فناناپذیری

فناناپذیری

به باور یونگ پیر خردمند، آنگاه پدیدار میگردد که آدمی نیازمند تصمیمگیری و برنامهریزی است که خود نیز قادر نیست به تنهایی این نیاز را برآورده سازد(مورنو،73:1376).
در همین زمان با پذیرفته شدن پند و پیشنهاد زال توسط رستم، خودآگاه و ناخودآگاه به اتحاد میرسند:
ببـــودند هـــر دو بـــــــران رایمــــــند سپهــــبد برآمــــــد بــــه بـــالا بلنـــــد
(فردوسی،746:1389،ب1237).
و نکتهی شگفت آن که زال خردمند در راستای کمک به فرزند و سرزمینش از پرورندهی خود، یعنی سیمرغ کمک میگیرد؛ سیمرغی که تنها مرغ داستانی شاهنامه است.
این مرغ در اوستا “مرغوسن” یعنی مرغ سن نام دارد؛ در حماسهی ملی ما با حیات زال رابطهی بسیاری دارد… سیمرغ در اوستا و ادبیات پهلوی موجودی خارقالعاده و عجیب است و در شاهنامه او را همواره چون یکی از عاقلترین افراد، آدمی صاحب فکر و تدبیر مییابیم(صفا،1389 :563-562). برخی پژوهشگران تاریخ اعتقاد دارند، در بدویترین لایههای اساطیر، خدایان قبل از اینکه نقش انسانی به خود بگیرند، معمولاً به شکل حیوان تجسم مییافتهاند.در نظر فرد بدوی، حیوان به مراتب از انسان اسرارآمیز به شمار میآمده است(شاله،39:1346). الیاده در توصیف این اهمیت ذکر میکند که در دیدگاه انسان بدوی، جانوران به منزلهی نیروهایی بودهاند که نه تنها بر رازهای زندگی و طبیعت، بلکه بر رازهای جاودانگی و فناناپذیری نیز آگاهی و اشراف غریزی داشتهاند(Eliade:1976,61).
در ادامهی داستان، زال همراه رستم و رخش با سه مجمر آتش به البرز کوه میرود:
از ایـــوان ســـــه مجمـــــر پر آتش ببرد برفتنــد بــــا او ســـه هشیـــار و گــــــرد
(فردوسی،746:1389،ب1238).
و پر سیمرغ را در مجمر، آتش میزند:
فســـونگر چـــــو بــر تیـــغ بالا رسیــــد ز دیبـــا یکـــی پــــر بـــــیرون کشیـــــد
ز مـــجــمر یکــــی آتشـــی بر فـــروخت بــــه بـــــــالای آن پر لخـــــتی بسوخــت
(همان،ب1240-1239)
پاسی از شب میگذرد، تا اینکه سیمرغ رخ رنجور و چشمان اشکبار زال را میبیند و حال و نیاز او را جویا میشود:
بـــــدو گفــــت سیمرغ، شاها چـه بــــود کـــه آمـــــد ازیـن سان نیـــازت بـــه دود؟
(همان،ب1246)
هنگامی که انسان از عوامل عادی برای بهبود وضعیت بحرانی در زندگی قطع امید میکند، به اسباب الوهی چنگ میاندازد. در تحلیل نمادهای اسطورهای، پرنده نماد تعالی است. و زال نیز با این پرنده- نماد برتر- پیوندی نزدیک دارد. زال در پاسخ به سیمرغ شرح واقعه میدهد، و خواستار چاره گری از او میشود:
چـــنین گفــت کیــن بد به دشمــن رساد کـــه بـــر مــــن رســــید از بـــد بــدنژاد
تــن رستـــم شیـــــردل خـــسته شـــد از آن خستگـــی، جـــان مـــن بستــه شـد…
(همان،ب1248-1247)
بــیامد بریـــن کـــــــشور اســـــــفندیار نکــــوبد همـــــی جـــز در کــــــــــارزار

Share