فعالیتهای فراغتی

فعالیتهای فراغتی

ماشین سواری یا موتورسواری تفریحی در شهر
32
تماشای فیلم در منزل
16
شرکت در راهپیمایی های سیاسی اعلام شده از رسانه های دولتی
33
قلیان کشیدن
17
رفتن به اماکن مقدس برای زیارت
34
صحبت با اعضای خانواده
تحلیل عاملی اوقات فراغت
از آنجا که حجم داده های حاصل از 34 گزینه فراغتی مورد سوال بالا بود و از تعداد و ترکیب مؤلفههای مصرف فراغت آگاهی نداشتیم، برای شناسایی ساختار و الگوهای مصرف فراغت و همینطور تقلیل عناوین از تحلیل عاملی از نوع اکتشافی استفاده شد و با تکنیک مؤلفههای اصلی ضمن بهرهگیری از چرخش واریماکس به کشف عوامل یا مؤلفههای اصلی ده گانه الگوهای مصرف فراغت نائل شدیم. جدول 3-6 نشان می دهد چگونه در تحلیل عاملی، کلیه فعالیتهای فراغتی تحت ده عامل دسته بندی شده اند. اطلاعات جدول نشان می دهد متغیرها برای تحلیل عامل کاملا مناسب هستند. سطح معنی داری برابر 000/0 و لذا 01/0p< است همچنین میزان KMO عددی بین صفر و یک برابر (79/0) است که مؤید همبستگی بالای آیتم ها می باشد. در نهایت تحلیل دادهها بیانگر 10 گروه قابل تشخیص و شناسایی هستند که در واقع 10 سبک یا الگوی فراغتی را در بین جمعیت نمونه تشکیل میدهند. این 10 گروه شامل مذهبی- سیاسی، عامه پسند، نخبه پسند، خرده فرهنگی، خانوادگی، خانگی، دوست محور، ماهواره ای و تلویزیونی هستند که در مجموع 42/63 درصد کل واریانس را تبیین میکنند. بر اساس این یافتهها 6 نوع فراغت مؤثر روی فاکتور اول بارعاملی داشتند که روی هم این فاکتور فراغت عامه پسند نامگذاری شد. 4 نوع فراغت مؤثر بر فاکتور دوم بار عاملی داشتند که آنها را سبک مذهبی- سیاسی نامیدیم. 5 آیتم مؤثر بر فاکتور سوم بار عاملی داشتند که آنها سبک نخبه پسند نام داده شدند. 3 نوع فراغت مؤثر بر فاکتور چهارم بار عاملی داشتند که آنها را فراغت هنری نامیدیم. 4 گویه فراغت بر فاکتور پنجم بار عاملی داشتند که آن را فاکتور خرده فرهنگی عنوان داده ایم. 2 فراغت بر روی فاکتور ششم بار عاملی داشتند که آنها را فاکتور خانوادگی نامیدیم. 3 آیتم مؤثر نیز بر فاکتور هفتم بار عاملی داشتند که آنها را خانگی خوانده ایم. 3 فراغت مؤثر بر فاکتورهشتم بار عاملی داشته اند که فراغت دوست محور نامگذاری شد. 1 فراغت مؤثر بر فاکتور نهم بار عاملی داشته که فراغت ماهواره ای نامگذاری شد و نهایتا 2 فراغت بر روی فاکتور دهم بار عاملی داشتند که آنها را فاکتور سهل الوصول نامیدیم. ضریب پایایی برای تک تک فاکتورها محاسبه گردیده و در جدول ارائه شده است.
جدول3-6: نتایج تحلیل عاملی مصرف فراغت (پس از چرخش واریماکس)
ردیف
فاکتورها
نوع فراغت
79/0 KMO= آلفای کل: 81/0
00/0 Sig=
بارهای عاملی
مقدار ویژه
درصد واریانس تبیین شده
میانگین متوسط گویهها

Share