فعالیتهای اقتصادی

فعالیتهای اقتصادی

2- عناصر نظیر محله، بلوک، خانهها و شریانهای مورد استفاده برای فعالیت روزانه ( مانند بافتها و سلولهای بدن ) که ماندگاری کمتری دارند که توان بازنگری و تغییر را دارند و طی فرایندی پیوسته از ساختار اصلی جدا شده از بین میروند و دوباره نوسازی میشوند ( پاکزاد، 1387: 57).
دکتر بحرینی در کتاب مبانی طراحی شهری معاصر، 2 بخش شهر از نظر متابولیزیستها را به فرم زیر ارائه میدهد:
1- بخش اصلی : متشکل از واحدهایی هستند که توسط شبکه ارتباطی متصل به یکدیگر است. این بخش شامل فعالیتهای اقتصادی و تجاری (بازار و …)، فعالیتهای فرهنگی و مذهبی (مساجد، مجموعه تئاتر و …)، فعالیتهای حکومتی (ادارات )، مراکز فراغتی تفریحی (پارک) و فعالیتهای حمل و نقلی نظیر راه آهن میباشد.
2- بخش فرعی شامل محلات، راهها، کاربریها و فضاهایی که در ردۀ اصلی نمی گنجند.
در نظر افراد این جنبش، ساختار شبکه ارتباطی جزء تفکیک ناپذیر ساختار اصلی است. شبکهی راهها و سامانه حمل و نقلی شالوده کالبدی و کارکردی شهر بوده و وظیفهی برقراری ارتباط میان عناصر اصلی شهر را داراست. در طراحی شهر با توجه به اصول نهضت متابولیزم، چارچوب حمل و نقل در اغلب موارد یکباره طراحی و اجرا شده و کمتر مورد تغییر قرار میگیرد ( بحرینی، 1388: 158).
از نظر آنها ساختار شهر باید پاسخگوی مشکلات ترافیکی و نیاز به جابجایی باشد و بر طبق این نظر آنها سامانه رفت و آمد و معماری بناها را به عنوان یک کلیت ارگانیک مورد بازشناسی قرار دارند (پاکزاد، 1387: 63). همانطور که در بخشهای پیشین در نظریات مربوط به بیکن اشاره شد، از نظر او نیز نظامهای حرکتی مهمترین زمینه لازم برای شکلگیری ساختار اصلی است.
ماکی ارتباط را در حقیقت چسب برای شهر میداند که در آن لایههای فعالیت با هم پیوند خورده و فرم فیزیکی شهر را پدید میآورد و هویتی بی اندازه گسترده را از راه مفصلبندی اجزا میآفریند (Trancik,1986). در اندیشه آنها ساختار اصلی شهر ( عناصر دیرپا ) متعلق به همه جامعه است و مالکیت تنها بر اجزای تعویض شونده معنا دارد. از این نظر برداشت میشود که استخوانبندی اصلی عموماً عناصر عمومی شهر را شامل میگردد.
– نمونه های اجرایی : تاثیر این نهضت را به صورت محدود میتوان در ایده ” شهر زیرزمینی” پائولو سالری و همچنین تفکر ” فرم ثابت شهر ” یونا فریدمن مشاهده نمود که باعث تسری تفکرات این نهضت به اروپا گردید.
– طرح شهر کلان پیکر برای توکیو: مهمترین طرح اجرا شده در این نهضت، طرح خلیج توکیو توسط کنزو تانگه بود. طرح شامل یک ساختار خطی با قابلیت گسترش است که به واحدهای ساختمانی کوچکتر تقسیم میگردد.
ساختار خطی اصلی مذکور، با اتکا به شبکههای حمل و نقل قابل توسعه طراحی شده و با استفاده از اشکال گروهی و مدولار در مقیاس انسانی حاصل شده است.
– طراحی مجتمعی برای 25000 نفر؛ توسط کنزو تانگه. در این طرح، کل فضا به 2 بخش بادوام ( اصلی) و متغییر (غیر اصلی) تقسیم میشود. تراکم در این طرح بسیار بالا و واحدهای عملکرد با قابلیت تغییرات سریع در دل طرحی بزرگتر جای گرفته است.
– خانه آسمان؛ کیونوری کیکوتاکه. او در این طرح خانه شخصی خود را بر اساس ایدههای متابولیزم در توکیو طراحی کرد. این طرح تجلی طرحهای آرمانگرایانه کیکوتاکه بود.
– دانشگاه ورشو ؛ توسط فومیهیکو ماکی
– هبیتت 67 در مونترال ؛ 1967 توسط موشه صفدی. این طرح اولین اثر اجرایی مگافرم، با هدف ارزان بودن و ایجاد فرمی که قابلیت تطبیق با تراکم را داشته باشد، بود.
– ساخت شهری جدید بر روی شهر قدیمی رگنیتز
– Funnel city Intrapolis ؛ طراح والتر جوناس
نمونه های اجرایی در ایران را می توان موارد زیر اشاره نمود.
– شوشتر نو : شهری برای 40هزار نفر در کنار شوشتر قدیم؛ در این طرح عناصر فرعی پیرامون بازار اصلی ( الگوی خطی ) قرار گرفته و بناهای عمومی مانند مسجد، ساختار اصلی را تقویت میکنند.
– شهستان پهلوی( تپه های عباس آباد) ؛ طراح تانگه. طرحی با کاربریهای عمومی و دولتی که از یک مسیر پیاده مرکزی تغذیه میگردید.
– طرح مجتمع مسکونی فولاد اهواز
– فولاد شهر اصفهان : شهر جدیدی در اطراف اصفهان برگرفته شده از طرحهای متابولیستها. ساختار اصلی آن شامل بخش شمالی شطرنجی و بخش جنوبی به فرمی شطرنجی بوده است (بحرینی، 1388: 166).
– شهر جدید بهارستان واقع در اطراف تهران
همچنین طرحهایی نظیر Helix city، Floating City اثر کیشو کوروکاوا و Tower City اثر کیکوتاکه طرحهایی بودند که تنها در سطح ایده باقی ماندند و به مرحله اجرایی نرسیدند.
9 – ساخت شهر از دیدگاه سایر نظریه پردازان شهری
همچنین چندین نظریه پرداز از جمله راپاپورت، کامیلو سیته، جین جاکوبز و راب کریر
اشارههای گذرا به ساخت اصلی شهر داشتهاند. گرچه ماهیت فکری آنان در چنین مبحثی نبوده است، اما نگاهی هرچند مختصر داشته اند که در قالب زیر دسته بندی میشوند.

Share