در این زمینه است .
این وضعیت ها و موارد شبیه آن این سئوال را به وجود می آورد که چه کسی باید هزینه های مربوط به پاکسازی آلودگی و تجدید محیط زیست آسیب دیده را بپردازد ؟ چه استانداردهایی باید برای پاکسازی قابل قبول وجود داشته باشد ؟ مفهوم مسئولیت نسبت به خسارات محیط زیستی این سئوالات را در درون خود دارد . مسئولیت مدنی روشی برای مجبور کردن آلوده کننده نسبت به ترمیم خسارات وارده یا پرداخت هزینه های ترمیم خسارات و همچنین جبرانی خساراتی است که قابل ترمیم نیستند .
مسئولیت می تواند به عنوان مکانیسم اجرای اصل آلوده کننده – پرداخت کننده لحاظ شود . اعلامیه ریو در اصل 16 مقرر می دارد : مقامات کشوری باید جهت بین المللی شدن هزینه های حفاظت از محیط زیست و استفاده از ابزارهای اقتصادی ، با توجه این امر که علی الاصول آلوده کننده باید هزینه رفع آلودگی را بپردازد ، و با توجه به منافع عمومی و بدون اخلال در تجارت و سرمایه گذاری بین المللی ، کوشش نماید .
اصل آلوده کننده – پرداخت کننده به تدریج گسترش یافت و هم مسئولیت و هم هزینه های نهادینه کردن آلودگی را در بر گرفت . در هر دو زمینه این اصل مبین این خط مشی است که آلوده کننده باید از ورود خسارت به محیط زیست جلوگیری کند یا هزینه ی خسارات ایجاد شده را پرداخت کند .
3-6-1 منطقی بودن معرفی رژیم های مسئولیت برای خسارات محیط زیستی
در حالیکه قوانین محیط زیستی و اسناد بین المللی حاوی هنجارها و آئین نامه هایی جهت حفاظت از محیط زیست هستند ، مسئولیت مکملی ضروری برای تضمین پایبندی افراد نسبت به قوانین و مقررات هستند تا از وارد آوردن خسارت محیط یستی جلوگیری شود . در غیر این صورت باید هزینه هایی مربوط به تجدید محیط زیست خسارت دیده و خسارت های وارد کرده به محیط زیست را بپردازند .
بنابراین رژیم های مسئولیت در مورد خسارات محیط زیست دارای اهداف متفاوتی هستند : این رژیم ها به عنوان ابزاری اقتصادی هستند که مشوق هایی را برای اطاعت و پیروی ازتعهدات محیط زیستی و اجتناب از ایجاد خسارت فراهم می کنند . همچنین به عنوان ابزاری برای تنبیه عمل متخلفانه و مجرمانه است . و رژیم های مسئولیت موجب تشویق به جلوگیری و اجتناب از ایجاد خسارت می شود . در این صورت فرد یا گروه نسبت به فعالیت هایشان و تأثیرات نامطلوبی که به محیط زیست وارد خواهد آمد ، مسئولیت خواهند داشت که خود این روش از انجام رفتارهای خطرناک محیط زیستی و وارد آمدن خسارت پیشگیری می کند .
بسیاری از رژیم های مسئولیت محیط زیستی موجود فعالیت هایی را که دارای خطری ذاتی و مسبب خسارت هستند ، پوشش می دهند .
تعریف پذیرفته شده مشترکی در مورد خسارت محیط زیستی وجود ندارد و رژیم های حقوقی مختلف تعاریف گوناگونی از آن ارائه می کنند . همچنین به طور کلی تعریف پذیرفته شده ای از خسارت محیط زیستی در حقوق بین الملل وجود ندارد . با این وجود تعریفی در سال 1998 توسط گروه کاری کارشناسان برنامه محیط زیست ملل متحد ( یونپ ) مربوط به مسئولیت و جبران خسارت در مورد خسارت محیط زیستی ارائه شده که بدین گونه است : خسارت محیط زیستی تغییری است که دارای تأثیر نامطلوب قابل توجه ای بر کیفیت محیط زیستی خاص یا یکی از عناصر آن از قبیل ارزش های قابل استفاده و بهره برداری یا غیر قابل استفاده آن و توانایی آن عنصر محیط زیست برای حمایت و پایداری از کیفیت قابل قبول حیات و همچنین تعادل اکولوژی مداوم داشته باشد .
