فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات

2- 2- 1-3) سیف (1384) درپایان نامه کارشناسی ارشد به بررسی اثر بخشی سیستم رایانه ای وظیفه عمومی می پردازد هدف این پژوهش بررسی ضرورت و اهمیت ارزیابی و اثر بخشی سیستم های رایانه ای بوده که با بررسی بعمل آمده نشان می دهد. در جهان هزینه های زیادی صرف این امر گردیده و با رویکرد سیستم های پلیسی به فناوری اطلاعات به عنوان یک ابزار کارآمد و مطمئن می نگرد. محقق با الهام از چنین رهنمودی فعّالیّت تحقیقاتی خود را آغاز نموده و با حضور فعال در مجموعه معاونت وظیفه عمومی به کار تحقیقاتی خود که از لحاظ نوع کاربردی، از نظر روش توصیفی- تحلیلی است، به صورت میدانی پرداخته است. جامعه آماری کاربران و مسئولین مرتبط با سیستم رایانه ای وظیفه عمومی و دو طیف از شهروندان بوده، طیف اول شهروندانی که اولین بار برای پیگیری مسئله مشمولیت و سایر مصادیق آن به معاونت وظیفه عمومی و یا باجه های پست مراجعه می کنند و طیف دوم خانواده های مشمولانی هستند که سال ها قبل برای فرزند اول به معاونت وظیفه عمومی مراجعه داشته اند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده و روش جمع آوری اطلاعات سرشماری از کل جامعه آماری بوده در هر مورد از تحلیل با اسناد به تحلیلANOVA و آزمون F فیشر برای بررسی ارتباط بین مؤلفه های تحقیق استفاده و در ادامه تحلیل به بررسی معنی دار بودن شدت همبستگی بین دو متغیر از آزمون Tاستیودنت استفاده شده است سپس به بررسی و تحلیل مؤلفه اصلی به منظور بهبود انجام مأموریت با تأکید بر استفاده بهینه از سیستم های رایانه ای در وظیفه عمومی نظیر بررسی اثرات بکارگیری فناوری جدید در کارت های پایان خدمت و بررسی ایجاد بانک اطلاعات یکپارچه پرداخته است، در انتها پیشنهادها و راهکارهایی ارایه شده است.
2- 2- 1-4) ابوالحسن پور(1385) درپایان نامه کارشناسی ارشد به بررسی تأثیر بکارگیری سیستم های هوشمند در روانسازی ترافیک شهر اصفهان می پردازد. هدف این پژوهش ارایه روشی برای ارزیابی کارایی این سیستم در روانسازی ترافیک شهر اصفهان بوده و آمارگیری در سه منطقه: هسته مرکزی، رینگ دوم و رینگ سوم در شهر اصفهان انجام شده است. نتایج نشان داد که با نصب سیستم هوشمند، میانگین تأخیر به ازای هر وسیله نقلیه در تقاطع رینگ اول 2/11درصد و در تقاطع رینگ دوم 7/ 27درصد و در تقاطع رینگ سوم 7/29 درصد کاهش داشته است. که با محاسبه مجموع زمان تأخیر وسایل نقلیه و محاسبه ارزش ریالی زمان تلف شده شهروندان در صفوف ترافیک و سایر تبعات افزایش زمان تأخیر و مقایسه با هزینه های ایجاد و نگهداری و بهره برداری سیستم های حمل و نقل هوشمند، می توان منافع این سیستم ها را نسبت به سیستم های قدیمی کنترل ترافیک را به وضوح مشاهده نمود.
