فناوری اطلاعات

گزارش نهایی را بنویسید.
پیش از محاکمه جلسه ای با دادستانی داشته باشید (ام.هس و بنت،1385: 527-528).
2-4-3) اطّلاعات:
2-4-3-1)تعریف اطّلاعات:
برای اطلاعات در ادبیات مدیریت تمایزهای گوناگونی میان داده از فعلdata واطلاعات ارائه شده است ولی در تحلیل نهایی همگی به علم معانی بیان بازگشت دارد. واژه data از فعل لاتین do وdare به معنی دادن مناسب ترین واژه ای است که به واقعیت های شکل نیافته وبدون ساختار فراوان تولید شده از طریق رایانه ها در نتیجه داد و ستدهای سازمانی بوجود آمده می توان اطلاق کرد .اطلاعات مرکب از داده هایی است که شکل و ساختار دارد. واژه اطلاعات به معنی اطلاع از فعل لاتین به معنی شکل دادن به چیزی است. واژه اطلاعات از نظر علم معنای بیان، ساخت بخشیدن به توده یا ماده نامنظم را تداعی می کند. ساخت بخشیدنی که به ماده بدون حیات و نامرتب، معنی و حیات بدهد. مناسب ترین واژه برای تمام داده هایی که برای کاربر ازطریق نوعی نظم بخشیدن به آنها فراهم می شود، واژه اطلاعات است (رضائیان, 44:1380).
تعاریف بسیاری که در طول سال ها از اطّلاعات شده است. ساده ترین و واضح ترین این تعاریف این است « اخبار به اضافه تجزیه و تحلیل مساوی است با اطّلاعات»فرمول بالا تمایز بین اخبار جمع آوری شده را با اطلاعات تولید شده روشن می کند. این فرمول خاطر نشان می کند بدون تجزیه و تحلیل هیچ اطّلاعاتی وجود ندارد (یاوری ونجار, 21:1388).
2-4-3-2) انفجاروسرریز اطّلاعات:
ایجاد توسعه زیر ساختهای ارتباطات ازراه دور و رشد میزان استفاده از کامپیوترهای شخصی به کارگیری دستگاه های موبایل در همه جا دستیابی به حجم وسیع اطلاعات را در هر زمان و در هر کجا برای افراد به ارمغان آورده هیچ کس مخالف این واقعیت نیست که اطلاعات منابع ارزشمندی است و افزایش دسترسی به آن سبب انتفاع افراد و سازمان ها می گردد با این وصف قابلیّت فناوری اطلاعات در کسب داده و اطلاعات و واردسازی آن به زندگی ما ممکن است بیش از ظرفیت ما در نگهداری آن ها شود و به عبارتی سرریز اطّلاعات پیش آید (کامرانی،106:1386).
2-4-3-3) تقسیم بندی اطّلاعات:
در تقسیم بندی اطلاعات پناهی (1379) چهار مورد را به شرح زیر بیان می نماید:
1-اطّلاعات عملیاتی 2-اطّلاعات مدیریتی 3 -اطّلاعات تاکتیکی 4-اطّلاعات استراتژیک
اطّلاعات جنایی: تعاریف بسیاری در مورد اطّلاعات جنایی موجود که در اینجا به دو مورد اشاره خواهیم کرد. تعریف اوّل مربوط به وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکاست که اطلاعات را اینگونه معرفی می کند:« اخباری است که جمع آوری، تجزیه و تحلیل ویا منتشر می شودتا اقدامی مجرمانه را پیش بینی یا جلوگیری کرده و یا برآن نظارت و کنترل نماید.»
تعریف دوم مربوط به توافق 12 عضو کشور اروپایی اینترپل در سال 1992 است که بعد ها مورد توافق سایر اعضا قرار گرفت: « شناسایی و اندیشیدن تدابیر لازم برای کشف رابطه موجود میان اطلاعات مربوط به جرم و سایر اطلاعاتی است که احتمالا با آن مرتبط می شوند که هدف آن انجام عملیات پلیسی و قضایی و پیشگیری از وقوع جرایم مشابه در آینده است»(بیابانی،42:1389).
2-4-3-4)ابعاد اطّلاعات:
الف) ابعاد اطّلاعات از منظر افراد: از منظر تولیدکننده و یا کاربر می توان اطّلاعـات را در سـه بعد زمان، مکان و شکل قرار داد:
1) بعد زمان: با توجه به تغییر سریع شرایط و ضرورت تصمیم گیری به موقع، اطلاعات بایستی درست در زمانی که به آن نیاز است، در دسترس قرار گیرد (صرافی زاده و پناهی, 13:1386).
2) بعد مکان: بعد مکانی اطلاعات، اشاره به دسترسی به اطّلاعات، بدون در نظر گرفتن محل استقرار دارد. امروزه با گستردگی فناوری اطّلاعات باید در هر مکانی بتوان به اطلاعات مورد نیاز دست یافت.
3) بعد شکل: اولین جنبه این است که اطّلاعات باید به شکلی ارایه شود که کاربر بتواند از آن استفاده نماید مانند متن، صوت، تصویر، گرافیک و غیره. دومین جنبه به صحت اطلاعات مربوط می شود (صرافی زاده و پناهی, 13:1386).
ب)ابعاد ساختاری اطّلاعات: گردش اطلاعات در سازمان در چهارچوب جهت می توانـد انجـام گیرد(همان: 15).

زمان
:
*

                                                    .