سبز اندیشان امروز

فقدان حمایت اجتماعی

ویتمن معتقد است امروزه هر کس در هر مکان و موقعیتی که باشد، درجاتی از فشارهای عصبی یا فشار روانی را در محیط کار احساس می کند و این واقعـیت، امری ملمـوس و انکارناپذیر در سازمانـهای مدرن امروزی است. سلامت روانی افراد یکی از ویژگی های مهم و مؤثر در روانشناسی سازمان و روابط انسانی است. پژوهشهای متعددی نشان داده است که منبع تنیدگی حرفه ای و سازمانی به عواملی چون شغل فرد، نقش سازمانی فرد، ساختار و جو سازمانی، جریان پیشرفت حرفه ای ، روابط حرفه ای یا رویارویی با کار بستگی دارد (جوادی نیا، 1388: 2)
کارشناسان بر این باورند که افراد زیادی در هر جامعه از تحلیل‌رفتگی رنج می‌برند. برای مثال مطالعه‌ای توسط شل‌هارت (1996) روی 28 هزار نفر آمریکایی نشان داد که بیش از 50 درصد آنان دچار تحلیل‌رفتگی بودند. (رضائیان، 1387: 58) نتایج مطالعه‌ای که در نگاره زیر آمده شواهدی از تنوع تحلیل‌رفتگی را نشان می‌دهد.
نگاره 2-15: تنوع تحلیل رفتگی(رضاییان، 1387: 59)

