فعالیت های اجتماعی

فعالیت های اجتماعی

3- 1-3-تأکید بر نهاد خانواده همراه با برابری همسران در حوزه خصوصی و عمومی………….322
3- 1-4-تأکید بر نهاد خانواده همراه با حضور در حوزه عمومی………………………………………..323
3- 2- دیدگاه اسلام در نوع نگرش به تشکیل خانواده و زندگی مشترک.………………………………….323
4 – اختلاف در نوع نگرش به نقش «مادری»………………………………………………………………………………..324
4-1- دیدگاه فمینیسم در نوع نگرش به نقش «مادری»……………………………………………………………..324
4-2- دیدگاه اسلام در نوع نگرش به نقش «مادری».………………………………………………………………326
5 – اختلاف در نوع نگرش به فعالیت های اجتماعی زن…………………………………. ……………………………328
5-1- دیدگاه فمینیسم در نوع نگرش به فعالیت های اجتماعی زن……………………………………………328
5-2-دیدگاه اسلام در نوع نگرش به فعالیت های اجتماعی زن……………………………………………….331
6 – اختلاف در نوع نگرش به فعالیت های سیاسی زن…………………..……………………………………………..334
6 -1- دیدگاه فمینیسم در نوع نگرش به فعالیت های سیاسی زن……………………………………………334
6-2- دیدگاه اسلام در نوع نگرش به فعالیت های سیاسی زن………………………………………. ……..335
7- اختلاف در نوع نگرش به مفهوم آزادی…………………………………………………………………………………..335
7-1- دیدگاه فمینیسم در مورد آزادی………………………………………………………………. ……………….336
7-2- دیدگاه اسلام در مورد آزادی……………………………………………………………… ……………………337
8- قانونگذار در دو مکتب……………………………………………………………………………………………………….338
یافته ها……………………………………………………………………………………………………………………………………345
پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………….347
کتابشناسی……………………………………………………………………………………………………………………………….351
مقدمه
حمد بی حد و ثناء بی پایان ذات پاکی را سزاست که از نفسی واحد مرد و زن را آفریدو در حقیقت و هویت انسانی آن ها، تفاوتی قرار نداد و روح خدا را تشکیل دهنده آن حقیقت، نهاد و بدن را ابزاری در اختیار روح گذاشت تا بتواند به کمالات انسانی نائل گردد. برای رسیدن آدمی به این کمالات بنابر اقتضای ربوبیتش، راهنمایی بشر را به عهده گرفت و هدایت او را از طریق فطرت و ارسال رسل و انزال کتب تضمین نمود و چارچوبی قانونمند را در نظام هستی استوار گرداند و آن را حدود الهی شمردو در طرح قوانین به دو معیار راستی و عدالت توجه اساسی و محوری نمودو پایه و اساس آن ها را ابزارهای وجود انسان و نیازهای جامعه قرار داد.
پاکترین درود و تحیّت بر پیامبران و برگزیدگان راه خدا و طریق هدایت بسوی معارف حقه او باد، که با ارشاد خود بشر را از ظلمتکده جهل به وادی ایمن انوار علم و دانش الهی رهبری نمودند. خاصه خاتم الانبیاء و سید المرسلین محمد بن عبد الله صلی الله علیه و آله و جانشینان او، سید الوصیین و امام المتقین و امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب و یازده فرزند امجد او که کاروان بشر را به سوی کمال و لقاء الهی رهنمون شدند و انسان را به آخرین منزل خود که مقام مقربین و صدیقین و مخلّصین است، به قرب الهی رهبری کردند.

Share