فعالیت های تروریستی

فعالیت های تروریستی

مظنونین ارتکاب جرم؛
1-گزارش و یادداشت ها و اینترنت:
گزارش و اسناد موجود در اداره پلیس یک منبع اطلاعاتی مهم محسوب می شوند که شامل تمام گزارش های مقدماتی، گزارش های تحقیق تکمیلی، سوابق دستگیری و جرایم، بایگانی اطلاعات مربوط به شگرد های مجرمان، بایگانی آثار انگشت، گزارش های افراد گم شده، مشخصات سلاح ها و بولتن های افراد فراری ، تحت تعقیب شگرد ها وپیشینه مجرمان، تمام گزارش های آزمایشگاه وپزشکی قانونی می شوند.همچنین سابق موجود در مراکز: بانک ها، شرکت های وام دهی و اعتباری خدمات تحویل کالا، بیمارستان ها و کلنیک ها، هتل ها و متل ها، روزنامه ها، دفتر چه های تلفن، راهنمای شهری، راهنمای محلّی، شرکت های خدماتی، ادارات مربوط به وسایط نقلیه موتوری، امانت فروشی ها ، شرکت های انبار داری، ادارات خدمات درآمد داخلی دولتو تاکسیرانی ها دارای اطلاعات مفیدی است که می توان آنها را به بایگانی منابع اطلاعاتی افزود (ام.هس و بنت،1385: 357-359).
تازه ترین محصول اینترنت در این زمینه سایت(LEO) یاLaw Enforcement Onlinاست. که پروژه ای است که توسط اف بی آی حمایت مالی می شود. عضویت در این سایت رایگان اما کاملاً محدود است. دسترسی از طریق یک خط تلفن اختصاصی و رایگان امکان پذیر است. سایت LEO خدمات مربوط به پست الکترونیکی، گروههای خبری، جلسات گپ همگانی به طور مستقیم، اتصال به وضعیت های فوق العاده ملّی در خصوص جرم، بولتن های مربوط به فعالیت های تروریستی و دوره های آموزشی با ویژگی های چند رسانه ای را ارائه می کند (دیز،1378: 14).
2-شاکی، شاهد، قربانی و مخبر:
شاکی:فردی است که در خواست می کند اقداماتی صورت پذیرد.
شاهد: فردی است که یک جرم یا بخشی از مراحل وقوع آن را مشاهده نموده است.
قربانی: فردی است که مورد آسیب یک جرم واقع شده است. غالباً قربانیان، شاکی و شاهد هم می باشند.
مخبر : هر فردی است که بتواند اطلاعاتی را درباره یک پرونده ارائه کند؛ اما وی شاهد، شاکی ،قربانی، یا مجرم نیست.
3-مظنونین ارتکاب: مظنون فردی است که به طور مستقیم وغیر مستقیم با یک جرم مرتبط می باشد، یا از طریق اقدام آشکار یا برنامه ریزی و هدایت آن به نوعی ارتباطش با موضوع پرونده مرتبط می گردد.
مصاحبه: مصاحبه، صحبت با افراد، پرسش از آنها، کسب اطلاعات و استنباط از گفته های آن هاست. منابع اصلی اطلاعات در صحنه جرم، شاکی ، قربانی،و شهود هستند.( ممکن است همگی یک نفر باشند.)شهود بایستی از یکدیگر جدا شده تا گزارش کاملی از حادثه را از هر فرد بدست آید. درصورت نیاز می توان مجرم را ترغیب نمود و سر نخ های تازه را بدست آورد (ام.هس و بنت،1385: 360-363).
بازجویی: بازجویی و تحقیق از مظنونین معمولا دشوار تر از تحقیق از شهود یا قربانیان است. مظنونی که در یک جرم دست داشته پس از شناسایی و دستگیری، باز جویی یا اعترافی می کند. که پس از تأیید به وسیله شواهد و مدارک مستقل می تواند گناهکاری یا محکومیت وی را موجب شود (همان:370).
بسیاری از روش هایی که در مصاحبه استفاده می شوند در باز جویی نیز به کار گرفته می شوند؛ اما باید چند اختلاف مهم را در چگونگی بازجویی از مظنونین رعایت کرد. یکی از مهمترین آن ها حصول اطمینان از عدم زیر پا گذاردن حقوق قانونی مجرم است تا اینکه اطلاعات بدست آمده محکمه پسند شوند (همان:380).
2-4-2-3-7)شناسایی وبازداشت مظنونین:
در اکثر موارد، در ابتدا مظنونی وجود دارد؛ اگر چه بسیاری از جرایم شاهد دارند. اما شاید قربانیان و شهود مجرم را شناسایی نکنند یا نتوانند وی راتوصیف نمایند. به هر حال عواملی که در حل تحقیقات جنایی بسیار مهم هستند عوامل کارگشا خوانده می شوند. اینها عواملی هستند که بایستی در تصمیم گیری در خصوص انجام تحقیق درباره جرم مورد نظر قرار گیرند. از مهمترین آنها، وجود شاهد و شناسایی مظنون حداقل توصیف و پیدا کردن وی است.
2-4-2-3-7-1)شناسایی در صحنه:
اگر مجرمی حین ارتکاب جرم دستگیر گردد می توان از شهود برای شناسایی وی کمک گرفت. این موضوع در خصوص دستگیری مجرم در نزدیک صحنه جرم نیز صادق است.
شناسایی در صحنه جرم، شناسای یک مجرم از سوی قربانی یا شاهد جرم در صحنه می باشد. شناسایی در صحنه جرم باید دقایقی پس از جرم صورت گیرد (ام.هس و بنت،1385: 436-437).
2-4-2-3-7-2)یافتن یک مجرم:
مجرمین از طریق راههای زیر شناخته می شوند:
اطلاعات بدست آمده از قربانیان، اظهارات شهود و اقرار افراد دیگر که احتمالادرباره جرم یا مجرم مطلبی می دانند.
مدارک عینی به جا مانده در صحنه جرم. 3-تحلیل روانشناختی. 4-اطّلاعات موجود در بایگانی پلیس.
5-اطّلاعات موجود در بایگانی ادارات دیگر. 6-مخبرین (همان:438-439).
اگر چه بایگانی پلیس حاوی اطّلاعات بسیاری است، اما متاسّفانه به دلیل کمبود های جدی … ناشی از سیستم های رایانه ای ناکارآمد این اطلاعات غالباً به مشارکت گزارده نمی شوند (کلوبوچار، 41:1378).

Share