2- 2- 1-5) رضادوست (1378) درپایان نامه کارشناسی ارشد به ارزیابی عملکرد دفاتر خدمات پلیس+10(دولت الکترونیک) در زمینه صدور گذرنامه شهر تهران می پردازد. هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد دفاتر خدمات پلیس+10(دولت الکترونیک)، بهره گیری از این دفاتر و بررسی روند صدور گذرنامه در شهر تهران می باشد. موضوعات دولت الکترونیک، مفاهیم مربوط به سیستم ها و همچنین کیفیت خدمات و ارزیابی عملکرد نیز مورد بحث بوده است. محقّق در فصل سوّم به روش اجرایی تحقیق پرداخته است که روشی از نوع توصیفی، پیمایشی و اسنادی است. جامعه آماری افسران کارشناس، کاربران اداره گذرنامه و افسران اخذ مدارک (کنترل مدارک) در دفاتر خدماتی پلیس+10و نمونه آماری آن به صورت تمام شماری شامل120 نفر است. ابزار جمع آوری اطلاعات استفاده از پرسشنامه بوده، که تحقیق در شهر تهران انجام گرفته است. فرضیه اصلی تحقیق تأثیر عملکرد دفاتر خدمات پلیس+10 در روند صدور گذرنامه در سه محور سرعت، دقتّ، صحت و ضریب ایمنی را بررسی نموده است، که فرضیه اصلی و فرضیه های اول و دوم فرعی مورد تأیید قرار گرفته و فرضیه سوم فرعی که از بعد صحت و ضریب ایمنی بوده مورد تأیید قرار نگرفته و رد شده است. نتیجه حاصله اینکه عملکرد دفاتر خدماتی پلیس+10 در روند صدور گذرنامه مطلوب بوده و این امر باعث افزایش سرعت و دقتّ در روند صدورگذرنامه و باعث کاهش ایمنی، صحت در صدور گذرنامه شده است. در پایان پیشنهاد هایی ارایه نموده است.
2- 2- 1-6) فقیه (1386) درپایان نامه کارشناسی ارشد به بررسی آسیب های طرح جامع بر روند صدور گذرنامه از نظر (اطلاعاتی- امنیتی) می پردازد. هدف این پژوه شناخت آسیب های اطلاعاتی و امنیتی موجود طرح در روند صدورگذرنامه بیان می گردد، محقق به دنبال شناخت آسیب های روند صدور گذرنامه بوده و سؤال خود را این گونه مطرح می نمایدکه، آیا بین فرایند سیستم گذرنامه در حوزه فناوری اطلاعاتی و ارتباطی آسیب پذیری امنیتی وجود دارد؟ در این رابطه مباحث مربوط به دولت الکترونیک، کنترل ارتباطات، سرحدات سیاسی و امنیتی مرز و موانع صدور گذرنامه، آسیب پذیری شبکه های رایانه ای، تاریخچه گذرنامه و انواع آن، طرح جامع، زیر سیستم های طرح جامع گذرنامه و مدیریت امنیت فناوری اطلاعات به عنوان مبانی نظری مطرح و در نظر گرفته شده است.
پژوهش از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش پیمایشی، تحلیلی است. جامعه آماری آن مدیران و نخبگان ناجا بود و با استفاده از مصاحبه منظم حضوری و پرسشنامه و از آزمون ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن به منظور بررسی فرضیات تحقیق استفاده گردیده و نتایج حاصله از یافته های تحقیق گویاست که بین آسیب های موجود و فرایند صدور گذرنامه در طرح جامع رابطه معنا دار وجود دارد و نیز پیشنهاد گردیده است، توانمندی ها، تمهیدات حفاظتی و آموزش افزایش یافته و نسبت به شناسایی افراد مستعد و راه اندازی سامانه طبقه بندی شده اقدام گردد.
