فعالیت های

فعالیت های

از واکنش2،1- دی آمینوبنزن ، محصول 3،2– بیس (برومو متیل) کینوکسالین (R’ = R = H) را تحت شرایط (BrH2CCOCOCH2Br/EtOH/ C°0/ 30دقیقه/ راندمان81% )[34و35] واز واکنش 5،4-دی متیل- بنزن دی آمین محصول 3،2– بیس (برومو متیل) 6،7- دی متیل کینوکسالین ((R’ = R = Me (61) را تحت شرایط مشابه بالا با راندمان 70% [36] ودر شرایطphH) /reflux /40 دقیقه) با راندمان75%]37]و3- نیترو-1و2 – بنزن دی آمین، محصول 3،2–بیس (برومو متیل)-5-نیتروکینوکسالین ((R’= NO2 , R= H را در شرایطBrH2CCOCOCH2Br) / حلالMeOH/ C°20) با راندمان88% حاصل می کند.[38]
استفاده از دی کتون برای تولید دو محصول ایزومری:
در سال 1985، گریواس موفق شد تا کینوکسالین های (63و64) غیر قابل جداسازی از هم را سنتز کند. 4- فلوئورو-5- متیل-1،2- بنزن دی آمین (63) تحت شرایط (AcCHO، (H2O، رفلاکس ظاهرا یک مخلوط غیر قابل جداسازی از 6-فلوئورو-2،7- دی متیل کینوکسالین (64) و 6- فلوئورو-3،7- دی متیل کینوکسالین (63) را ، با، راندمان75% تولید می کند]39 [
4-نیترو-1،2-بنزن دی آمین و 1-متیل-2-فنیل گلی اکسال، مخلوطی از 2-متیل-7-نیترو-3-فنیل کینوکسالین (65) و 2-متیل-6-نیترو-3-فنیل کینوکسالین (66) را بوجود می آورند. شرایط واکنش حلال MeOHو رفلاکس و راندمان70% می باشد که در ادامه جداسازی این دو از طریق کروماتوگرافی با هدر رفت بالا صورت گرفته است. [40و41]
واکنش های کینوکسالین ها
واکنش های جایگزینی:
پیریدین به طور کلی تمایلی به شرکت در واکنش های جانشینی الکتروفیلی ندارد بنابراین افزایش یک نیتروژن بیشتر، مشتق کینوکسالین را نسبت به واکنش جانشینی الکتروفیلی بی میل تر می کند. کینوکسالین ها به راحتی توسط نوکلوفیل ها وارد واکنش می شوند، برای مثال دو ملکول از معرف گرینیارد را می توان به ملکول کینوکسالین اضافه کرد.
6-نیترو کینوکسالین ها تحت واکنش های غیرمعمول بانوکلوفیل ها وارد واکنش می شوند. بنابراین 2و3-دی فنیل-6-نیتروکینوکسالین با KCN در متانول در موقعیت 5 جایگزینی انجام می دهد.
کاهش:
کاهش کاتالیزوری 2-استیل-3-متیل کینوکسالین در حلال متانول تولید 2-استیل-1و4-دی هیدرو-3-متیل کینوکسالین را می کند. کاهش کینوکسالین ها با سدیم در حلال THF، منجر به تولید 1و4-دی هیدروکینوکسالین ها می شود.
وقتی کینوکسالین باLıALH4 در اتانول کاهش داده می شود 1و2و3و4-تتراهیدروکینولین (67 ) تولید می شود. سدیم بوروهیدرید در استیک اسید و هیدروژن در حضور Pt برای کاهش 6-کینوکسالین ها به ترکیبات 1و2و3و4-تراهیدرو استفاده می شود.
سنتزپیرازولوکینوکسالین ها از کینوکسالین ها:
Flavazole اولین بار توسط Ohle و همکارانش [42] از واکنش 3-(D-آرابینو- تتراهیدروکسی بوتیل) کینوکسالین (68) با فنیل هیدرازین در استیک اسید سنتز شد. 1-فنیل-3-(D-اریترو-1،2،3- تری هیدروکسی پروپیل)-1H-پیرازولو [b4،3] کینوکسالین (69) با بازده 97 % سنتز شد.
ترکیب (70) با استفاده ازکرومیک انیدرید در استیک اسید به 1-فنیل-1-H-پیرازولو [b4،3] کینوکسالین-3-کربوکسیلیک اسید(71) اکسید می شود. کربوکسیلیک اسید مربوطه همچنین از واکنش اورتوفنیلن دی آمین با 1-فنیل-4و5-دی اکسو-2-پیرازولین-3-کربوکسیلیک اسید(72) سنتز می شود.
کاربرد کینوکسالین ها
طی بررسی های انجام شده، مشتقات کینوکسالین ها دارای فعالیت های پزشکی مختلفی می باشند. برخی از این فعالیت های گزارش شده شامل فعالیت های آنتی باکتریایی، ضد قارچی، ضد ویروسی، ضد مالاریا، ضد سرطان، ضد استرس و … بوده است.در زیر مثال هایی در این مورد آورده شده است.
فعالیت آنتی باکتریایی:
اکسا دیازول ها، پیرازین آمید، پیریدازینو و تیازول ایدینون، کینوکسالین های کاملا مستندی هستند. در سال 2004 ترکیباتی ازاکسا دیازول کینوکسالین ها (73) تهیه شده و فعالیت آنتی باکتریایی آنها مورد بررسی قرار گرفت [43]
مشتقات زیادی از 1و4-دی-ان-اکسی کینوکسالین در نقش ضد باکتری عمل می کنند. در این بین، ترکیباتی مانند 2- هیدروکسی متیل-3-متیل- 1و4-دی-ان-اکسی کینوکسالین و 2و3-دی متیل- 1و4-دی-ان-اکسی کینوکسالین (74) فعالیت زیادی در مقابل باکتری ها از خود نشان می دهند[44]

Share