3-6-2 مسئولیت ( اعمال ممنوعه ) دولت و مسئولیت ( اعمال منع نشده ) مربوط به خسارت محیط زیستی
3-6-2-1 خسارت محیط زیستی فرامرزی
جایی که خسارت محیط زیستی رخ می دهد می تواند در قلمرو یک دولت باشد ، می تواند به قلمرو یک کشور دیگر اثر کند و یا می تواند در سطح جهانی فراگیر باشد و به تمام مردم جهان آسیب وارد کند . ( این مورد شامل سرزمین هایی می شود که تحت صلاحیت ملی هیچ دولتی نیست از قبیل آبهای آزاد ) . در ارتباط با این بحث ، آلودگی یک نگرانی برای جامعه جهانی است و بنابراین به طور بالقوه موضوع حقوق بین الملل در دو حالت است .
1 . آلودگی فرامرزی ، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ، آلودگی فرامرزی را به عنوان ” هر آلودگی عمدی یا غیر عمدی که منشأ فیزیکی اش ، به طور کامل یا بخشی از آن در درون منطقه ای تحت صلاحیت ملی یک دولت است و بر منطقه ای تحت صلاحیت ملی دولتی دیگر تأثیر گذاشته است ” ؛ تعریف کرده است . آلودگی فرامرزی می تواند در نتیجه نقض قوانین معاهده ای یا عرفی باشد که در این صورت آسیب به حقوق دولتی وارد می شود که تحت تأثیر این آلودگی قرار گرفته است .
2 . زمانیکه آلودگی مربوط به مناطقی باشد که تحت صلاحیت ملی هیچ دولتی قرار ندارند ، به طور کلی به عنوان آلودگی ” مشترکات جهانی ” نامیده می شود . در این حالت هیچ دولتی به طور مستقیم مجاز به واکنش نیست ، مگر اینکه دولتی که موجب خسارت ناشی از آلودگی شده است تعهدی را که جزو قواعد آمره باشد نقض کرده باشد .
3-6-3 مسئولیت ( اعمال ممنوعه ) دولت و مسئولیت ( اعمال منع نشده ) دولت
مسئولیت می تواند به دو شاخه از مسئولیت تقسیم شود .
مسئولیت دولت مربوط به اعمال متخلفانه بین المللی است ، این مسئولیت می تواند مسئولیت تقصیر باشد که ناشی از نقض استانداردها بوده است و یا می تواند مسئولیت مطلق باشد که حتی اگر آن دولت هیچ یک از استانداردها را نقض نکرده باشد ، اما با وجود این ، در نتیجه ایجاد خسارت یکسری مقررات را نقض کرده است .
مفهوم بسیار محدودتر که اخیراً مورد شناسایی قرار گرفته است ، مفهوم مسئولیت دولت در قبال آثار زیانبار فعالیت های قانونی است ؛ به این معنی که این مسئولیت در قبال آثار زیانبار ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل است . عملی که توسط حقوق بین الملل ممنوع نباشد اما به هر حال آثارش موجب مسئولیت بین المللی می گردد در واقع همیشه به عنوان یک فعالیت خطرناک است . کمیسیون حقوق بین الملل واژه ( فعالیت خطرناک ) را به عنوان فعالیتی که خطر ایجاد خسارت عمده از طریق عواقب فیزیکی اش به همراه داشته باشد تعریف می کند . این چنین فعالیت هایی از قبیل نیروگاه های هسته ای و شیمیایی که امروزه در جهان معمول شده اند ، و حقوق بین الملل به تدریج در حال انطباق با این واقعیت است .
3-6-3-1 مسئولیت دولت در مورد اعمال مجرمانه

Share