فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات

– ایجاد فضاهای متنوع مناسب برای سنین مختلف با تاکید بر فضاهای چندمنظوره
– ایجاد کاربری‌های متناسب با نیاز محله و در جهت ارتقاء فعالیت‎های فرهنگی و هنری
سیما و منظر متنوع برای توسعه روابط اجتماعی
– استفاده از الگوهای متنوع فضاهای جمعی، در عین توجه به یکپارچگی
– توجه به خط آسمان و هویت ایرانی ـ اسلامی با استفاده از المان‌های فرهنگی جذاب
– استفاده از عناصر طبیعی در ترکیب با فضاهای عمومی با ترکیب نور و سایه
3-3-7-منابع :
آلتمن، ایروین (1382)، “محیط و رفتار اجتماعی، خلوت، فضای شخصی، قلمرو و ازدحام”، ترجمه: علی نمازیان، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
الکساندر، کریستوفر و چرمایف، سرج (1371)، “عرصه‌های زندگی جمعی و زندگی خصوصی (به جانب یک معاری انسانی)”، ترجمه: منوچهر مزینی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
پورجعفر، محمدرضا، محمودی نژاد، هادی، رفیعیان، مجتبی و انصاری ، مجتبی (1387). “ارتقاء امنیت محیطی و کاهش جرائم شهری با تأکید بر رویکرد CPTED”، تهران، نشریه بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، جلد 19 ، شماره 16.
پور جعفر، محمدرضا.محمودی نژاد، هادی، (1388). ” طراحی شهری و سرمایه اجتماعی در فضاهای شهری”، انتشارات هله، تهران
دانشپور، سید عبدالهادی. چرخچیان، مریم (1386)، “فضاهای عمومی و عوامل مؤثر بر حیات جمعی”، فصلنامه علمی پژوهشی باغ نظر، دوره 4، شماره 7
طالبی، ژاله،(1383).” روابط اجتماعی در فضاهای شهری”، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره24، زمستان83.
عینی فر، علیرضا (1379)، “عوامل انسانی ـ محیطی مؤثر در طراحی مجموعه‌های مسکونی”، مجله هنرهای زیبا، شماره 8، انتشارات دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا، تهران.
قرائی, فریبا. (1383.) “نقش خصوصیات کالبدی در افزایش تعاملات اجتماعی و ایجاد حس جامعه محلی.” تدوین توسط سیمین محقق و علی نیاکان. همایش توسعه محله ای، توسعه فضایی و کالبدی محله{2} (دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران),
گیدنز، آنتونی (1378)، “جامعه شناسی”، ترجمه: منوچهر صبوری، نشر نی، تهران.
لقایی، حسنعلی، محمدزاده تبتکانلو، حمیده(1378)، مقدمه ای بر مفهوم توسعه شهری پایدار و نقش برنامه ریزی شهری، فصلنامه هنرهای زیبا، شماره 6، صص 32-43
لنگ، جان،(1386)، “آفرینش نظریه معماری (نقش علوم رفتاری در محیط) “،، ترجمه عینی‌فر، انتشارات دانشگاه تهران. تهران.
لینچ، کوین ، (1383)، “سیمای شهر”،، ترجمه مزینی ، انتشارات دانشگاه تهران. تهران.
مدنی پور ، علی. (1389). “فضاهای عمومی و خصوصی شهر” مترجم: فرشاد نوریان، انتشارات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران ـ زمستان 89.
هال، ادوارد. تی(1376)، “بعد پنهان”، ترجمه: منوچهر طبیبیان، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
هودسنی، هانیه (1384). “بهبود ساختاری-فضایی محلات شهری در چارچوب توسعه محله ای پایدار”. دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
Argyle, M . Dean, J. (1965). “ Eye-contact, distance and affiliation” . Sociometry 28:289-304,
Bassani, C., 2007. Five dimensions of social capital theory as they pertain to youth studies. Journal of Youth Studies, 10 (1), 17–34.
Gehl, J. (1987). “The life between buildings” New York: Van Nostrand Reinhold.
Hall, E, T. (1976) “The Silent Language”, Greenwich Conn.: Fawcett.

Share