2- 2- 1-7) منصوری (1388) درپایان نامه کارشناسی ارشد به بررسی نقش فناوری اطلاعات بر عملکرد پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجامی پردازد. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین استفاده از فناوری اطلاعات و کنترل و نظارت در اماکن عمومی است. در این تحقیق محقّق به سیر تاریخی توسعه جوامع بشری پرداخته که در تمام این دوران از عصر حجر تا عصر اطلاعات استفاده از نرم افزار (فکر و اندیشه) برای به خدمت گرفتن منابع و سخت افزارهای موجود و ایجاد تغییر در آن ها به منظور فراهم ساختن شرایط زندگی راحت و کم دغدغه، همواره مورد نظر بوده است. تشکیلات پلیس نیز که با سه مقوله و هدف، پیشگیری، کشف جرم، ارائه خدمات انتظامی به مردم شکل گرفته جهت رسیدن به این مهم باید از همه توان بالفعل و بالقوه خود بهره گیری نموده و لزوم استفاده از فناوری اطلاعات را در اولویت اول خود قرار دهد. در فصل دوم مبانی نظری از تاریخچه، محاسن، معایب، سازمان، مکانیزه کردن ناجا به فناوری، اجرای طرح امام علی(ع)، پلیس نظارت بر اماکن عمومی، سند راهبردی فناوری اطلاعات، چشم انداز 20 ساله کشور، اصل 44 قانون اساسی و… بیان شده است. پژوهش از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی، پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان اداره نظارت بر اماکن عمومی استان کرمان، تعداد 72 نفر که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 60 نفر تعیین گردیده و با استفاده از مصاحبه منظم حضوری و پرسشنامه محقق ساخته مطالب گردآوری و در فصل چهارم نیز با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون به منظور بررسی فرضیات تحقیق استفاده گردیده است. نتایج حاصله از یافته های تحقیق گویای این مطلب است که لزوم استفاده از فناوری اطلاعات مبنی بر افزایش توان اطلاعاتی امنیتی، افزایش نظارتی و افزایش بررسی صلاحیت ها (دقّت، سرعت، صحت) رابطه معناداری وجود دارد. در فصل پنجم نیز پیشنهادهای تحقیق و … قید شده است.
2- 2- 1-8) بوستانی (1388) درپایان نامه کارشناسی ارشد به بررسی نقش بانک های اطلاعاتی در پی جویی متهمین متواری پلیس آگاهی تهران بزرگ می پردازد. هدف این پژوهش ارزیابی نقش بانک ها و سامانه های اطلاعاتی در پی جویی متهمین متواری درپلیس کشف جرایم تهران بزرگ است. محقّق در این پژوهش اشاره می دارد، نقش و گسترش روز افزون اطلاعات، نیاز سازمان ها را به ذخیره سازی، امکان بازیابی و بهره گیری از اطلاعات و قابلیت استفاده در خدمت رسانی سریع به مشتریان را باعث شده، سازمان ها به فکر ایجاد سامانه هایی به این منظور باشند. سامانه ها در این تحقیق بانک اطلاعاتی نام گرفته است. وجود تعداد قابل توجه متهمین فراری در سال 1378در تهران بزرگ و مشکلات کارآگاهان در دستیابی به اطلاعات این بانک ها محقق را بر آن داشته تا به تحقیق در خصوص نقش بانک های اطلاعاتی در پی جویی متهمین فراری تهران با استفاده از نظرات متخصصان امر به روش توصیفی و تحلیلی و مطالعه اسنادی و کتابخانه ای پرداخته و فرضیه های پژوهش محقّق در این تحقیق به نقش بانک های اطلاعاتی به منظور برنامه ریزی و موفقیت کارآگاهان در پی جویی و کشف و تأثیر قابل توجه آن مورد توجه قرار گرفته است.
از طرفی با طرح چهار محور اصلی، مؤثرترین بانک های اطلاعاتی، میزان آشنایی کارآگاهان و مهمترین مشکل استفاده از بانک های اطلاعاتی و میزان دسترسی کارآگاهان به بانک ها را طرح نموده و ارزیابی پس از نظرسنجی و بررسی نظرات 101 نفر از کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ به عنوان جامعه آماری، اطلاعات گردآوری شده با استفاده از آزمون های T یک گروهی و روش های مربوطه تجزیه و تحلیل، که نتایج حاصله حاکی است: مؤثرترین بانک اطلاعاتی را ثبت احوال که یک بانک برون سازمانی است شناخته و مهمترین مشکل را در عدم امکان دسترسی کار آگاهان به این گونه بانک های اطلاعاتی عنوان نموده است. در پایان با توجه به نقش و اهمیّت بانک های اطلاعاتی در پی جویی متهمین فراری، به منظور رفع موانع و مشکلات بهره مندی کارآگاهان از این بانک ها راهکارها و پیشنهادهایی ارایه شده است.
