فعالیت های

فعالیت های

«آتنا»، دختر«زئوس» و «متیس» می باشد که به محض تولّد، به وسیله ی زئوس بلعیده شد، چون «گایا» به زئوس خبر داده بودکه پس از تولّد این دختر، پسری از متیس به دنیا خواهد آمد که امپراطوری آسمان را از پدر خواهد گرفت ولی هنگامی که زمان آزادی فرا رسید، زئوس به پرومته دستور داد که فرق زئوس را با ضربه ی تبری بشکافد و به این ترتیب دختری که کاملاً مسلح بود از سر زئوس بیرون آمد. این دختر آتنا بود. محلّ تولّد او را معمولاً در کنار دریاچه ی «Tritonis» واقع در لیپی دانسته اند و می گویند که از سر زئوس بیرون پرید فریادی کشید که در زمین و زمان منعکس شد.
وی که ربهّ النّوع و با نیزه و سپر مجهز بود، ناچار نقش بزرگی در جنگ با ژئان ها به عهده داشت، پالاس و «انکلاده» (دو تن از ژئان ها) به دست آتنا کشته شدند.
از جمله اقدامات آتنا، کمک به اولیس در مراجعت به ایتا بود. آتنا برای مساعدت اولیس به صورت اشخاص مختلف درآمد، در روزی که قرار بود اولیس به جزیره ی فئاسین ها قدم گذارد، آتنا به خواب Nausicaa، دختر پادشاه فئاسین ها آمد و به او دستور داد که برای کمک به اولیس در روز معین، به بهانه ی رخت شویی به کنار جزیره برود.
آتنا، اولیس را چندان زیبا کرد که مورد توجه «نوزیکا» واقع شد و نوزیکا از روی میل یک کشتی در اختیار اولیس گذاشت. آتنا از زئوس نیز درخواست کمک به اولیس را کرد. هنگامی که اولیس، بر اثر طوفان به مغرب مدیترانه رانده شد، آتنا به «کالیپوس» که عاشق اولیس شده و می خواست او را نزد خود نگاه دارد، دستور آزادی اولیس را داد تا اولیس بتواند به کشور خود مراجعت کند.
این مسأله، یعنی حمایت آتنا از اولیس و هراکس، نشانه ی کمکی است که روح و عقل، معمولاً به نیروی جسمانی و ارزش شخصی قهرمانان می کرده است. چون آتنا را در دنیای یونان به خصوص در آتن، ربّه النّوع عقل می دانسته اند. حمایت از هنر و ادبیات به تدریج از اختیار موزها بیرون رفته و به انحصار وی درآمد. منتهی ارتباط او با فلسفه و حکمت بیش از شعر و موسیقی بوده است. وی ربّه النّوع فعالیت های صنعتی و عملی نیز بوده و به همین مناسبت، سرپرستی ریسندگان و بافندگان و دختران گلدوز را به عهده داشته است. روح جنجگویی او که توأم با حسّ ابتکار زیادی بود موجب اختراع ارابّه ی چهار اسبه و ارابّه های جنگی،به وسیله ی اوشد.ساختمان کشتی«آرگو»که بزرگ ترین کشتی آن روز بود، نیز زیر نظر آتنا انجام گرفت.
وی ربّه النّوع صلح نیز محسوب می شد و یکی از کارهای کارهای خیر او، اختراع روغن زیتون و آوردن درخت زیتون، به آتیک می باشد.
آتنا را، اغلب شهرها حامی و سرپرست خود می دانستند. گذشته از آتن، که به نام او خوانده می شد؛ وی معبدی در داخل حصار و باروی شهرهای بزرگ، از قبیل اسپارت، مگار و آرگوس داشت. در تروا، بتی را که «پالادیون» نام داشت، به عنوان این که آتنا است، می پرستیدند و آن را ضامن بقای شهر می دانستند و عقیده داشتند که تصرف تروا، قبل از تصرف پالادیون، امکان پذیر نیست؛ به همین جهت بود که «دیومد» و «اولیس» شبانه داخل تروا شده و آن را که محافظ و نگهبان شهر بود، ربودند. همین مجسمه بود که در دوره ی تاریخی، در معبد اوستا، واقع در رم نگهداری می شد و همان وظایف را که آتنا به عهده داشت، انجام می داد.
آتنا همیشه باکره ماند. ولی چنانچه نقل می کنند صاحب پسری شد. به این صورت که روزی به کارگاه «هفائیستوس» رفت تا سفارش سلاحی به او بدهد. هفائیستوس که از نظر آفرودیت افتاده و تنها مانده بود، عاشق آتنا شد و به تعقیب او پرداخت. ولی آتنا از وی گریخت. هفائیستوس با آن که لنگ بود خود را به آتنا رساند و او را در آغوش کشید، آتنا تسلیم نشد ولی هفائیستوس که در حال غلیان شهوت بود، ساق های پای آتنا را خیس کرد، آتنا که بسیار ناراحت ومتنفر شده بود، با پارچه ی پشمینی آن آلودگی را پاک کرد و پارچه را به زمین انداخت. از این عمل، زمین باردارشد و پسری به نام Erichthonios از او به دنیا آمند که آتنا وی را به عنوان فرزند خود و علی رغم خدایان، پرورش داد و درصدد جاویدان ساختن وی برآمد. بنابراین وی را در صندوقی نهاده و ماری را به محافظت او گماشت و صندوق را تسلیم دختران پادشاه آتن کرد.
نشانه های آتنا، نیزه، کلاه خود و سپر می باشد. سپر، میان وی و زئوس مسترک بود. وی بر روی سپر، سر Gorgone را نصب کرد. این سر را Persee به او داد و خاصیت آن این بود که هر کس و هر موجودی به آن نگاه می کرد، سنگ می شد. حیوان مخصوص او بوم و گیاه مخصوص وی زیتون می باشد.
این ربّه النّوع که قامتی افراخته و ظاهری آرام داشت و متانت وقارش، بالاتر از زیبایی او بود. آتنا معمولاً به عنوان «ربّه النّوع چشم انگاری» خوانده می شد. (گریمال، 1367، ج 1، صص 122-127).
آتشی از این واژه فقط دو بار استفاده کرده است :
«زئوس
کپیده در خوابگاهش
اورانوس
دارد کمان ماه را سفت تر می کند
برای پارمیس یا هکتور ؟
آتنا
تنا به ایمنی آتن می اندیشد» (آتشی، 1386، ص 1818).
«چنگ و جنگ

Share