لانگ و همکاران(2010)تغییرات در قابلیت مقایسه صورت های مالی را در میان کشورها در محدوده زمانی پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی بررسی نموده و دریافتند که پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی قابلیت مقایسه را افزایش می دهد. سایر مقالات اخیر این موضوع را بررسی می کنند که آیا قابلیت مقایسه، تصمیمات مشارکت کنندگان در بازار سرمایه را متأثر می سازد(لانگ و همکاران، 2010).
اگر چه تحقیقات قابلیت مقایسه و کیفیت سود درگذشته، تاثیرات بازار سرمایه در نتیجه هماهنگ سازی جهانی استانداردها را بررسی نموده اند، مطالعه حاضر تلاش دارد بصورت تجربی نقش کارگزاران اقتصادی مشخصاً حسابرسان را بر روی کیفیت و قابلیت مقایسه صورت های مالی بررسی کند.
مباحث موجود و شواهد تجربی در مورد کیفیت و قابلیت مقایسه صورت های مالی اغلب منحصراً بر روی نقش استانداردها متمرکز شده اند. مطالعه حاضر به دنبال بررسی این موضوع است که موسسات اقتصادی بطور مشخص حسابرسان نیز عاملی مهم در ایجاد صورت های مالی با کیفیت و قابل مقایسه هستند. در صورت تأیید این فرضیه، شواهدی در پشتیبانی از چارچوب نظری هیئت استانداردهای حسابداری مالی بدست خواهد آمد که بیان می کند استانداردهای حسابداری به تنهایی ممکن نیست به قابلیت مقایسه منجر شود به این دلیل که آثار استاندارها همچنین به موسسات حسابرسی درگیر در اجرای اصول پذیرفته شده حسابداری وابسته است. به این ترتیب مسیر جدیدی باز خواهد شد که از طریق آن ویژگی های حسابرس، صورت های مالی حسابرسی شده را متأثر می سازد.
1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش:
مطالعه حاضر به چند طریق ادبیات حسابداری و حسابرسی را گسترش می دهد. این مطالعه نخستین مطالعه ای در کشور است که این فرض را مطرح و آزمون می کند که موسسات اقتصادی درون کشور در ارایه صورت های مالی با کیفیت بالا و قابل مقایسه نقش دارند. مباحث موجود و شواهد تجربی در مورد کیفیت و قابلیت مقایسه صورت های مالی اغلب منحصراً بر روی نقش استانداردها متمرکز شده اند. مطالعه حاضر به دنبال بررسی این موضوع است که موسسات اقتصادی بطور مشخص حسابرسان نیز عاملی مهم در ایجاد صورت های مالی با کیفیت و قابل مقایسه هستند.
دوم، این مطالعه به بحث های مربوط به اصول در برابر قواعد، در توسعه استانداردهای حسابداری به وسیله استانداردگذاران کمک خواهد نمود. کوتاری و همکاران(2010) نشان دادند که قانون گذاران نباید بصورت بالقوه نگران غیر قابل مقایسه بودن استانداردهای حسابداری مبتنی بر اصول باشند زیرا حسابداران و حسابرسان که بصورت روزانه درگیر استفاده از اصول پذیرفته شده حسابداری هستند خود قواعد کار لازم جهت استاندارد کردن رویه های حسابداری را تهیه خواهند نمود. ما انتظار داریم فرایند استانداردسازی در بین صاحبکاران یک حسابرس رخ دهد.
سوم: این مطالعه به گسترش یافتن ادبیات مربوط به بررسی نقش حسابرسان در تولید گزارش های مالی کمک می کند. این ادبیات به صورت عمده نقش حسابرسی در جلوگیری از مدیریت سود را مورد بررسی قرار می دهد که به ویژگی کیفی ارائه منصفانه مرتبط می شود. انتظار می رود که سبک منحصر به فرد حسابرس، ویژگی کیفی قابلیت مقایسه را متأثر سازد.
چهارم، در مطالعه حاضر برای ارزیابی سبک حسابرس و تاثیر آن بر کیفیت صورت های مالی ضمن معرفی مدل رگرسیونی زیر که از طریق بررسی پیشینه تحقیق و متغیرهای تاثیر گذار استنتاج شده، بصورت تجربی این مدل مورد آزمون قرار خواهد گرفت:
معادله1-1
: اقلام تعهدی اختیاری شرکت i در سال t
: موسسه حسابرسی i در سال t
: متغیرهای کنترل شامل اندازه شرکت، نسبت بازار به دفتری، نسبت اهرم، جریان های نقدی حاصل از عملیات، انحراف معیار فروش، انحراف معیار جریان های نقدی عملیاتی، انحراف معیار رشد فروش است که در قسمت تعریف متغیرهای عملیاتی بیان شده است.
1-5- اهداف پژوهش
1-5-1- هدف آرمانی:
افزایش آگاهی در مورد نقش حسابرسان در بهبود گزارشگری مالی.
1-5-2- هدف اصلی:
شناخت و تعیین تاثیر سبک حسابرس بر کیفیت و قابلیت مقایسه صورت های مالی.
1-5-3- اهداف ویژه:
شناخت سبک حسابرس، کیفیت و قابلیت مقایسه صورت های مالی.

                                                    .