سبز اندیشان امروز

فکر و اندیشه

ـ علم خود را نادانی، و یقین خود را شک و تردید مپندارید، پس هرگاه دانستید عمل کنید و چون به یقین رسیدید اقدام کنید (حکمت/274).
ـ از خدا بترسید، چه بسا آرزومندی که به آرزوهای خود نرسید، و سازندهی ساختمانی که در آن مسکن نکرد، و گردآورندهای که زود آنچه را گرد آورده رها خواهد کرد، شاید که از راه باطل گرد آورده و یا حق دیگران را بازداشته (حکمت/344).
ـ کار نیک به جا آورید، و آن را هر مقدار که باشد کوچک نشمارید، زیرا کوچکِ آن بزرگ و اندک آن فراوان است و کسی از شما نگوید که: دیگری در انجام کار نیک از من سزاوارتر است گرچه سوگند به خدا که چنین است (حکمت/422).
ـ خلقت را آغاز کرد و موجودات را بیافرید بدون نیاز به فکر و اندیشهای، یا استفاده از تجربهای، بی آنکه حرکتی کند، و یا تصمیمی مضطرب در او راه داشته باشد. برای پدید آمدن موجودات وقت مناسبی قرار داد و موجودات گوناگون را هماهنگ کرد و ….، آنگاه از روحی که آفرید در آن دمید تا به صورت انسانی زنده درآمد، دارای نیروی اندیشه، که وی را به تلاش اندازد و دارای افکاری که در دیگر موجودات تصرف نماید (خطبه/1).
ـ (طلحه و زبیر) چون رعد خروشیدند، اما کاری از پیش نبردند و سرانجام سست گردیدند! ولی ما این‌گونه نیستیم، تا عمل نکنیم، رعد و برقی نداریم و تا نباریم سیلی جاری نمیسازیم (خطبه/9).
ـ همانا ثروت و فرزندان، محصول دنیا و فانی شدنی و عمل صالح زارعت آخرت است، …، عمل نیک انجام دهید بدون آنکه به ریا و خودنمایی مبتلا شوید؛ زیرا هر کس، کاری برای غیر خدا انجام دهد، خدا او را به همان غیر واگذارد (خطبه/23).
ـ بدانید که افراد ضعیف و ناتوان هرگز نمیتوانند ظلم و ستم را دور کنند، و حق جز با تلاش و کوشش به دست نمیآید، …، آیا سزاوار است که شعار دهید و عمل نکنید؟ (خطبه/29)
ـ (امام علی ع) در مقام حرف و شعار، صدایم از همه آهستهتر بود اما در عمل برتر و پیشتاز بودم (خطبه/37).
ـ همواره به یاد زندگانی پدران و برادران خود در جاهلیت باشید، که از این جهان رفتند و در گرو اعمال خود بوده، برابر آن محاسبه میگردند (خطبه/89).
ـ در وصف فرشتگان آمده است؛ غرور و خودبینی دامنگیرشان نگردید، تا اعمال نیکوی گذشته را شماره کنند، …، گذشت زمان آنان را از انجام وظائف پیاپی نرنجانده و از شوق و رغبتشان نکاسته، راحتطلبی آن‌ها را به کوتاهی در انجام دستوراتش وادار نساخته، و کودنی و غفلت و فراموشی بر تلاش و کوشش و عزم راسخ فرشتگان راه نمییابد و فریبهای شهوت، همت بلندشان را تیرباران نمیکند، شوق و علاقه خود را از انجام اوامر الهی و اطاعت پروردگار سست نمیکنند، عوامل ترس آن‌ها را از مسئولیت بازنمیدارد، تا در انجام وظیفه سستی ورزند، طمعها به آنان شبیخون نزده، با تلاش دنیا را بر کار آخرت مقدم دارند، اعمال گذشته خود را بزرگ نمیشمارند، و اگر بزرگ بشمارند امیدوارند (خطبه/91).
ـ خدا را بر نعمتهایی که فرمود ستایش میکنیم و در کارهای خود از او یاری میجوییم، …، پس در عزت و ناز دنیا بر یکدیگر پیشی نگیرید، و فریب زینتها و نعمتها را نخورید و مغرور نشوید و از رنج و سختی آن ننالید و ناشکیبا نباشید، زیرا عزت و افتخارات دنیا پایان میپذیرد، و زینت و نعمتهایش نابود میگردد، و رنج و سختی آن تمام میشود و … (خطبه/99).
