رشته حقوق

فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانلود پایان نامه

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان گسترده ترین سازمان در کشور باید خدمات یکنواخت و مطمئن را با سرعت و دقّت و صحت کافی به مردم عزیز ایران ارایه کند. حجم بالای خدمات مورد نیاز مردم از ناجاگستره جغرافیایی و استقراری پلیس، تنوع مأموریت ها وکثرت خدمت گیرندگان از پلیس، ضرورت استاندارد سازی روش ها و عملکرد پلیس، بهینه سازی ارایه خدمات با رعایت منزلت اجتماعی مردم، بهبود جریان اطّلاعات و زنده بودن سلسله اعصاب اطّلاعاتی سازمان ناجا، افزایش قدرت نظارت و کنترل و هدایت مدیریتی سازمان ناجا افزایش بهره وری یکپارچگی اطّلاعات رده ها، از دیگر عوامل رویکرد نیروی انتظامی به استفاده از فناوری اطّلاعات است که به لطف الهی در سال های اخیر در دستور کار اصلی پلیس قرار گرفته و در این راستا سعی گردیده تا تغییرات بینشی اساسی در کنار تغییرات سازمانی گسترده انجام پذیرد.
2-4-4-3-6) سابقه فناوری اطلاعات در ناجا:
طی دو دهه اخیر، معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات ناجا با درک اهمیّت برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی فناوری اطّلاعات، روش ها، مدل ها و سامانه های متعددی را در ناجا تولید، توسعه و عملیاتی نموده است. واضح است که هر یک از این روش ها، مدل ها و سامانه ها مطابق با شرایط تکنولوژی روز در ناجا تولید و توسعه پیدا کرده اند. ناجا در طی 18 سال پا به عرصه فناوری اطّلاعات نهاده است در این زمینه با صرف هزینه های هنگفت و استفاده از دانش متخصصین داخلی، ناجا را یکه تاز عرصه فناوری اطّلاعات نموده است و تأثیرات این جهش در جامعه قابل لمس و مشهود است. حال تاریخچه فناوری اطّلاعات در ناجا را می توان به سه نسل تقسیم بندی نمود:
نسل اول(از سال1370تا1379):
بعد از ادغام نیروی انتظامی درسال1370، اداره کل خدمات کامپیوتری با ترکیبی از کارشناسان و متخصصان رده های رایانه در سازمان های قبلی(شهربانی، ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی) زیر مجموعه معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا تشکیل گردید. و تا سال 1379 در حوزه تولید سامانه های کاربردی و سیستمی نمودن مأموریت ها و وظایف مختلف ناجا بیش از 90 سامانه در اداره خدمات کامپیوتری تهیه، طراحی و عملیاتی گردید. حوزه های مأموریتی و حوزه های پشتیبانی در رده های آگاهی راهور، انتظامی، اطلاعات، موادمخدر، آماد و بودجه، آموزش و … این سامانه ها بوده اند (دوماهنامه تخصصی فاوا, 20:1386).
با توجه به محدودیت های سخت افزاری در آن دهه تمامی این سامانه های فوق بصورت سینگل طراحی و تولید گردیده و بیش از 95% از سامانه ها مطابق با تکنولوژی روز کشور (فاکس پرو) تهیه شده بود و بصورت جزیره ای مورد استفاده قرار می گرفته است (گزارش عملکرد فاوا ناجا،اداره کل طرح وبرنامه, 1388).
نسل دوم (از سال1379 تا 1386):
نیروی انتظامی نیز به منظور توسعه کمی و کیفی ارائه خدمات به مردم با رویکرد بهره گیری از فناوری اطّلاعات پس از مطالعه پایه و بررسی کارشناسی اقدام به تهیه و اجرای 10 پروژه جامع (5 پروژه مأموریتی و 5 پروژه پشتیبانی با بیش از 250 زیر سامانه) در قالب طرح جامع مکانیزاسیون به نام پروژه امام علی (ع) نموده است. در این پروژه تدابیر تخصصی و مدیریتی لازم جهت هدایت، نظارت و کنترل مراحل مختلف طراحی و پیاده سازی پروژه ها اندیشیده شده است. در جهت رعایت ضوابط فنی یکسان و هماهنگ که امکان توسعه و یکپارچگی سازمان داده ها و تعامل بین سامانه ها را به نحو شایسته ممکن سازد. ملاحظات فنی و تخصصی در نظر گرفته شده است.
این سامانه ها دو معماری با متدولوژی مدیریت اطلاعات رایانه ای طراحی و تولید گردیده و بانک اطلاعاتی این سامانه ها اوراکل بوده و هدف از تولید اینگونه سامانه ها تامین نیاز اطلاعاتی مدیریت، تأمین نیازمندیهای خاص و موردی، انعطاف در گزارش گیری و تجمیع اطلاعات بوده است (گزارش عملکرد فاوا ناجا،اداره کل طرح وبرنامه, 1388).
نسل سوم(از سال 1386 تا کنون):
معاونت فناوی و اطّلاعات و ارتباطات ناجا با درک اهمیّت برنامه ریزی استراتژیک سامانه های اطلاعاتی، روش ها و مدل های متعددی را برای این منظور بررسی نموده و در همین راستا به یک رویکرد جامع به منظور کشف ارتباط بین اطلاعات سامانه ها، سنجش رفتار اطّلاعات، آنالیز و تحلیل هوشمند داده ها به منظور استخراج دانش و کمک به تصمیم گیری مدیران سازمان اقدام به طراحی و تولید دو سامانه (سامانه انبار داده) و (سامانه اطلاعات افراد) نموده است (گزارش عملکرد فاوا ناجا،اداره کل طرح وبرنامه, 1388).
2-4-4-3-7) ضرورت گسترش فناوری اطّلاعات و ارتباطات در ناجا:
ضرورت برخورداری از بانک های اطّلاعاتی یکپارچه و کارآمد در موضوعاتی مانند اطلاعات جمعیت،کنترل مجرمین، تشخیص هویت، گذرنامه، اتباع امورخارجه، شماره گذاری، صدور گواهینامه، کارت پایان خدمت و … در کنار ضرورت سرعت، دقتّ و صحّت در عملکرد پلیس از یک سو و نیاز به کاهش سطوح تماس مردم با پلیس در امور خدماتی جهت صیانت از کارکنان پلیس از سوی دیگر، بکارگیری و توسعه فناوری اطلاعات در ناجا را ضرورت ایجاب می نماید و به نظر میرسد، که رفتن به سمت بکارگیری فناوری اطّلاعات در مأموریت ها امروزه یک انتخاب نیست بلکه اجبار و ضروریست.
در بحث ضرورت استفاده از فناوری اطّلاعات در ناجا می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
توسعه کمی و کیفی ارائه خدمت به مردم. 2-واگذاری بخشی از خدمات به بخش خصوصی.
3-ابلاغ مأموریت به کارکنان از بالا به پایین. 4-امکان نظارت و کنترل بر ارائه خدمات.
5-تجمیع اطّلاعات و تبادل اطّلاعات بین پلیس ها. 6-ایجاد سرعت و دقّت و امنیت در تبادل اطّلاعات.
7-افزایش توانمندی پلیس و اقدامات پیشگیرانه در اجتماع.
8-تحقق پلیس الکترونیک به عنوان بخشی از دولت الکترونیکی1
اینترنت

مطلب مشابه :  تقسیم بندی

و
سرورهای
ناجی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید