فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات

الف ) سیستم رایانه ای
هر نوع دستگاه یا مجموعه‌ای از دستگاه های متصل سخت افزاری ـ نرم افزاری است که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار داده عمل می‌کند.
ب ) سیستم مخابراتی
هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاه ها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات بین یک منبع (فرستنده،‌منبع نوری ) و یک گیرنده یا آشکار ساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی بوسیله پروتکل هایی که برای گیرنده قابل فهم و تفسیر باشد.
ج ) داده رایانه ای
داده به آن دسته از ورودیهای خام گفته می‌شود که برای پردازش به رایانه ارسال می گردد.
د )فیشینگ
عبارت است از بدست آوردن اطلاعاتی مانند رمز عبور- شناسه عبور و جزئیات کارت اعتباری با جا زدن خود به عنوان یک منبع قابل اعتماد
هـ ) جرایم رایانه‌ای
عبارت است از استفاده غیر مجاز از فن آوری رایانه‌ای برای بدست گرفتن اطلاعات شخصی حساس و همینطور اطلاعات محرمانه سازمان ها
مبحث اول : جرایم و مجازاتها
گفتار اول : دسترسی غیرمجاز به داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی و تحصیل غیر قانونی داده ها :
ماده 1:«هرکس به طور غیر مجاز به داده ها یا سازمانهای رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده دسترسی یابد، به حبس از نودو یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5000000ریال) تا بیست میلیون ریال (20000000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
دسترسی غیر مجاز از جمله جرائم خاص رایانه ای می باشد که در محیط سایبر به وقوع می پیوندد. به همین دلیل آن را در زیر مجموعه جرائم رایانه ای صرف (محض) نیز قرار می‌دهند. دسترسی غیر مجاز در میان جرائم رایانه ای – خصوصا جرائم رایانه ای صرف – جرمی زاینده یا مادر تلقی می شود ؛ زیرا دارای نقشی موثر در وقوع سایر جرائم رایانه ای می باشد. در برخی موارد دسترسی غیر مجاز عامل تسهیل کننده در وقوع سایر جرائم رایانه ای (و حتی جرائم سنتی) است و در برخی موارد دیگر به عنوان مقدمه ارتکاب جرم تلقی می شود بدین شرح که خود این جرم دروازه ورود به دیگر جرایم می باشد و مشابه آن ورود به عنف به ملک دیگری و ارتکاب به سایر جرایم مثل سرقت و تخریب می باشد.. از بعد آماری، چه از نظر میزان وقوع و چه از نظر میزان خسارات در سطح بالایی قرار دارد.
در دسترسی غیر مجاز می بایست صرف دسترسی غیر مجاز جرم باشد ؛ زیرا علاوه بر تجاوز به محرمانگی داده ها و سیستم های رایانه ای، امنیت داده ها و سیستم های رایانه ای نیز در معرض تهدید قرارمی گیرد. در واقع دلیل جرم انگاری دسترسی غیر مجاز، تعرض به محرمانگی و امنیت سیستم ها وداده های رایانه ای است. منظور از محرمانگی داده ها و سیستم های رایانه ای، مصون بودن آنها از هر گونه افشا، کسب اطلاع، رویت، مداخله، بررسی یاتجزیه و تحلیل در عملکرد یافعالیت پردازشی و منظور از امنیت داده ها و سیستم های رایانه ای، مصون بودن تمامیت و صحت داده ها و سیستم های رایانه ای از تعرض می باشد. باجرم انگاری دسترسی غیر مجازسعی برآن بوده که ضمن ایفای نقش بازدارندگی، میزان وقوع آن کنترل شده و در صورت امکان کاهش یابد. کنترل یاکاهش دسترسی غیرمجاز، تاثیری مستقیم درتامین امنیت و نظم درعرصه سایبر دارد که این خود نوید دهنده رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات میباشد.
ماده 1:«هر کس به طور غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه‌ای یا مخابرتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است، دسترسی یابد، به حبس از نود ویک روز تا یک سال یا جزای نقدی از (پنج میلیون (5000000ریال تا بیست میلیون (20000000)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
شرح و توضیحات ماده 1:
1-عنوان جرم، دسترسی غیرمجاز می‌باشد. این عنوان، به صورت عام مطرح شده است. به نحوی که عناوین یامفاهیم دیگری نظیر ورود غیر مجاز، دستیابی غیر مجاز را هم در بر میگیرد. علاوه بر دسترسی غیرمجاز، تحصیل داده ها بر اساس ماده مذکور، جرم انگاری شده است که شامل تصاحب عین داده یا کپی برداری از آن می شود.