2-2-1-9) طالبیان (1390) درپایان نامه کارشناسی ارشد به تبیین فرایند تشکیل ابر اطلاعاتی پلیس می پردازد. هدف این پژوهش تبیین تشکیل ابر اطلاعاتی پلیس است تا پلیس توانایی اجرای راهکارهای علمی و کاربردی را برای مدیریت و هدایت جامعه جرم بدست آورد و یا به عبارتی پلیس احاطه کاملی بر سیر تکوین جرم و اشرافی تام بر مجرمین داشته باشد. همچنین محقق در این پژوهش با اشاره به تنوع منابع ومحصولات اطلاعات در شبکه وب، ضعف وناکارآمدی برخی موتورهای کاوش در جستجوی اطلاعات دقیق و مرتبط، همچنین ضرورت انسجام علمی اطلاعات و تحلیل منطقی آنها برای کشف جرم، نیاز مبرم کاربران به الگوها و قالبهای استاندارد برای جستجو و بازیابی سریع و دقیق اطلاعات پرداخته است. پژوهش از نظر نوع و هدف کاربردی، واز نظر روش و ماهیت توصیفی تحلیلی است. فلذا فرضیه ای برای آن در نظر گرفته نشده است شالوده تحقیق بر اساس تبیین ابر اطلاعاتی پلیس پایه ریزی گردیده و بااتکا به مبانی تظری تحقیق از دیدگاه صاحب نظران نظام داده شده است. جامعه آماری شامل 190 نفر از دو بخش فرماندهان ،مدیران و کارشناسان ارشد اطلاعاتی، و کارشناسان ارشد فن آوری اطلاعات در ستاد ناجا می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 127 نفر تعیین و پرشنامه بر مبنای طیف لیکرت تهیه و در تجزیه تحلیل اطلاعات و داده های حاصله ازروش کمی ،کیفی و آماری خصوصا نرم افزار (spss) بهره گرفته شده و در نهایت پایایی آن با 876/0تایید گردیده ، در نهایت محقق ضمن نتیجه گیری و پاسخ به سوالات مطرح شده با عنایت به لزوم وجود ابر اطلاعاتی برای ناجا پیشنهادات لازم در راستای تشکیل آن مطرح ودر آخر نیز الگویی به عنوان مسیر نیل به ابر اطلاعاتی مطلوب برای پلیس طراحی و ارائه شده است.
2-2-1-10) جهانشیری (1390) پایان نامه کارشناسی ارشد به اولویت گذاری عوامل موثر بر مدیریت سامانه های اطلاعاتی ناجا می پردازد. هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر برمدیریت سامانه های اطلاعاتی ناجا و اولویت گذاری این عوامل بوده محقق با اتکا به مبانی نظری، در بخش های مختلف ائم از وظایف و ماموریت های سازمانی فن آوری اطلاعات و سامانه های اطلاعاتی، دانش فن آوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی، امنیت اطلاعات، سخت افزار و نرم افزار را عنوان نموده است. پژوهش از نظر نوع وهدف کاربردی و با ماهیت توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری 190 نفر از کارشناسان حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات همچنین خبرگان، فرماندهان و… را شامل می شود که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 127 نفر تعیین گردیده است. ابزار گرد آوری اطلاعات، پرسشنامه است و در نهایت نتیجه گیری از عوامل مورد نظر به گونه ای است که به ترتیب اولویت تجهیزات سخت افزاری، امنیت اطلاعات ، دانش فن آوری مدیران ، برنامه های نرم افزاری و فرهنگ سازمانی بر مدیریت مناسب سامانه های اطلاعاتی ناجا موثر بوده اند و قابلیت اولویت گذاری را دارند . در نتیجه گیری ضمن تشریح فرضیات تأیید شده ، پیشنهادها و راهکارهایی نیز ارائه گردیده است .