ـ همانا گذشتگان را دیدی که ثروتها اندوختند و از فقر و بیچارگی وحشت داشتند و با آرزوهای طولانی فکر میکردند درامانند، و مرگ را دور میپنداشتند. دیدی چگونه مرگ بر سرشان فرو آمد؟ …، آیا ندید آنان را که آرزوهای دور و دراز داشتند، و کاخهای استوار میساختند، و مالهای فراوانی میاندوختند، چگونه خانههایشان گورستان شد و اموال جمعآوری شدهشان تباه و پراکنده و از آن وارثان گردید؟ …، کسی که جامه تقوا بر قلبش بپوشاند، کارهای نیکوی او آشکار شود و در کارش پیروز گردد. پس در به دست آوردن بهرههای تقوا فرصت را غنیمت شمارید، و برای رسیدن به بهشت جاویدان رفتار متناسب با آن انجام دهید، زیرا دنیا برای زندگی همیشگی شما آفریده نشده، گذرگاهی است تا در آن زاد و توشه آخرت بردارید، پس با شتاب، آماده کوچ کردن باشید و مرکبهای راهوار برای حرکت محیا دارید (خطبه/132).
ـ تقوای الهی بهترین سفارش مؤمنان و بهترین پایان نامه کار در پیشگاه خداست (علامه: تقوا پایان همهی امور زندگی است). …، در هیچ کاری تا روشن نشود شتاب نکنید زیرا در آنچه شما اکراه دارید توان تغییراتی را داریم (خطبه/176).
ـ کسی که آرزوهایش طولانی است کردارش (اعمالش) نیز ناپسند است (حکمت/36).
ـ حال که زنده و برقرارید پس عمل نیکو انجام دهید، زیرا پروندهها گشوده، راه توبه آماده و خدا فراریان را فرا میخواند و بدکاران امید بازگشت دارند. عمل کنید پیش از آنکه چراغ عمل خاموش و فرصت پایان یافته و اجل فرا رسیده و در توبه بسته و فرشتگان به آسمان پرواز کنند. پس هرکس با تلاش خود برای خود، از روزگار زندگانی برای ایام پس از مرگ، از دنیای فناپذیر برای جهان پایدار و از گذرگاه دنیا برای زندگی جاودانه آخرت توشه برگیرد، انسان باید از خدا بترسد، زیرا تا لحظهی مرگ فرصت داده شده و مهلت عمل نیکو دارد. انسان باید نفس را مهار زند و آن را در اختیار گرفته از طغیان و گناهان بازدارد، و زمان آن را به سوی اطاعت پروردگار بکشاند (خطبه/237).
ـ ای بندگان خدا، هم اکنون عمل کنید، که زبانها آزاد و بدنها سالم، و اعضا و جوارح آمادهاند و راه بازگشت فراهم و فرصت زیاد است، پیش از آنکه وقت از دست برود، و مرگ فرارسد. پس رسیدن مرگ را حتمی بشمارید و در انتظار آمدنش به سر ببرید (خطبه/196).
ـ از آنچه خداوند نسبت به ابلیس انجام داد عبرت گیرید، زیرا اعمال فراوان و کوششهای مداوم او را با تکبر از بین برد. … و اگر در تعصب ورزیدن ناچارید، برای اخلاق پسندیده، افعال نیکو و کارهای خوب تعصب داشته باشید، همانا افعال و کرداری که انسانهای باشخصیت و شجاعان خاندان عرب و سران قبائل در آن‌ها از یکدیگر پیشی میگرفتند یعنی اخلاق پسندیده، بردباری به هنگام خشم فراوان، و کردار و رفتار زیبا و درست، و خصلتهای نیکو است. از کارهایی که پشت آن‌ها را شکست و قدرت آن‌ها را در هم کوبید مثل کینه‌توزی و … بپرهیزید (خطبه/192).
ـ خدا، …، فرصت مناسب در اختیارتان قرار داده است، برای جایزه بهشت با ستیز کنید. پس کمربندها را محکم ببندید، و دامن همت بر کمر زنید، که به دست آوردن ارزشهای والا با خوشگذرانی میسر نیست! چه بسا خواب‌های شب که تصمیمهای روز را از بین میبرد و تاریکیهای فراموشی که همتهای بلند را نابود کرده است (خطبه/241).
ـ هیچ تجارت یا خرید و فروشی آن‌ها را از یاد خدا باز نمیدارد. اگر اهل ذکر را در اندیشه خود آوری و …، آنان نامههای اعمال خود را گشوده، … و در اندیشهاند، که در کدامیک از اعمال کوچک و بزرگی که به آنان فرمان داده شده، کوتاهی کردهاند یا چه اعمالی که از آن نهی شده بودند مرتکب گردیدهاند (خطبه/222).