فقه اسلامی

فقه اسلامی

ـ در این دنیای نابود شدنی برای زندگی جاویدان آخرت، توشه برگیرید که شما را به زاد و توشه راهنمایی کردهاند، …، آگاه باشید! با دنیا چه میکند کسی که برای آخرت آفریده شده است؟ و با اموال دنیا چه کار دارد آن کسی که همه اموال او را مرگ میرباید و تنها کیفر حسابرسی آن بر عهده انسان باقی خواهد ماند (خطبه/157).
ـ شتاب پیش از توانایی بر کار، و سستی پس از به دست آوردن فرصت، از بی خردی است (حکمت/363).
ـ آن کس که کردارش او را به جایی نرساند، بزرگی خاندانش، او را به پیش نخواهد راند (حکمت/389).
ـ کسی که اعمالش (کردارش) او را به جایی نرساند، افتخارات خاندانش او را به جایی نخواهد رسانید (حکمت/23).
ـ چیز اندکی که با اشتیاق تداوم یابد، بهتر از فراوانی است که رنجآور باشد (حکمت/444).
ـ کسی که بدون آموزش فقه اسلامی تجارت کند به رباخواری آلوده میشود (حکمت/447).
ـ پرهیزکاران در روز دانشمندانی بردبار، و نیکوکارانی باتقوا هستند، …، از اعمال اندک خود خشنود نیستند، و اعمال زیاد خود را بسیار نمیشمارند. …، از نشانههای پرهیزکاران: در جستجوی کسب حلال و … و اعمال نیکو انجام میدهد و ترسان است. پرهیزکار را میبینی که کارش آسان، دینش حفظ شده و …، کار نیکش آشکار است. نیکیهای او به همه رسیده، آزار او به کسی نمیرسد. برای قیامت خود را به زحمت میافکند، ولی مردم را به رفاه و آسایش میرساند (خطبه/193).
ـ خوشا به حال کسی که به یاد معاد باشد، برای حسابرسی قیامت کار کند، با قناعت زندگی کند، و از خدا راضی باشد (حکمت/44).
ـ خوشا به حال آن کسی که خود را کوچک میشمارد، و کسب و کار او پاکیزه است، و جانش پاک، و اخلاقش نیکوست، که مازاد بر مصرف زندگی را در راه خدا بخشش میکند (حکمت/123).
ـ در شگفتم از بخیل به سوی فقر میشتابد که از آن میگریزد، و سرمایهای را از دست میدهد که برای آن تلاش میکند، …، در شگفتم از آن کس که خانه نابودشدنی را آباد میکند اما جایگاه همیشگی را از یاد برده است (حکمت/126).
ـ برای هرکس به اندازه توانایی او وظیفهای تعیین گردیده، و نسبت به افراد جاهل و نادان تخفیف داده شده است. …، به زودی از من جسدی بی روح و ساکن پس از آن همه تلاش، و خاموش پس از آن همه گفتار، باقی نخواهد ماند. پس باید سکوت من، و بیحرکتی دست و پا و چشمها و اندام من پند و اندرز شما گردد (خطبه/149).
ـ با ترس از خدایی که یکتاست و همتایی ندارد حرکت کن (نامه/25).
ـ همانا سرپرستی این اموال بر عهده فرزندم حسن بن علی است، …، سرپرستی آن را پس از برادرش بر عهده گیرد، و کار او را تداوم بخشد (نامه/24).
ـ (نامه ای به فرماندهان سپاه) حق شما بر من آن است که …، کاری را جز حکم شرع، بدون مشورت با شما انجام ندهم، در پرداخت حق شما کوتاهی نکرده و در وقت تعیین شده آن را بپردازم و با همهی شما به گونهای مساوی رفتار کنم، …، پس وقتی من مسئولیتهای یاد شده را انجام دهم، بر خداست که نعمتهای خود را بر شما ارزانی دارد، …، نباید از فرمان من سرپیچی کنید، و در انجام آنچه صلاح است سستی ورزید، و برای رسیدن به حق تلاش کنید، حال اگر شما پایداری نکنید، خوارترین افراد نزد من انسان کج رفتار است (نامه/50).
ـ نامه امام خطاب به کارگزاران جمعآوری مالیات: پس همانا کسی که از روز قیامت نترسد، زاد و توشه ای از پیش نخواهد فرستاد. بدانید، مسئولیتی را که بر عهده گرفتید اندک اما پاداش آن فراوان است. …، در روابط خود با مردم انصاف داشته باشید و در بر آوردن نیازهایشان شکیبا باشید، …، آنچه در راه خدا بر شما واجب است انجام بدهید (نامه/51).
ـ باید کار مردم در آنچه حق است در نزد تو یکسان باشد، زیرا در ستمکاری بهایی برای عدالت یافت نمیشود، …، به اندازه توان در امور رعیت تلاش کنی، زیرا آنچه در این راه نصیب تو میشود، برتر از آن است که از نیروی بدنی خود از دست میدهی (علامه: زحمت تو به نتیجه زحمت مشقت آن میارزد) (نامه/59).
ـ شیطان تو را نمیگذارد تا به نیکوترین کارت (همان اطاعت از اهل بیت پیامبر ص و حضرت علی ع میباشد) بپردازی و اندرزی که به سود توست بشنوی (نامه/73).
ـ بیارزشترین دانش، دانشی است که بر سر زبان است و برترین علم، علمی است که در اعضا و جوارح آشکار است (حکمت/92).
ـ بهترین کارها آن است که با ناخشنودی در انجام آن بکوشی (برترین اعمال، عملی است که نفس امارهات با وجود اکراهش به انجام آن وادار کنی) (حکمت/249).

Share