2-2-2) تحقیقات برون سازمانی :
در ادامه مطالعات درراستای تحقیق با مراجعه به بخش منابع موجود در حوزه کتابخانه ملّی ایران، پژوهشکده علوم و فناوری اطلاعات، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و علمی دیگر چند تحقیق در بحث تأثیر فناوری اطلاعات و بانک های اطلاعاتی در دانشگاه های دیگر مشاهده شده است، لذا ذکر جزئیات آنها و البته در صورت نیاز با تشریح کاملتر در این تحقیق خالی از لطف نبوده، و حتی به نظر می رسد به غنای این تحقیق نیز خواهد افزود، لذا به چند نمونه در ذیل اشاره می شود:
2- 2- 2-1) فلاح همت آبادی (1382) درپایان نامه کارشناسی ارشد به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر مسائل ساختاری سازمانی و رسمیت سازمانی(مطالعه موردی، شرکت همکاران سیستم) می پردازد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر فنآوری اطلاعات بر مسائل سازمانی و رسمیت سازمانی از جمله حذف واحد ها و دوایر مختلف در سازمان می باشد. در این تحقیق اشاره شده نرم افزار به کمک سازمان می آید تا با نگهداری سوابق اطلاعاتی و اطلاعات جدید، نیازهای مختلف سیستم را برآورده سازد. در ادامه این پژوهش آمده است، واحدهای تابعه هرچند بیشتر باشند باعث افزایش پیچیدگی می شود. ولی با حضور شبکه که محدودیت های جغرافیایی و مکانی را از بین می برد، افراد کمتری می توانند در این واحدها به صورت ثابت فعالیت کنند و بقیه از طریق شبکه از واحد اصلی و مرکزی سازمان با این واحد ها در ارتباط باشند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین فناوری اطلاعات و عدم تمرکز مدیران میانی، بین فناوری اطلاعات و کاهش رسمیت سازمانی و بین فناوری اطلاعات و تمرکز مدیران عالی رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد، نگارنده می افزاید: با وجود اینکه فناوری اطلاعات صراحتاً به بحث عدم تمرکز در سازمان ها اشاره دارد ولی تصمیمات استراتژیک به نوعی است که فناوری اطلاعات با همه رشد و توسعه که در چند سال اخیر داشته، هنوز نتوانسته بر تصمیم گیری مدیریت عالی در بعد استراتژیک، نقش خاصی را ایفا کند. در حقیقت طوری است که مدیر عالی تا حدود زیادی خود به تنهایی، تصمیم نهایی را اخذ می کند.
2- 2- 2-2) شریفی (1382) در پایان نامه کارشناسی ارشد به بررسی رابطه بین استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت و بهبود نظام بانکی پرداخته است. هدف این پژوهش بررسی سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر فرآیند تصمیم گیری، کارایی و اثربخشی مدیران در واحدها و مؤسسات بانکی است و رابطه بین استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت و بهبود نظام مدیریت بانکی را مورد ارزیابی قرار می دهد، نتیجه اینکه بین استقرار سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و بهبود نظام مدیریت بانکی رابطه معناداری وجود دارد و با استقرارسیتم های اطلاعاتی مدیریت کنونی بهبود نیافته است. بین استقرار سیستم اطلاعاتی مدیریت و بهبود نظام مدیریت اداری و مالی رابطه مستقیم وجود دارد که در اینجا بهبود حاصل نشده است. به طور کلی استقرا سیستم های اطلاعاتی مؤثر واقع نشده است.
2- 2- 2-3) شریفی پور (1383) در پایان نامه کارشناسی ارشد به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و رشد بانک های اطلاعاتی در جهت حمایت از تصمیم گیری ها در شرکت های بیمه می پردازد. هدف این پژوهش شناخت اثر فناوری اطلاعات و رشد بانک های اطلاعاتی بر تصمیم گیری در شرکت های بیمه شهر تهران است. با توجه به نتایج به دست آمده سطح فناوری اطلاعات در شرکت های بیمه در حد متوسط و تأثیر آنها در مدیریت و تصمیم گیری نیز در حد متوسط است و همچنین فناوری مذکور در دریافت اطلاعات دقیق، مرتبط و به هنگام برای تصمیم گیری نیز در حد متوسط است. ضمناً رشد بانک های اطلاعاتی موجود در شرکت های بیمه به صورت قوی (متوسط به بالا) باعث ارتقاء سطح تصمیم گیری خواهد شد.