زنان نسبت به مردان، جوانان نسبت به بزرگسالان، خرده فرهنگ‌ها نسبت به فرهنگ حاکم، رده‌های عملیاتی نسبت به رده‌های عالی، افرادی با حقوق کمتر نسبت به حقوق بگیران پر درآمد، کارکنان صفی (جبهه اصلی کار) نسبت به کارکنان ستادی و مجردها نسبت به متاهلان بیشتر دچار تحلیل رفتگی می‌شوند.
اگرچه بیشتر تحقیقات اخیر برای مثال تحقیقات بکر ، دمروتی و شوفلی (2002) نشان داده است که تحلیل‌رفتگی را می توان در بین خدمات انسانی یا خارج از آن یافت اما به طور کلی خدمات انسانی به صورت حرفه‌ای در معرض خطر نسبتا بالایی برای تحلیل‌رفتگی قرار دارند. این شرایط به این دلیل است که ایشان اغلب اوقات با دریافت کنندگان خدماتی مواجه هستند که نیازمند برقراری روابط عاطفی هستند. چنین روابطی ذاتا دشوار و ناراحت کننده است زیرا خدمات انسانی به صورت حرفه‌ای با کسانی سر و کار دارد که از مشکلی رنج می برند و نیاز به کمک دارند. (بکر و دیگران، 2006)
2-3-7- پیشینه بررسی تحلیل رفتگی شغلی:
2-3-7-1- تحقیقات خارجی
علاوه بر تحقیقاتی که در بخش‌های گذشته به تناسب موضوع به آنها اشاره شد، تحقیقات زیر نیز مورد بررسی قرار گرفته است:
ردیف محقق سال نتایج تحقیق
1 پرسکی و همکاران 2002 شرایط کاری سخت تر، تحلیل رفتگی شغلی بیشتری را به دنبال دارد. اشاره به وجود مواردی همچون احساس حمایت اجتماعی کمتر، شکایتهای بیشتر در زمینه های شناختی، عاطفی و جسمی و مشکلاتی چون خستگی، اختلال خواب و کاستی های شناختی در مبتلایان به تحلیل‌رفتگی
2 لی و همکاران 2005 مواردی چون ابهام نقش، مسوولیت شغلی بیش از توان و تعارض نقش به عنوان عوامل منفی مؤثر در ایجاد تحلیل‌رفتگی هستند. دستاوردهای شخصی و حمایت همتایان، دوستان و مدیران، عوامل مؤثر در کاهش تحلیل‌رفتگی هستند. در صورتی که کنترل شغلی و حمایت اجتماعی در سطح بالایی باشند فشارزاهای شغلی ناشی از ابهام نقش، تعارض نقش و مسؤولیت شغلی بیش از توان ، تأثیر منفی کمتری خواهند داشت.
3 چرنیس 1992 عامل اصلی اختلال تحلیل رفتگی شغلی تماس طولانی با فشار روانی یا فشار روانی ناشی از کار است. در این تحقیق عواملی که باعث فشار روانی می شوند به سه دسته تقسیم می گردد: الف) عوامل محیطی شامل : عدم اطمینان اقتصادی، عدم اطمینان سیاسی، تحولات اجتماعی، عدم اطمینان تکنولوژی. ب) عوامل فردی شامل: میزان تغییر و حوادث مهم زندگی، شخصیت، ادراک ، تفاوتهای فردی و ارزشها. ج) عوامل سازمانی که شامل موارد زیر می شوند: 1- عوامل مربوط به خود سازمان مثل : خط مشی های سازمانی، ساختار سازمانی، عدم امنیت شغلی و امکان ارتقاء و پیشرفت، فرایند سازمانی، کنترل بالا و آزار دهنده، تعارض در هدف 2- عوامل مربوط به شغل مثل : سنگینی شغل، تعارض نقش و مسؤولیت، فقدان حمایت اجتماعی، تحرک جغرافیایی و تفریط نقش. غیر از عوامل فوق عوامل دیگری چون فرصتهای اندک برای ارتقاء وجود قوانین و مقررات خشک و غیر قابل انعطاف، سبک مدیریت و سرپرستی واحد کار می توانند در ایجاد تحلیل رفتگی شغلی نقش اساسی ایفا نمایند.
2-3-7-2-تحقیقات داخلی
ردیف محقق سال عنوان تحقیق نتایج تحقیق
1 حکیم شوشتری و همکاران
1383 ارتباط سندرم فرسودگی شغلی مادران پرستار بیمارستان حضرت رسول(ص) با مشکلات رفتاری کودکان آنها 55% افراد مورد بررسی دارای تحلیل رفتگی شغلی و 45% فاقد آن بودند. فرزندان مادران دارای تحلیل رفتگی شغلی در مقایسه با فرزندان مادران فاقد آن، در زمینه مشکلات درون سازی، برون سازی و کلی تفاوت معنا داری داشتند
2 اسفندیاری 1380 بررسی میزان فرسودگی شغلی کادر پرستاری شاغل در بیمارستانهای سنندج در سال1380 تحلیل رفتگی شغلی پدیده ای شایع بین حرفه‌های یاری رسان بوده و این مسأله به عوامل متعددی از جمله شرایط محیط کار، تجربه کاری ، بالا بودن حجم کار، فشار روانی مرتبط با کار، میزان رضایت شغلی و نیز سختی شرایط کار بستگی دارد
3 عبدی و شهبازی 1380 فشار روانی شغلی در پرستاران شاغل در بخش مراقبتهای ویژه و ارتباط آن با فرسودگی شغلی آنها از نظر ابعاد فشار روانی شغلی (بار کاری نقش، بی کفایتی نقش، دوگانگی نقش، مسؤلیت، محیط فیزیکی، محدوده نقش) پرستاران بیشترین فشار روانی را در بعد فیزیکی تجربه کرده اند و از نظر ابعاد تحلیل رفتگی شغلی (تحلیل عاطفی، مسخ شخصیت، فقدان موفقیت فردی) میزان فشار روانی بالایی مشاهده شده است
4 محمودی 1385 رابطه فرسودگی شغلی پرستاران در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان با شرایط فیزیکی و امکانات تخصصی محیط کار بیشترین سطح تحلیل رفتگی در حیطه فرسودگی عاطفی بوده و با شرایط محیط فیزیکی و امکانات حرفه‌ای بخش رابطه داشته است. علاوه بر این میزان مطلوبیت فیزیکی و امکانات حرفه ای با میزان تحلیل رفتگی شغلی رابطه معکوس دارد
5 یعقوبی نیا و همکاران 1379 بررسی ارتباط عزت نفس با فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد بین عزت نفس و فراوانی مسخ شخصیت و شدت مسخ شخصیت ارتباط معکوس معنا داری وجود دارد، از طرفی بین عزت نفس و فراوانی فقدان موفقیت فردی و شدت فقدان موفقیت فردی ارتباط خطی مستقیم معناداری وجود دارد
6 خواجه الدین و همکاران 1383 ارتباط درک از مرکز کنترل و نشانگان تحلیل رفتگی شغلی در پرستاران بیمارستان روانپزشکی ایران میزان کلی تحلیل رفتگی شغلی در آنان در بعد خستگی هیجانی، متوسط، در بعد مسخ شخصیت، پایین، در بعد کفایت شخصی، متوسط بوده و نمره مقیاس درک با فرسودگی هیجانی و مسخ شخصیت ارتباط معکوس و با سن و رابطه کار و ساعت کاری فرد دارای رابطه مستقیم می باشد. در نتیجه به کمک مقیاس درک از مرکز کنترل می توان خطر تحلیل رفتگی شغلی را پیش بینی کرد
7 رفیعی و همکاران 1384 عوامل موثر در پاسخ پرستاران به فرسودگی شغلی خصوصیات فردی پرستاران و بیماران و حمایت اجتماعی سازمان، پاسخ پرستاران به تحلیل رفتگی شغلی را تحت تاثیر قرار داده است
8 پیامی بوساری 1380 فرسودگی شغلی و برخی عوامل مرتبط با آن در پرستاران زن شاغل در بیمارستان‌های آموزشی شهر زنجان نتایج نشان دهنده سطوح مختلف تحلیل رفتگی شغلی در پرستاران و ارتباط اندک آن با متغیرهای فردی است. وجود سطوح بالای احساس عدم موفقیت فردی نمایانگر نیاز به توجه بیشتر در این بعد است