2-هدف جرم در دسترسی غیر مجاز، داده ها و سیستم های رایانه ای می باشد. همچنین سیستم ها شامل سیستم های رایانه ای ومخابراتی است. هر چند ازیک نظر سیستم های رایانه ای (با در نظر گرفتن معنایی عام برای آنها) شامل سیستم های مخابراتی (نوین و دیجیتالی) نیز می‌گردد. ممکن است دسترسی به سیستم به معنای دسترسی بهداده نیز باشد لکن همیشه چنین نیست، زیرا در برخی موارد علی رغم دسترسی به سیستم می بایست به صورت جداگانه به داده دسترسی یافت (خصوصا درمواردی که دسترسی به سیستم مجاز باشد ولی دسترسی به داده های موجود در آن غیر مجاز).
3-دسترسی بدون مجوز می بایست همراه با نقض تدابیر ایمنی و حفاظتی باشد و الا نمی توان عمل را جرم دانست. در واقع سیستم های بدون محافظ ازحمایت کیفری خارج شده اند. دلیل این امر آن است که در راستای پیشگیری ازجرم داده ها و سیستم های داده های خویش را ایمن نمایند. بعلاوه معمولا دسترسی غیرمجاز به سیستم های ایمن دارای خطرات جدی است.
4-منظور از تدابیر ایمنی و حفاظتی کلیه روشهای فنی –مهندسی، اعم از سخت افزاری یانرم افزاری اتخاد شده برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز می باشد و منظور از نقض این تدابیر کلیه اقداماتی است که درنتیجه آن تدابیر مزبور مستقیما (مانند گذر از دیواره آتش سیستم یا یافتن کلمه عبور) و یا به طور مستقیم (مانند ورود به سیستم از طریق دربهای پشتی) نقض می شوند.
5-منظور از دسترسی اعم است از تحت کنترل قرار دادن، نظارت و یادر اختیار گرفتن داده یا سیستم رایانه ای و یا استفاده از آنها با روشهای ویژه فنی – مهندسی اعم از اینکه صاحب، متصرف، دارنده یاذی حق را از اعمال حق نسبت به آنها باز دارد یا خیر. لذا حق دسترسی عبارت است از حق کنترل، نظارت یاتسلط بر داده یا سیستم و یاحق استفاده از داده سیستم رایانه ای همچنین حق خواندن یانوشتن داده از ابزارهای ذخیره ساز ازجمله این مصادیق است.
6-این جرم ازجرائم عمدی است، مرتکب می بایست عالماً و عامداً مرتکب جرم شود. لذا دسترسی از روی اشتباه یا بر حسب اتفاق رادر بر نمی گیرد. گاه دسترسی یافتن به سیستم به لحاظ اشتباه درمحاسبات ومربوط به سیستم می باشد. این موارد نیز از شمول دسترسی غیرمجاز خارج است. برای وقوع این جرم تنها سوء نیت عام کفایت میکند و نیازی به قصدخاص نمیباشد. به این دلیل این جرم از جرائم مطلق محسوب می شود.
7-مرتکب می بایست بدون مجوز به داده ها یا سیستم های رایانه ای یامخابراتی با نقض تدابیر حفاظتی دسترسی یابد. لذا در صورتی که مرتکب دارای مجوز در دسترسی یا تحصیل باشد عمل مجرمانه تلقی نمی شود. این مجوز ممکن است به طرق مختلف داده شود : گاه مجوز از سوی قانون و گاه بادستور قضایی و گاه به اجازه اشخاص حاصل می شود. ممکن است فرد در دسترسی یا تحصیل مجوز داشته باشد لکن برای دسترسی یا تحصیل تدابیر حفاظتی را نقض نموده باشد ؛ در اینصورت نیز عمل مجرمانه تلقی نمی شود. مگر این که عمل فرد به تنهایی واجد وصف مجرمانه باشد، مثل اینکه کیفیت نقض حفاظتی در حد تخریب تلقی شود.

Share