2- 2- 2-2) مقدم آریایی (1388) درپایان نامه کارشناسی ارشد به بررسی فناوری اطلاعات، امکانات، فرصتها و چالشها می پردازد. محقق به تشریح فناوری اطلاعات در چند سال اخیر و توجه دولت و بخش خصوصی به دلیل کاربرد آن در تمامی علوم مختلف و جوانب متفاوت زندگی پرداخته و اشاره می دارد باید امکانات موجود و آنچه را لازم است، بشناسیم و به فرصت ها وچالش های موجود در اینراه آگاه باشیم. هدف این پژوهش مطالعه تجربیات و نحوه رویکرد کشورهای دیگر در بکار بستن فناوری در عرصه های مختلف راه کارهای مناسب برای کشور به منظور پیاده سازی تجربیات به دست آمده است. این پروژه سعی در ارایه و تحلیل رویکردهای مختلفی دارد که توسط کشورها به عنوان راهبرد مالی در کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات اتخاذ شده است. مطالعات و بررسی ها مؤید محوریت یافتن فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه توسعه ملّی کشورهای مختلف اعم از کشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه بوده و روند توجه به این مقوله نمایانگر شتابی روزافزون دراین راستا است، جامعه اطلاعاتی یکپارچه نتیجه استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات است.
2- 2- 2-5) صحراگرد جهرمی (1384) درپایان نامه کارشناسی ارشد به بررسی تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمان در سازمان اقتصادی کوثر(از دیدگاه مدیران) می پردازد. محقق هدف اصلی از تحقیق را چنین بیان می دارد که: ما در عصری زندگی می کنیم که عصر اطلاعات نام داشته و از ویژگی های این عصر تغییرات شدید و پیش بینی نشده آن است. سازمان ها برای بقاء و ادامه حیات در این دنیای پیچیده نیازمند کسب اطلاعات صحیح و کافی و در زمان مناسب هستند، که بتوان سازمان ها را یاری نمود و آن هم فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی است که به مسئله ای اجتناب ناپذیر تبدیل شده و سازمان ها چاره ای جز روی آوردن به آنرا ندارند. به طور کلی در این تحقیق به بررسی تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمان از دیدگاه مدیران پرداخته، از بین ابعاد بهره وری سه بعد سرعت انجام کار، روش های انجام کار و هزینه های سازمان انتخاب شده و در قالب فرضیات تحقیق به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر این ابعاد پرداخته شده است. برای بررسی فرضیات تحقیق از روش های مختلف میدانی مانند مصاحبه و پرسشنامه استفاده و داده های بدست آمده از جامعه آماری با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و آزمودنهای آماری مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده از بررسی های میدانی، درسازمان اقتصادی کوثر هر سه فرضیه تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد مورد تأیید قرار گرفته است. در واقع می توان گفت، که بکارگیری فناوری اطلاعات در افزایش سرعت انجام کار، بهبود روش های انجام کار، کاهش هزینه های سازمان و به طورکلّی بر افزایش بهره وری سازمان مؤثر است.
2-2-3) تحقیقات خارج از کشور:
2- 2- 3-1) با بررسی سوابق و جستجو در سایت های اینترنتی در خصوص موضوع تحقیق یعنی تاثیر مدیریت تبادل اطلاعات بر فرایند کشف جرم انجام نشده بود، اما مقاله و گزارش جان پیک،ژوئن 2008،(1387ه.ش) با عنوان« مرکز ملّی اطلاعات جنایی» با حمایت استیون افترگود گردآوری شده است و ذکر جزئیات از این موضوع و البته توضیحی مختصر درباره این مرکز، در این تحقیق با توجه به شباهت آن با تبادلات اطلاعات پلیس آگاهی ناجا خالی از لطف نبوده و حتی لازم به نظر می رسد.
در این تحقیق آمده است، مرکز ملّی اطلاعات جنایی توسط اداره تحقیقات فدرال ایالت متحده آمریکا اداره می شود و ضمن معرفی و نقش مرکز ملّی اطلاعات جنایی به توضیح در خصوص وظایف بخش سرویس های اطلاعات قضایی جنایی مانند: ثبت اطلاعات مربوط به سابقه جزایی، فراریان، اموال مسروقه ،افراد گمشده و … نیز پرداخته، و اشاره می نماید این اطلاعات قابل دسترسی برای پلیس فدرال، دولت، و مأمورین اجرایی محلی ودیگر نهادهای قضایی جنایی، به صورت شبانه روزی است. هدف از ایجاد سیستم مرکز ملّی اطلاعات جنایی آماده کردن یک پایگاه داده رایانه ای برای دسترسی آسان نهادهای جنایی، قضایی جهت انجام تحقیق و نیز برای ارایه سریع اطلاعات در سیستم از دیگر نهاد های قضایی درباره جرایم ومجرمین است. این اطلاعات به نهاد های مجازقضایی و جنایی کمک می کند و مرتبط با اهداف نیروهای مجری قانون (افرادپلیس) می باشد.
