فعالیت های اقتصادی

فعالیت های اقتصادی

مشخص کردن ترتیبات انجام شده برای بهره برداری ایمن از نیروگاه اتمی بوشهر به منظور کنترل انحراف های جدی که می تواند منجر به تصادف های عمده گردد و نیز روش های اضطراری کنترل سایت
تعیین نوع ، احتمال نسبی و پیامدهای کلی تصادف های مهم
ارزیابی زیست محیطی تأثیرات حاصل از بهره برداری نیروگاه با توجه به دامنه و شدت تأثیرات و ارائه راه کارهای مناسب به منظور کنترل و کاهش اثرات سوء آنها در مواجه با عناصر محیطی .
شناسایی کامل اکوسیستم منطقه ، چرخه های غذایی ، مناطق حساس و شکننده اکولوژیکی ، گونه های زیستی نادر و آسیب پذیر و … در محدوده های تعیین شده
ارزیابی تأثیرات محیط زیستی برای نظارت و کنترل موثر آلودگی فرامرزی و ارائه نتایج ارزیابی
ایجاد یک چارچوب تصمیم گیری مناسب برای مدیران . نسبت به تصمیم گیرندگان ، بیان عواقب زیست محیطی تصمیم هایشان ، تا همه تدابیر لازم به منظور پیشگیری ، کاهش و کنترل تأثیرات محیط زیستی فرامرزی نامطلوب اتخاذ شود
کمک به مردم در فهم ، احترام و پذیرش تصمیمات نهایی در مورد نیروگاه اتمی بوشهر . بر این اساس باید اقداماتی صورت گیرد تا اطمینان مردم روز به روز در این زمینه افزایش پیدا کند. مردم باید بدانند که نیروگاه اتمی بوشهر ایمن است و در شرایطی که این نیروگاه در مظان اتهام برای عدم ایمنی قرار گرفته است ، بتوانیم با فعالیت های علمی و اجتماعی و اطلاع رسانی این اتهام های مغرضانه را رفع کنیم.
حصول اطمینان از استفاده ایمن و امـن از انرژی هسـته‌ای و منابع پرتو درکشـور با هدف حفـاظت کارکنان، مردم، نسل‌های آینده و محیط زیست .
اهداف جزیی :
ارائه خدمت در تمام زمینه های زیست محیطی در دیگر حوزه ها برای اتخاذ تصمیم
اطلاعات و امکان مشارکت را برای افراد ذینفع فراهم می کند
به کارگیری ارزیابی پیامدهای زیست محیطی به عنوان ابزاری برای به حداقل رساندن تأثیرات نامناسب زیست محیطی
عموم مردم ساکن منطقه تأثیر پذیرفته ( اعم از ساکنین کشور ایران و در سایر کشورها ) نیز از سلامت و ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر آگاهی داشته باشند .
اهداف کاربردی :
اثبات اینکه متقاضی توسعه امکان بالقوه مخاطرات بزرگ را در مسیر فعالیت های شرکت درک کرده و به کنترل ها در این مورد توجه کرده است
بهسازی جهت حذف یا کاهش اثرات نامطلوب
توسعه فعالیت های اقتصادی سازگار با ظرفیت های زیست محیطی مناطق ساحلی
ارتقای ظرفیت های مقابله با مخاطرات محیطی و حوادث غیر مترقبه
تأمین امنیت جوامع و فعالیت های مستقر در مناطق ساحلی
ارتقای نقش موثر کشور در همکاری های منطقه ای و بین المللی بر اساس منافع ملی
پایش و ارزیابی مستمر فعالیت ها و اقدامات در مناطق ساحلی
برخورد اصولی با مسائل اقلیمی و زیست محیطی مانند فرسایش خاک ، آلودگی های محیط زیست دریایی ، دفع پسماندها و حفاظت از اکوسیستم نوار ساحلی با تأکید بر زیستگاه های حساس و گونه های آسیب پذیر گیاهی و جانوری به ویژه در سواحل خلیج فارس
1 – 4 سؤالات تحقیق:

Share