همه رکوردها (سوابق) در مرکز ملّی اطلاعات جنایی به روش های مناسب تکنیکی، فیزیکی واداری(اجرایی) مانند: استفاده از قفل، آژیر های خطر، رمز های عبور و یا رمزدار کردن ارتباطات داده ای از دسترسی غیر مجاز حفاظت شده اند و از طریق محدود کردن دسترسی تنها به افرادی که نیاز به اطلاعات(آگاهی) برای اجرای وظایف رسمی شان دارند، اجازه ورود به شبکه داده می شود.
سوابق نگهداری شده در سیستم، با طبقه بندی کاربران و اهداف کاربردی آن ها مثل: اطلاعات در فایل های مرکز ملّی اطلاعات جنایی با اجازه رسمی مقامات رسمی مجاز دولت فدرال، نهاد های قضایی جنایی در50ایالت دیگر، منطقه نظامی کلمبیا، پورتوریکو، سرزمین های تحت مالکیت آمریکا مبادله می شود. به علاوه داده های محتوای فایل های مورد نیاز مختلفی هستند، مثل: فایل خودرو های مسروقه، اسلحه مسروقه، کالاهای مسروقه، قایق های مسروقه، افراد تحت پیگرد(فراریان)، سوء پیشینه، گروه جنایتکاران، اعضای سازمان های تروریستی، افراد گمشده(فقدانی)، اجساد مجهول الهویه و فایل اوراق بهادار این اطلاعات ممکن است در دسترس پلیس سوار سلطنتی کانادا نیز باشد. اطلاعات سوابق جنایی نیز برای نهاد های قضایی غیرجنایی برای استفاده در موارد مربوط به صدور حکم، استخدام دولتی و محلی یا سایر کاربرد ها نیز منتشر می شود. اما تنها در جایی که انتشار آن توسط قانون ایالتی یا فدرال مجاز باشد و دادستان کل ایالت متحده آمریکا نیز موافق باشد
2- 2- 3-2) هولگرسون ،(2005م/1384ه.ش) «عملکرد فناوری سامانه های اطلاعاتی در پلیس سوئد» تحقیقات وی نشان دهنده عملکردهای متفاوتی بود که مأمورین پلیس در حین انجام کار از خود نشان می داده اند. با در نظر گرفتن تعداد افراد فعال در حوزه مسائل مربوط به فناوری اطلاعات در سازمان پلیس،و میزان سرمایه گذاری صورت گرفته در توسعه سامانه های فناوری اطلاعات در قالب خرید، آموزش،پشتیبانی، و نظارت این طور نتیجه گرفته است، که از نظر تصمیم گیرندگان سطوح بالا سامانه های اطلاعاتی عامل مهمی در موفقیت به شمار می رود. اما با وجود این نقش مهمی که در محیط های کاری مختلف ایفا می کنند، هنوز از قابلیت ها و امکانات آن به طور کامل بهره برداری نمی شود. وی عوامل متعددی را در حوزه کار پلیس شناسایی کرده است، که بر سامانه های اطلاعاتی استفاده شده در محیط کار تأثیر منفی می گذاشتند. و بعضی می توانند مانع توسعه و بکارگیری سامانه های اطلاعاتی در محیط کار شوند. هولگرسون به وجود شش عامل اشاره می کند که بر استفاده کامل از امکانات فناوری اطلاعات تأثیر گذار هستند:
طراحی سامانه های فناوری اطلاعات بیشتر در جهت پشتیبانی از سامانه کنترل دیوانی و اداری صورت گرفته است، نه حوزه کار پلیس.

Share